Vil ha vannskutere inn i lukkede anlegg: – Vi har sett stygge episoder

Norsk Ornitologisk Forening er redd fuglebestander forsvinner om ikke vannskuterne reguleres.

Bård Hoksrud på vannscooter

I 2017 likestilte regjeringen og Bård Hoksrud (Frp) vannskutere med andre motoriserte båter, og det ble opp til kommunene å regulere dem.

Foto: Aas, Vegard M. / NTB scanpix

I 2013 ble forbudet mot vannskutere opphevet. I 2017 ble det åpnet for fri ferdsel.

Nå trygler Norsk Ornitologisk Forening (NOF) kommunene om å stramme inn reglene for å redde fuglebestander.

– Vi har sett en del stygge episoder der fugler rett og slett blir drevet vekk fra områdene sine, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF.

Martin Eggen

– Nå må kommunene ta ansvar for ikke å påføre naturmangfoldet ekstra mye skader i en tid der mange fuglebestander går tilbake., sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Det er rundt 9.000 vannskutere i Norge, og fartsmaskinen vekker stadig både begeistring og irritasjon blant folk.

For fuglefaunaen er vannskutere spesielt skadelige, hevder Eggen.

– Vannskutere kan ha brå bevegelser og skifter retning ganske fort. Det er mye fart og lek, og de oppholder seg gjerne på samme område over lengre tid. I tillegg til at det støyer, sier han.

Lukkede anlegg

Derfor vil NOF ha fartøyene inn på lukkede anlegg.

– Vi ser for oss at det blir avsatt områder til vannskuterkjøring og den typen aktivitet til forhåndsklarerte steder, hvor kjøringen får akseptable virkninger på lokal fauna, sier Eggen.

Fra 2017 ble det opp til hver enkelt kommune å innføre eventuelle innstramminger.

NOF har derfor gitt innspill til kommunene Fauske og Bodø i Nordland. I likhet med kommuner i store deler av landet, har ingen av dem lokale forskrifter på plass.

Horndykker

Globalt truede arter som sjøorre og horndykkere (bildet) liker seg i gruntvannsområder, hvor det kan være mye sportsaktivitet. – Ugunstig, sier Eggen i NOF.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Jobber med fartsgrense

Saltstraumen i Bodø regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm og er et vernet område med et rikt dyreliv. Likevel kan man ferdes med vannskuter der som man vil.

Men det går ikke å skille på de ulike motoriserte fartøyene ifølge loven, sier miljøvern- og klimasjef i Bodø kommune, Jan Erling Wasmuth.

– Derfor har vi gjort et forsøk på å lage en lokal forskrift som regulerer farten i ulike

Jan Wasmuth

– Saltstraumen er et av de viktigste områdene for fugl i Salten, og vi skulle gjerne hatt en begrensning av hastigheten også her, sier miljøvern- og klimasjef Jan Wasmuth i Bodø kommune.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

sårbare områder, sier han.

I tillegg vil de forby lek og sportskjøring i disse områdene. Wasmuth håper forslaget kan bli godkjent etter en høringsrunde i løpet av året.

– Blitt mer byråkrati

Regjeringen begrunnet lovendringen i 2017 med at ulempene ved bruk av vannskutere varierer fra sted til sted.

Men kommunale forskjeller har bydd på utfordringer, ifølge Redningsselskapet.

Eggen i NOF hevder regjeringen som skulle få ned byråkratiet, bare har skapt mer byråkrati.

– Det skrekkelige forslaget om å liberalisere regler rundt vannskuter har egentlig bare skapt forvirring og merarbeid for kommunene, sier han.

NRK har foreløpig ikke fått svar fra Samferdselsdepartementet til saken.