Utenlandske vogntog har dobbelt så stor risiko for å havne i ulykker

En ny rapport viser at utenlandske vogntog har dobbelt så stor risiko for å havne i møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for å havne i kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning.

Kontroll Kivolompolo

Utenlandske vogntog har også tre ganger å høy risiko for å havne i eneulykker. Her ser vi en kontrollør fra Statens vegvesen som har stanset en transport av farlig gods inn til Norge. Sjåføren hadde i dette tilfellet alt i orden.

Foto: Statens vegvesen

– De utenlandske tunge godsbilene utgjør seks prosent av kjørte kilometer på norske veier med tunge godsbiler. Men de er involvert i 11 prosent av ulykkene med personskade, 33 prosent av fastkjøringene, og de er involvert i 17 prosent av dødsulykkene, sier forsker Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk institutt.

Dette er noen av konklusjonene i en omfattende ny forskningsrapport som er gjennomført av Transportøkonomisk institutt. I studien har forskerne benyttet flere ulike metoder.

De har blant annet analysert ulykkesstatistikk fra Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå for å finne ut hva slags ulykker utenlandske vogntog er involvert i.

De har også gjennomført en omfattende litteraturstudie, intervjuet flere forskjellige eksperter og utført feltarbeid hvor de har snakket med utenlandske sjåfører langs veiene.

De som ble intervjuet understreket blant annet at norske veier og kjøreforhold stiller store krav til utenlandske sjåførers kompetanse, og mente også at vinterkjøring er den største sikkerhetsutfordringen for utenlandske sjåfører i Norge (les mer i faktaboks).

Forventer en økning av vogntog på norske veier

Noe av bakgrunnen for rapporten, er den potensielle økningen i utenlandske vogntogsjåfører på norske veier. Hittil har EUs regelverk satt begrensninger for hvordan utenlandske aktører kan blande seg inn i det nasjonale markedet. Men dette kan endre seg.

En liberalisering av det såkalte kabotasjeregelverket skulle egentlig skje i januar 2014. Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet er ikke i tvil om at vi i årene fremover vil se stadig flere utlendinger på norske veier, noe som gjør funnene i rapporten til en aktuell problemstilling.

Når man ser på de beregningene som er gjort med tanke på transport av gods både i Norge og Europa, så ser vi at transport både på jernbane, sjø og på vei vil øke i årene som kommer.

Statssekretær Tom Cato Karlsen

Kommer med flere forslag til tiltak

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdep

Tom Cato Karlsen (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet, medgir at veistandarden enkelte steder ikke er som den burde, men påpeker at mye er på gang for å bedre forholdene.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Forskerne kommer i tillegg med forslag til tiltak som kan forbedre sikkerheten knyttet til godstransport på vei (se faktaboks).

Karlsen i Samferdselsdepartementet mener regjeringen har gjort mye allerede for å bedre situasjonen. Han forteller at de har firedoblet antallet kontroller utført av Statens vegvesen, fått på plass flere kontrollører og også gitt Vegvesenet muligheten til å sette hjullås på kjøretøy som ikke har noe å gjøre på norske veier.

– Vi har også blitt flinkere til å informere om norske kjøreforhold, spesielt om vinteren, og økt kravene til vinterutrustning.

Ikke helt fornøyd

Mange av de tiltakene som forskerne foreslår for å bedre trafikksikkerheten, mener Karlsen at de er godt i gang med allerede.

Han er likevel ikke helt fornøyd med situasjonen slik den er per i dag.

– Vi kan aldri være helt fornøyd. Trafikksikkerhet er et kontinuerlig arbeid, hvor en del av ansvaret også hviler på dem som kjøper disse transporttjenestene.

Trailervelt i Dunderlandsdalen

– Dette er en oppgave som bransjen må ta alvorlig, hvor jeg tenker at det er spesielt viktig at de norske sjåførene går foran som gode eksempler, sier Karlsen. Her arkivfoto fra Dunderland i Rana.

Foto: Bjørnar Solvoll