Verdens dypeste tunnel kan bli uaktuell

En tunnel under Alstenfjorden på Helgeland blir langt dyrere enn antatt og flere av alternativene kan være uaktuelle. Grunnen er nye og strengere krav fra Vegdirektoratet.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Tunnelkart Helgeland» i nytt vindu

Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Foto: NRK

Tunnelen i Alstahaug kommune i Nordland kan bli verdens dypeste og en av Norges lengste vegtunneler, dersom den blir realisert.

Men nå gir Vegdirektoratet en kalddusj til de som håpet på verdensrekord.

– Det blir dyrere og mer krevende å bygge, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak til NRK.

Strengere krav

Nå blir nemlig undersjøiske tunneler underlagt strengere krav. En eventuell undersjøisk forbindelse mellom Herøy/Dønna og fylkesveg 17 vil kreve to parallelle tunneler. Det betyr både lengre og dyrere tunnel enn opprinnelig anslått.

Et nytt rundskriv fra direktoratet om stigningsforhold, lengder og sikkerhetskrav for tunneler, setter en nærmest absolutt grense på fem prosent for stigning i tunneler, melder Statens vegvesen.

– Det er et krevende område med store dyp og lange avstander. Det betyr at tunnelen må gjøres mye lengre og det må bygges rømningsalternativ ved dobbeltløp eller egen rømningstunnel, sier Naimak.

De skjerpede kravene er først og fremst begrunnet med brannfaren ved at bremsesystemer på tungbiler kan gå varme ved aktiv bremsing over lengre strekninger.

Verdensrekorden kan glippe

Statens vegvesen har i sitt arbeid med konseptvalgutredning (KVU) skissert tre mulige tunnelforbindelser mellom Herøy/Dønna og Alstenøya. En slik tunnel blir i tilfelle verdens dypeste undersjøiske tunnel. Med åtte prosents stigning ville lengden blitt mellom 11 og 13 kilometer.

Det nye rundskrivet innebærer at det ikke skal bygges nye tunneler som er så bratte.

– Noen av alternativene våre blir nok uaktuelle, men alternativet med 13 kilometers tunnel kan være aktuelt, forteller regionvegsjefen.

Det alternativet (alternativ 3) vil gå til et dyp på 284 meter. Verdens dypeste tunnel er den undersjøiske Eiksundtunnelen. Den når 287 meter under havet.

(Artikkelen fortsetter under)

Eiksundtunnelen - verdas djupaste biltunnel

Eiksundtunnelen er med sine 287 meter under havet verdens dypeste vegtunnel.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

To tunnelløp

Alternativ 1 tunnel Alstenfjorden

Vegen skjærer seg inn i fjellet ved Horvneset, ca. 2 km fra Helgelandsbrua. Linja går ned og bøyer av under Sandnessjøen sentrum. Tunnelen går videre under Skorpa og Hestadsundet før den bøyer av i en sirkel under Grindfjellet på Dønna og kommer ut ved Hestad.

Foto: Statens Vegvesen
Alternativ 2 tunnel Alstenfjorden

Traseen starter ved Sørnavika der den skjærer inn i fjellet under Stokkaåsen. Tunnelen bøyer av under flyplassen, krysser under Svinøya og fortsetter til Nord-Herøy der den munner ut i krysset mellom Storvatnet og Salsvatnet.

Foto: Statens Vegvesen
Alternativ 3 tunnel Alstenfjorden

Dette alternativet går inn i fjellet rett sør for Vangsgården og i ring under ”Nubben”. Tunnelen bøyer av under Ørntuva og krysser under Austbø før den dukker opp et stykke inne på Herøy. Det eneste som holder de strengere kravene.

Foto: Statens Vegvesen

Med bakgrunn i den nye forskriften og risikovurdering av prosjektene, konkluderer regionvegsjef Torbjørn Naimak med at en tunnel under Alstenfjorden ikke kan gjennomføres som enløpstunnel, det vil si en tunnel med trafikk i begge retninger. Ved en slik løsning vil rømningsmulighetene bli for dårlige.

Dersom det skal bygges tunnel mellom Alstenøya og Herøy eller Dønna, må det derfor bygges to parallelle tunneler. Statens vegvesen vil nå vurdere om den ene tunnelen eventuelt kan bygges som en ren evakuerings- eller rømningstunnel.

– Å bygge to parallelle tunneler vil medføre at prosjektet blir vesentlig dyrere, sier Torbjørn Naimak. Han understreker imidlertid at det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om hvorvidt en undersjøisk tunnel til Herøy eller Dønna er aktuell.

– Vi utreder ulike løsninger, og vil komme med vår anbefaling når vi har vurdert alternativene nærmere, sier Torbjørn Naimak.

Framdrift

Tunnelalternativene under Velfjorden vil også bli vurdert i forhold til det nye rundskrivet, men her er det ikke like dypt, og tunnelene blir derfor ikke så lange at det vil være behov for ekstra sikkerhetstiltak.

Regionvegsjefen mener likevel at konseptvalgutredningen skal være ferdig i løpet av 2014. Før sommeren vil Statens vegvesen presentere hovedalternativene for framtidige løsninger, som skal utredes videre.

– Det jobbes fortsatt med ulike alternativ i form av tunnel- og bruløsninger, men det er snakk om veldig store og kostnadskrevende prosjekter.

Parallelt med at Statens vegvesen utreder alternativer for parallelle tunneler, vurderes ulike bruløsninger og nye fergeløsninger for å korte inn avstanden på fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, og fra Vega, Herøy og Dønna mot fastlandet.