Streikende leger ønsker å jobbe akuttvakter

Leger i streik vil jobbe akuttvakter de er satt opp på, for å unngå ramme liv og helse. – Uaktuelt. Enten streiker man eller så streiker man ikke, svarer Spekter.

Streikende leger ved Nordlandssykehuset

Historiens lengste sykehusstreik har allerede vart i fem uker. Torsdag tilspisser streiken seg når ytterligere 54 ansatte ved norske sykehus tas i streik. Åtte av disse jobber ved sykehuset i Bodø. Én jobber i Helse Nord.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Historiens lengste sykehusstreik har allerede vart i fem uker. Torsdag tilspisser streiken seg når ytterligere 54 ansatte ved norske sykehus tas i streik. Åtte av disse jobber ved sykehuset i Bodø. Én jobber i Helse Nord.

Når streiken trappes opp, ønsker vi fortsatt ikke å ramme liv og helse, sier streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø.

Streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø

– Dette er en sak som påvirker hele den norske arbeidslivsmodellen. Dermed er det ikke så vanskelig å mobilisere engasjement, sier Hanne Winge Kvarenes, som forteller at de er forberedt på å streike en god tid til hvis nødvendig.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Da vi startet med å streike, var legeforeningen nøye med å ta ut leger som ikke hadde vakt med det første, slik at vi skulle ha en reell mulighet til å streike. Nå har streiken pågått så lenge, at det begynner å bli vanskelig å skåne akuttfunksjoner.

– Derfor tilbyr vi nå vår arbeidsgiver å kunne søke dispensasjon, slik at vi streikende møter på jobb og tar våre planlagte vakter, sier Kvarenes.

– Men er det ikke slik at man enten er i streik, eller så er man ikke?

– I prinsippet ja, og uttaket ble gjort med tanke på å unngå og ramme akuttfunksjoner og at streiken skulle gå ut over liv og helse. Det er verken vi eller forhåpentligvis Spekter, interessert i. Men nå har streiken vart lenger enn noen tidligere legestreik, og da tilspisser situasjonen seg.

Vil ikke søke dispensasjon

Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter avviser på sin side at det vil være aktuelt å søke om dispensasjon.

Gunnar Larsen

– For hver dag denne streiken varer, er det pasienter som får utsatt behandlingen sin. Det er veldig synd. Derfor håper vi denne streiken snart kan avsluttes, sier Gunnar Larsen i Spekter.

Foto: Erik M. Sundt / Pressebilde

– Vi forsøkte - før streiken var et faktum - å få til forhåndsavtaler om hvem som skulle unntas streiken, for slik å kunne ivareta forsvarlig drift ved en eventuell streikesituasjon.

– Det ønsket de ikke, og da har vi gått ut ifra at de har tenkt nøye igjennom streikeuttaket sitt og hvilke konsekvenser det får, sier Larsen.

Han peker på at arbeidsforholdet opphører den tiden man er i streik.

– Da kan man ikke drive på slik at man streiker noen timer av døgnet, og jobber på andre. Streik er et alvorlig - men legitimt - virkemiddel. Er man i streik så er man unntatt fra å jobbe. Da er arbeidsforholdet oppsagt så lenge streiken varer.

Amper stemning

Konflikten handler blant annet om hvor stor og hva slags medbestemmelse de ansatte skal ha i utforminga av turnuser ved helseinstitusjonene.

– Vi opplever en arbeidsgiver som overhodet ikke kommer oss i møte, og som nærmest trakasserer oss i offentlige medier. Og det overfor en yrkesgruppe som er en av de viktigste bærebjelkene i helsevesenet, og som erfaringsmessig strekker seg langt utover rammene av arbeidstid og avlønning for sine pasienter sier streikelederen i Bodø.

Kommunikasjonsdirektøren i Spekter mener på sin side at de opptrer ryddig overfor legene, og at de har forsøkt å komme legene i møte.

– Dette er en interessetvist hvor legeforeningen har valgt å gå ut i streik. Det er klart at da kan temperaturen bli litt høy. Men å si at det er trakassering, det har jeg svært vanskelig for å forstå.