Vil oppheve tilbuds- og bearbeidingsplikten

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å fjerne leveringspliktsystemet for torsketrålerne, samle verdien av pliktene i en kvotebank og auksjonere ut kvoter til fiskeindustrien.

Per Sandberg

– Pliktene har vært en utfordring i mange år. Jeg håper arbeidet til ekspertgruppen kan bidra med løsninger som er akseptable for alle parter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I dag presenterte en ekspertgruppe sin rapport om hvor trålerne skal levere fisk i framtiden, til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Dersom forslaget blir gjennomført, Havfisk tåle en inndragning og omfordeling av 15-25 prosent av sine trålerkvoter. Det tidligere Røkke-kontrollerte selskapet ble nylig solgt til Lerøy. Rederiet har i dag 12 torskekonsesjoner.

– Ut fra dagens antall torskekvoter, vil mellom 6.000 og 10.000 tonn torsk gå inn i kvotebanken og bli auksjonert til fiskeindustrien, sier utvalgsleder Lars Mathiesen som onsdag overleverte pliktkommisjonens innstilling til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

– Rapporten sendes nå på høring, og parallelt vil vi starte arbeidet med å gjennomgå rapporten i departementet. Før vi trekker våre konklusjoner må vi også få med oss høringsinnspillene, sier Sandberg videre.

Kystfiskerne fornøyd

Kystfiskarlaget er fornøyd med denne delen av forslaget.

– Det er i tråd med Kystfiskarlagets forslag. Her kan det være snakk om en kvotebank på 8-10.000 tonn som kommer på toppen, sier leder Ann Sofie Kristiansen til NRK.

– Usikker framtid

Siv Dagny Aasvik (AP)

Ordfører Dagny Åsvik i Hadsel reagerer sterkt på rapporten.

Like fornøyd er ikke ordfører Dagny Åsvik (Ap) i Hadsel. Hun reagerer sterkt på rapporten.

Det vil skape en usikker fremtid for kommunene langs kysten i nord. Dette er litt for enkle løsninger på spørsmål som er svært vanskelige. Det har langt på vei møtt industrien. Forslagene vil få store konsekvenser for flere lokalsamfunn langs kysten i Nord-Norge.

For hennes egen kommune kan framtiden bli usikker.

– Kommisjonen sier helt klart at noen anlegg vil bli lagt ned med dette forslaget. I tillegg vil framtiden til de restereden industrianleggene være helt usikker på grunn av det systemet de foreslår. Det er synd når vi snakker om en evigvarende ressurs som fisken faktisk er, sier Åsvik

Årlig auksjon

Inntektene fra kvotesalget skal ifølge forslaget fra pliktutvalget gå til nordnorske kyststamfunn. De foreslår at Norges Råfisklag skal auksjonere ut de inndratte kvotene til kystflåten.

Det såkalte pliktsystemet blant torsketrålerne ble innført for å sikre fiskeindustrien i Nord-Norge jevn tilgang på råstoff, skape lønnsom industri og opprettholde sysselsetting og bosetting.

Det innebar opprinnelig leveringsplikt til visse anlegg, bearbeidingsplikt av råstoff og en plikt til å opprettholde aktiviteten ved visse fiskeanlegg.

Fungerer ikke

Ekspertutvalget slår fast at leveringsplikten som ble omgjort til en tilbudsplikt, og bearbeidingsplikten, i dag ikke fungerer etter intensjonen. Trålerne tilbyr fryst råstoff som anleggene ikke vil ha, men har overholdt sin tilbudsplikt. Landanleggene må hente sitt råstoff fra kystflåten.

Annerledes stiller det seg med aktivitetsplikten. En tredel av trålerne i Havfisk ASA har i dag aktivitetsplikt til Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Omfordeling

Havfisk og industrien har argumentert med at denne aktivitetsplikten er kostbar for torsketrålerne. De hevder det hemmer bedriftenes mulighet til å utnytte råstoffet mest lønnsomt.

Flere kystkommuner i Nord-Norge har tatt til orde for å gjeninnføre leveringsplikten. De krever at trålerne må få inndratt sine konsesjoner og at de bør omfordeles til kystflåten.

– Vi ivaretar begge disse hensynene i vårt forslag. Men legger til et nytt element med en kvotebank som årlig auksjonerer ut de inndratte kvoteandelene til foredlingsindustrien, sa utvalgsleder Lars Mathiesen da han presenterte forslaget.

Ekspertutvalget mener at dagens tilbudsplikt fra trålerne ikke har noen økonomisk verdi. Med ett unntak gjelder det også bearbeidingsplikten. De har regnet seg fram til at aktivitetsplikten for Havfisk-trålerne utgjør 15-25 prosent av deres kvoter. Utvalget argumenterer for at Havfisk og Norway Seafood vil vinne på ordningen da de kan rasjonalisere driften.

Behandles før jul

Det var fiskeriminister Per Sandberg som nedsatte utvalget etter stortingsbehandlingen av sjømatindustriutvalgets NOU i mars i år. Pliktutvalgets rapport sendes på høring, og fiskeriministeren lover å fremme sak for Stortinget før jul. Han karakteriserer ekspertutvalgets rapport som «spennende».

– Vi må løse denne floken som har ridd både næringa og samfunnene i så lang tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet, sa Sandberg da han mottok rapporten onsdag.

Melbu havn, her pumpes levende torsk til merdene for produksjon ved Norway Seafoods

Hadsel kommune og staten har investert langt over 100 millioner kroner i havneutbygging på Melbu for å sikre Norway Seafood AS og tilhørende trålerflåte gode forhold og betingelser.

Foto: Erling Dreyer

Se innspill som har kommet til ekspertutvalget her.