NRK Meny
Normal

Vil flytte vernegrense for å lage skuterløype

Saltdal kommune vil flytte vernegrensen i Saltfjellet landskapsvernområde en kilometer for å gjøre plass til en skuterløype fra Junkerdalsenteret og til det svenske løypenettet. – Horribelt, mener Naturvernforbundet.

Skuterkjøring i Sverige, innefor Junkerdal

LYCKLIG I SVERIGE: Folk fra hele Salten kommer til Saltdal for å kjøre snøskuter i Sverige.

Foto: Kristoffer Halvorsen

– Får Saltdal viljen sin vil nye verneområder, som er vernet på grunn av nasjonale naturverdier kunne bli avvernet av hensyn til motorisert morokjøring, over hele landet, sier fagleder Arnodd Håpnes i Natuvernforbundet.

Naturvernforbundet mener det er helt uakseptabelt hvis vernet natur skal måtte vike for snøskuterkjøring. I et brev til Fylkesmannen i Nordland, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet ber forbundet om at planene stanses.

– Vi anser «Saltdal» som selve prøvesaken, også fordi det blir den første etter lovendringen der fornøyelseskjøringen ble tillatt, sier Håpnes.

– Enstemmig vedtak

Ordfører Rune Berg

Ordfører Rune Berg i Saltdal vil ikke spekulere i hvordan skutersaken vil ende. – Det er opp til andre å avgjøre, sier han.

Foto: Saltdal kommune

Nasjonalparkkommunen Saltdal er en innlandskommune med litt over 4.700 innbyggere. Ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal medgir at det er motstridende interesser i skuterspørsmålet også innad i kommunen.

– De gjelder spesielt reindrifta som vi vet veier tungt, men også hytteeierne i Graddis har kommet med innsigelser mot planene, sier han til NRK.

Han vil ikke forskuttere avgjørelsen som til syvende og sist vil bli fattet i Klima og -miljødepartementet. Men først skal Fylkesmannen i Nordland si sitt, og den avgjørelsen er nært forestående.

Vedtaket i Saltdal kommunestyre, som er et innspill til rulleringen av verneplanen, ble fattet før jul, og var enstemmig.

– Vi som kommune fremmer innbyggernes interesser. Det er et sterkt ønske i befolkningen om å få etablert denne skuterløypa, sier ordføreren.

Må frakte skuterne på henger

Skuterkjøring i Sverige innenfor Junkerdal

I dag må skuterførere frakte snøskuterne sine på henger helt fram til grensa før de kan kjøre. Det vil Saltdal kommune ha en slutt på. Dette bildet er tatt innenfor grensa til Sverige.

Foto: Kristoffer Halvorsen

I dag er det ikke mulig å kjøre snøskuter fra Junkerdalssenteret og til det populære svenske løypenettet. Folk fra Saltdal, Fauske og Bodø som vil kjøre skuter i Sverige må frakte kjøretøyene sine på henger. Det er dette Saltdal nå ønsker å få slutt på.

– Saltdal kommune har en svært lang grense mot Sverige. Men så godt som alt er vernet. Vi har bare en liten korridor på omlag to kilometer akkurat i dette området, som ikke er vernet. Ellers er det vern på begge sider av korridoren, sier ordføreren.

Årsaken til at kommunen ønsker å flytte grensen er at et hyttefelt ligger midt i korridoren.

– Vi må legge skuterløypa utenfor hyttefeltet. Det vil si at vi må flytte grensen om lag en kilometer inn i verneområdet, sier ordføreren.

– Morokjøring foran naturvern

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet ser alvorlig på forsøket fra Saltdal kommune på å etablere skuterløype i et naturområde som er vernet.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Fagleder Arnodd Håpnes håper og tror at departementet vil vende tommelen ned for saltdalingene.

– Når Saltdal kommune nå forsøker seg med å flytte vernegrenser for å tillate snøskuterløype er dette et forsøk på å overprøve de nasjonale forskriftene for etablering av snøskuterløyper. Vil vi virkelig ha det slik at vern av norsk natur skal være noe som gjelder inntil noen finner på noe som er mer moro enn helsebringende friluftsliv, og hensyn til utsatt naturmangfold.

kart

Kart som viser Saltdal kommunes foreslåtte skutertrasé som går inn i dagens verneområde.

Foto: Kartkilde: Norgeskart.no