Ville ikke snakke om kampflybase

Jonas Gahr Støre la fram Nordområdemeldingen i Bodø i dag. Men debatten om kampflybase og nedskjæringer i forsvaret i nord vil han ikke snakke om.

– Jeg ser ingen nedbygging i nord. Ved å flytte kommandoen nordover har vi bygget opp. Store innsatser legges nå til Nord-Norge. Men det betyr ikke alt alt i framtida blir slik som det alltid har vært. Det må vi løpende ta stilling til. Forsvarssejfens skal gi en faglig miltær stilling til spørsmålet om base for de nye jagerflyene. Deretter skal det vurderes politisk. Denne prosessen skal være bred før regjeringen konkluderer, sier Støre til NRK.no.

Han mener folk i nord kan ha tillit til den jobben som nå skal gjøres.

Video Støre om nordområdene

VIDEO: Støre om nordområdene

– Vi diskuterer hvordan vi skal innrette et forsvar som både er på bakken, i lufta og til sjøs slik at vi tar best vare på Norges behov. Vi står i starten i denne prosessen, og det er altfor tidlig å konkludere i lokaliseringsspørsmål allerede nå, sier Støre til NRK.no.

Nyheten falt i dårlig jord hos den politiske toppledelsen i Bodø, hvor en av dagens to kampflybaser ligger.

– Skremmende

Ordfører i Bodø Ole Henrik Hjartøy

SKUFFET: Ordfører i Bodø Ole Henrik Hjartøy var skuffet over at de betente forsvarssakene ikke ble nevnt.

Foto: Henrik Dvergsdal / NRK

– Nordområdemeldingen svekkes av at sikkerhetspolitikk ikke er en større del av satsingen, sier Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy (H).

Støre sa at en framskutt base i Nord-Norge kunne være aktuelt. Det var ingen mager trøst for Hjartøy.

– Dette blir for utydelig. Kartet over det såkalte nordområdet viser at havområdene våre er sju ganger så stort som landområdene. Det er et enormt terrritorium. Hvis man da ikke skal sikre dette området med kampfly er det ganske alvorlig signal, sier Hjartøy, sier en skuffet Bodø-ordfører.

Støre ville heller ikke diskutere forsvarssjefens forslag om å kutte i hæren i Troms og legge ned Heimevernet i Mosjøen.

– Jeg er ikke med på at vi dskutetrer nedbygging, sa Støre.

– Veldig stolt

Støre (Ap) gikk umiddelbart i rette med kritikken som er rettet mot ham selv og regjeringen om for mye prat i nordområdesatsingen.

– Noen sier det er mye ord i nordområdesatsingen. Det er jeg stolt av. For i begynnelsen var ordet. Det er umulig å gå fra tanke til handling uten å gå via ord, sa Støre, og fortsatte med å vise til viktige seire i nord de siste seks årene.

Fiks ferdig Norge

Han viste til etableringen i Bodø av Universitetet i Nordland som huset seansen, et samkvem med Russland som nå teller 200.000 grensepasseringer, en stor leteaktivitet på sokkelen, og en endelig og avklart grense med Russland i Barentshavet.

– Alle norske grenser er under denne regjeringen. Det finnes ikke stiplede linjer på kartet, og vi har avklart utstrekningen av kontinentalsokkelen. Det moderne Norge er nå fiks ferdig. Derfor kan vi ta politikken på land, sa Støre.
Med seg hadde han statsrådskollegene Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), Lisbeth Berg-Hansen (Ap) og Tora Aasland (SV).

Verdiskapning

Berg-Hansen, Asland, Kleppa og Gahr Støre

F.h. utenriksminister Jonas Gahr Støre, forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen.

Foto: Henrik Dvergsdal / NRK

I stortingsmeldingen trekker Støre fram fire dimensjoner for satsingen på nordområdene: Stabilitet og forutsigbarhet, en bærekraftig ressursforvaltning, internasjonalt samarbeid og satsing på verdiskaping og sysselsetting.

Den siste dimensjonen skiller nordområdesatsingen fra andre politikkområder, mener utenriksministeren som viser til lovende perspektiver for mineralutvinning og ny verdiskapning i nord.

Dette blir godt mottatt av regionlederen for NHO i Finnmark, Marit Helene Pedersen, som også har gitt råd til utenriksministeren som nestleder i det rådgivende Nordområdeutvalget.

– Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen stort sett har skrevet av våre innspill til den framtidige verdiskapningen. Når dette perspektivet er med blir det penger, investeringer og behov for kompetanse. Denne politiske strategien tar Nord-Norge på alvor på en helt annen måte enn vi har sett tidligere. Styrken er at man nå klarer å se alle næringene som blir drivere i nord, under ett, sier Pedersen til NTB.

Samarbeidsforum

Ett helt nytt grep som varsles er opprettelsen av et samarbeidsforum for nordområdene ledet av utenriksministeren, med fylkesrådslederne i nord og sametingspresidenten som medlemmer. Målet er informasjonsutveksling om større samarbeidsprosjekter.

– Jeg har savnet et slikt organ hvor jeg og andre berørte statsråder møter de politiske lederne i nord. Så får vi prøve å peke ut de områdene i nord hvor man har behov for å tenke felles, og ha respekt for de områdene hvor man har konkurranse, sier Støre til NTB.

Det blir i så fall det eneste nordnorske samarbeidsorganet hvor fylkene møtes etter at landsdelsutvalget brøt sammen. Støre vokter seg vel for å si noe om hvordan fylkene skal organisere seg. Men han understreker at samarbeid er nødvendig dersom store utfordringer skal løses.

Ikke samarbeid

Jonas Gahr Støre ankommer Nordområdesenteret.

Regjeringens første stortingsmelding om nordområdene ble fredag lagt fram på Universitetet i Nordland i Bodø. Her er utenriksministeren på vei inn sammen med universitetsrekor Pål Pedersen.

Foto: Henrik Dvergsdal / NRK

Da Støre presenterte nordområdestrategien for seks år siden, utfordret han politikere og beslutningsmiljøer i nord om å søke sammen og samarbeide.

– Her synes jeg ikke det har skjedd noe. Jeg registrerer at de tre legger til side det samarbeidsorganet de hadde. Det er deres fulle rett. Men jeg mener fortsatt at når man setter en nasjonal dagsorden og det er store forventninger til oss, bør vi også kunne komme sammen og avklare hva som er felles utfordringer, sier Støre.
I Bodø ble det også slått fast at det skal bygges et nytt isgående forskningsfartøy med hovedsete i Tromsø, at det skal bygges ny grensestasjon mot Russland på Storskog og etableres et nytt såkornsfond for Nord-Norge.