Skogsbiolog: – Som å brenne ned en stavkirke

Hogstmaskiner er i ferd med å hugge ned trær i Nordskogen i Rana, eid av Statskog. – Svært dramatisk, mener skogsbiolog Trude Myhre i WWF.

Hogst i Nordskogen i Rana

HOGGES NED: Statsskog begynte like før helga ned deler av Nordskogen i Rana. WWF mener skogen burde vært fredet og forsøker nå å få hoggingen stanset. Her ligger noen av de felte trærne i skogen.

Foto: WWF

Striden om Nordskogen i Rana har pågått over lengre tid og like før helga tok konflikten en ny vending, da hogstmaskiner ble sendt inn i den omstridte skogen.

Skogen er en av få eldre skogsområder og er betraktet som verneverdig. I dag er bare 1.5 prosent av all skog i Norge over 160 år gammel, og mens Naturvernforbundet og WWF ønsker å verne skogen fullstendig, har Statskog nå begynt å hogge.

– Dette er svært dramatisk. I tillegg til at dette er gammel og verneverdig naturskog, er dette et viktig tiurområde som er ekstra sårbart i parringstiden om våren, sier Trude Myhre, skogsbiolog og rådgiver for WWF.

– Arter kan forsvinne

Kampen om Nordskogen, som ligger nord for Mo i Rana, har pågått over lengre tid.

Skogen har blitt utredet, men ble da ikke funnet verneverdig nok til et fullt vern. Myhre mener det er galskap og at skogen burde vært grundigere undersøkt. Av artene som i dag finnes på Rødlista, er det flest som lever i skogen.

– Det er så mange arter som kan forsvinne fordi skogområdene hogges før vi rekker å kartlegge dem, mener Myhre, som sier de vil gjøre det de kan for å få stanset videre hugging.

Trude Myhre

Skogsbiolog Trude Myhre sier arter er i ferd med å forsvinne før vi rekker å kartlegge dem.

Foto: WWF-Norge

Statsskog: – Har ikke vernestatus per i dag

Statsskog avviser derimot kritikken fra WWF og vil ikke stanse den igangsatte hoggingen.

– Området som skal hugges utgjør 400 til 500 mål av de 4000 målene som var foreslått vernet. Området utgjør altså en tiendepart av den totale Nordskogen. Skogen har per i dag ikke vernestatus og det forholder vi oss til, sier miljøsjef Jostein Saus i Statskog

Jostein Saus

IKKE VERNET: Statskog avviser kritikken fra WWF og vil ikke stanse den igangsatte hoggingen.

Foto: Jon Terje Fossland / Fotokompaniet Namsos AS

Han sier Statskog er fullt klar over at hoggingen skal foregå i et tiurområde, som er sårbart om våren.

– Det er vær- og føreforhold som gjør at hoggingen må foregå nå. Allskog, som utfører hogsten på oppdrag for Statskog, tar hensyn til dette. Hogsten vil sørge for at livsmiljøet til tiuren berøres i minst mulig grad.

Saus sier også at Statskog har opprettet et nøkkelbiotop, et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, på 400 mål. Det skal være representativ for artsmangfoldet i hele skogområdet.

– Statskog oppgave er å skaffe virke til lokal industri og vi forholder oss til de vernebestemmelsene som gjelder, sier Saus.

– Som å brenne stavkirker

Myhre i WWF mener det er kritikkverdig at Statskog argumenterer med at området som skal hugges er lite i forhold til den totale mengden skog.

– Det er som å brenne ned stavkirker, fordi det fortsatt «er mange igjen». For å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om skogvern må all skog av denne typen vernes.

Tiur

TIUROMRÅDE: Området der hogsten foregår er i et område med storfuglen tiur. Parringstiden foregår i april og mai.

Foto: Kjartan Trana