Vurderer sivile redningshelikoptre

Regjeringen vurderer å kjøpe sivilt registrerte redningshelikoptre. Det kan svekke tjenesten og forsinke prosessen med å bytte ut de gamle, mener kilder i Forsvaret.

Sea King

Sea King-helikoptrene har i mange år fungert trofast som redningshelikoptre. Men de er nå på overtid og må byttes. Nå vurderer regjeringen og bytte Sea Kingen ut med sivile helikoptre.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Regjeringen vil vurdere å kjøpe sivilt registrerte helikoptre til bruk som redningshelikoptrer når de gamle skiftes ut.

Forsvaret mener det knapt er gjennomførbart og at løsningen vil bli dyrere, gi dårligere kvalitet og trolig forsinke hele prosessen.

Nå reagerer opposisjonen kraftig, og krever at Justis- og Forsvarsdepartementet kommer til Stortinget og forklarer hva som skjer.

Sea King på overtid

Den gamle Sea Kingen flyr på overtid og det haster med å finne en erstatter før de snart 50 år gamle maskinene ikke kan fly mer. Men til regjeringskonferansen i dag kaster Justisdepartementet inn en ny brannfakkel som kan forsinke hele prosessen.

De vil vurdere å kjøpe sivilt registrerte helikoptre og la Forsvarets 330-skvadron fly dem.

SE VIDEO:

Video KJØP AV REDNINGSHELIKOPTRE

KJØP AV REDNINGSHELIKOPTRE

– Vi akter å velge den registreringstypen som gir de beste synergien for tjenesten. Om det er militært eller sivilt vil anbudene vise. Det er 330-skvadronen som skal operere det, og det er ikke noe i veien for at de kan fly et sivilt helikopter eller et helikopter med sivil registrering, sier statssekretær Terje Moland Pedersen.

– Ikke teknisk mulig

Men det er ikke den tekniske og operative ledelsen i Luftforsvaret enig i.

I Forsvaret var det i går hektisk møteaktivitet helt opp i Forsvarsledelsen, og kilder NRK har snakket med forteller at det vil bli nesten umulig for Forsvaret å operere et sivilt registrerte helikoptre. Det vil bli dyrt og vil kreve en helt ny vedlikeholdsorganisasjon.

Det vil trolig svekke kvaliteten på tjenesten og forsinke innføringen av nye helikoptre.

Forslaget fra Justusdepartementet provoserer medlem av stortingets forsvarskomité, Ivar Kristiansen.

– Dette reagerer jeg veldig sterkt på. Anskaffelsen kan trekke enda mer ut i tid og man kan risikere å få en lavere standard, sier han.

– Ikke fruktbart

Med et sivilt registrert redningshelikopter må etter alt å dømme Luftfartstilsynet ha systemansvaret. Det bryter i så fall med Forstervoldutvalgets og regjeringens tidligere føringer for anskaffelsen, der det heter at:

”Forsvaret skal være operatør og ha systemansvaret... Hele planverket bygger på bruken av Forsvarets baser, deres kompetanse, deres måte å gjøre ting på og deres personell”

Ivar Kristiansen mener det nye forslaget ikke er fruktbart.

– Det pulveriserer ansvaret og gjøres et eksperiment med en organisasjon, som fungerer godt og har levert topp kvalitet, for å spare penger, og man risikerer et tungrodd system som ikke vil virke hensiktsmessig for tjenesten og evnen til å berge liv.

Nå Krever Kristiansen at Forsvarministeren og Justisministeren kommer til Stortinget for å forklare hva som skjer og hva som er fakta i saken.

– Velger kun det beste

Statssekretær Moland Pedersen avviser imidlertid problemstillingen og sier regjeringen vil velge det helikoptre som gjør tjenesten best mulig.

– Det er overhodet ikke aktuelt å tenke seg at vi skal velge en registrering som hemmer eller som gir dårligere operasjonsforhold enn i dag. Så de som tenker seg at vi skal få nye værrestriksjoner fordi vi velger nye redningshelikoptre, med for eksempel sivil registrering, de kan se bort fra det, sier han.

Luftfartstilsynet og Luftforsvarets inspektorat vil i de nærmeste dagene møtes for å avklare ansvarsforholdet og hvor mye myndighet som kan overførers Forsvaret ved en sivil helikopter-løsning.

Først når det er gjort, kan man sikkert si hvilke ulemper et sivilt registrert helikopter vil gi for tjenesten. Det må uansett lages et eget nasjonalt regelverk for denne typen flyging.

I et brev til Samferdselsdepartementet skriver tilsynet at arbeidet med å utvikle et slikt regelverk så vidt er påbegynt. Men den tekniske driften og vedlikeholdet må være sivilt organisert og sivilt godkjent, skriver tilsynet.

Skal godkjennes fredag

Fredag, skal etter det NRK kjenner til, regjeringen be Stortinget om å godkjenne deres forslag til framgangsmåte for kjøp av nye redningshelikoptre. Kjøpet av mellom 15 og 20 helikoptre er det største offentlige kjøpet etter nye jagerfly.

Totalprisen for maskiner og vedlikeholdsprogram ligger på nær 40 milliarder kroner. Nye redningshelikoptre skal være på plass i 2020.

Se video: Sea King-helikoptrene jobber på overtid

Video Slitte redningshelikoptere

Slitte redningshelikoptere