Hopp til innhold

Studie: Det arktiske økosystemet endres i en urovekkende hastighet

Ny, omfattende forskning viser at de glupske fiskeartene trekker nordover. Det får store konsekvenser for dyrene som lever der fra før.

Forskere

Fisk bringes på land hos Nergård i Senjahopen. Forskere har lenge studert endringene i havet i nord gjennom blant annet Barentshavsprogrammet..

Foto: Gunnar Sætra

En slik studie, med et slikt omfang, har ikke blitt gjennomført før.

André Frainer er forsker ved UiT Norges Arktiske Universitet. Sammen med kolleger fra inn- og utland har han jobbet med en omfattende studie som blir publisert i det anerkjente tidsskriftet PNAS i dag.

En studie som ifølge Frainer kan være dårlig nytt for fiskerinasjonen Norge.

Bakteppet er klimaendringer, og hvordan høyere sjøtemperaturer endrer det arktiske økosystemet i en urovekkende hastighet.

– Så langt har dette slått ut positivt for torskefiskeriene, siden klimaendringer har gitt bedre leveforhold for store fiskearter i det nordlige Barentshavet. Men det betyr ikke at trenden vil fortsette. Det er all grunn til bekymring.

Fisken flytter på seg

Modellene viser at havtemperaturen øker – og nok vil fortsette å øke i mange år framover. Forskere har tidligere regnet seg fram til at bunntemperaturen i Barentshavet økte med nesten én grad celsius i perioden 2004 til 2012, ifølge NTB.

Frainer

– Denne studien viser for første gang hvordan menneskeskapte klimaendringer påvirker økosystemene i stor skala, sier André Frainer.

Foto: Ørjan Garfjell

Dette fører til at fisken flytter på seg. Enkelt forklart: Når havtemperaturen går opp, trekker fisken nordover (og sørover) til den finner mer behagelige forhold.

FNs klimapanel anslo i 2014 at fisk som lever i havet flytter seg med omtrent 40 kilometer hvert tiår. Ifølge forskerne flytter fisken i Barentshavet seg opp til fire ganger så raskt.

Frainer og co. ønsket å se nærmere på hvilke konsekvenser dette får for økosystemet og måten det fungerer på. De hentet inn data for 52 fiskearter fra hele 3660 stasjoner i Barentshavet.

Konklusjonen: De karakteristiske arktiske fiskesamfunnene, som består av små fisk som lever på bunnen av havet og spiser bunndyr, blir i hurtig tempo erstattet av de større og mer boreale fiskeartene – som torsk og hyse, som typisk spiser mest fisk.

Tror arter vil forsvinne

Det får betydelige konsekvenser for økosystemet.

Typiske arter i et arktisk fiskesamfunn

Typiske arter i et arktisk fiskesamfunn, fanget på 200 meters dyp vest av Framstredet i 2017. Bildet har ingen direkte sammenheng med saken.

Foto: Arve Lynghammar/TUNU – UiT Norges arktiske universitet

Når større fisk kommer inn og forsyner seg, gir det større kamp om ressursene for de mindre artene som allerede lever i området.

Tidligere dekket de karakteristiske og arktiske samfunnene rundt 50 prosent av Barentshavet. Nå er dette redusert til 20 prosent, bemerker Frainer, som tror vi vil se en utryddelse av mange arter i regionen.

– Hvordan dette slår ut for kommersielle fiskebestander er uvisst, men det er ikke utenkelig at gyteområder kan påvirkes. Det ville vært katastrofalt for torskefiskeriene, sier Frainer, som bemerker at det er vanskelig å spå fremtiden.

Han mener uansett funnene gir et viktig varsku på hva som kan skje i andre regioner når temperaturøkningen i disse områdene tar igjen økningen i Arktis, hvor effektene av menneskeskapte klimaendringer merkes først og best.

– Vi kan vente lignende endringer i andre marine-, terrestriske- og ferskvannssystemer. For nasjoner som er avhengig av fiskeri og landbruk, er det all grunn til å følge med.

Økosystem i Barents - illustrasjon

Tendensen indikerer tydelig et stort skifte i artssammensetningen i Barentshavet, og lignende trender kan skje andre steder, mener Frainer. Illustrasjonsbilde.

Foto: Havforskningsinstituttet