Store forskjeller i barnevernet: Lille Rødøy har bare to halve stillinger

Det er enorme forskjeller i antall ansatte i barnevernet. Rødøy i Nordland har bare 1 årsverk. Storebror Bodø har nesten 80. – De små kommunene er sårbare, sier Fylkesmannen.

Myken i Rødøy kommune.

På Myken (bildet) og i resten av Rødøy bor det 1200 mennesker. To ansatte deler på ett årsverk i barnevernet. Det nasjonale barnevernpanelet anbefalte i 2010 at ingen barneverntjenester bør ha under fem årsverk.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Rødøy på Helgeland med sine vel 1200 innbyggere har to ansatte som jobber med barnevern - i ei halv stilling hver. Den andre halve stillinga jobber de to i NAV.

– De små kommunene blir helt avhengige av enkeltpersoner, heter det i en ny rapport fra Nivi Analyse AS.

– Blir avhengig av enkeltpersoner

Inger Monsen, ordfører Rødøy

Ordfører i Rødøy, Inger Monsen

Foto: Privat foto

Ordfører Inger Monsen medgir at de er sårbare med bare ett årsverk i barnevernet.

– Det at vi er mer sårbare på grunn at vi er personavhengige er nok ei kjensgjerning. Men det er vurdert at vi har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i barnevernet per i dag.

Monsen sier de over tid har hatt god og stabil bemanning. De har også kvalifisert vikar. Når de bruker de ekstern saksbehandler.

Mange små barnevernskontor

Rødøy er den kommunen i Nordland som har færrest årsverk i barnevernet. Men det finnes mange små barnevernskontor i de 41 kommunene.

Rødøy

Rødøy nord på Helgeland har spredt bosetting og bare ett årsverk i barnvernet

Foto: Øystein Nygård / NRK

Også ellers i landet finnes det mange små fagmiljø.

Likevel er det mye mer samarbeide mellom nabokommuner nå enn bare for få år siden.

I Nordland har seks av de nitten barneverntjenestene under fire årsverk. Ytterligere tre har under åtte årsverk.

Dette står i kontrast til de nasjonale anbefalingene om størrelsen. Ikke minst ut fra ønsket om å sikre faglig kvalitet.

NRK har tidligere fortalt at det er store forskjeller mellom kommunene i landet når det gjelder omsorgsovertakelser.

Det nasjonale barnevernpanelet, som ble oppretta av departementet i 2010, anbefalte at ingen barneverntjenester bør ha under fem årsverk.

– Her ligger vi klart under anbefalingene. Tjenesten er sårbar spesielt med tanke på antall ansatte. Men vi jobber hele tida med forebygging og faglig utvikling, sier Rødøy-ordføreren.

– Noen leverer ikke gode nok tjenester

Det er Fylkesmannen som har bestilt rapporten som ser på hvordan kommunene samarbeider om lovpålagte oppgaver. Også de er bekymra.

Merete Troli

Merete Troli, avdelingsleder Fylkesmannen i Nordland

Foto: Fylkesmannen i Nordland / Fylkesmannen i Nordland

– Vi ser at de små kommunene er sårbare og at noen av dem ikke greier å levere gode nok tjenester, sier Merete Troli, som er avdelingsleder hos Fylkesmannen.

På sikt kan konsekvensene for samfunnet bli store om de ikke greier å ivareta barna, ifølge Troli.

Hun sier Fylkesmannen jevnlig har møter med kommunene om barnevern. Der kommer de gjerne med forslag om hvem de små kommunene kan samarbeide med. Rødøy har f.eks ett samarbeid med Bodø om akuttberedskap. Men har altså valgt å være helt alene om selve tjenesten.

– Vi tar dette tar opp med dem, men det er kommunene selv som må komme til konkrete løsninger.

Flere av fylkets minste og mest sårbare kommuner har havnet i en forvaltningskrise (...) Kommuneforvaltningen i mange av de minste kommunene er sterkt personavhengig og kan ikke betraktes som faglig forsvarlig ut fra vanlige prinsipper og standarder.

Nivi Analayse AS

Troli sier at hun ideelt kunne ha ønska seg mer robuste barnevern, ikke minst ut fra faglig forsvarlighet.

I dag er det også ei utfordring at kommunene samarbeider litt på kryss og tvers.

– Det kan fort bli uoversiktlig. Vi vet at det er viktig at særlig tjenester for barn og unge er godt samordna. Da blir det problematisk når en kommune har ulike samarbeidsavtaler innenfor ulike sektorer.

Viser antall årsverk i barnevernstjenestene i Nordland 2. halvår 2019.

Tabellen viser antall ansatte i barnevernet i kommunene i Nordland 2. kvartal 2019. Det er Nivi Analyse som har laga tabellen basert på tall fra Fylkesmannen.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

Rødøy vurderer å gå inn i samarbeid

Og i Rødøy er de ikke fremmed for å gjøre noe. De vurderer jevnlig om det finnes bedre måter å organisere barnevernet på.

– Vertskommunesamarbeid kan være ei mulig løsning. Til høsten vil vi gjøre ei ny vurdering, også i lys av at det skjer ting i NAV Nordland, sier Monsen.

barnevern Steigen

NRK møtte fortvilte foreldre i Steigen i 2018, Da var 19 barn der under barnvernts omsorg, og det er langt over landsgjennomsnittet.

Foto: Ola Helness / NRK

NRK har tidligere fortalt at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder omsorgsovertakelser. De små kommunene griper oftere inn og tar barna fra foreldrene enn de store.

Professor i barnevern ved Nord universitet, Reidunn Follesø, sa da til NRK at hun ikke har noen forklaring på forskjellene, men;

– Det er ofte personavhengig hvor godt et barnevern fungerer. Hvis folk ikke er dyktige i jobben blir man mer sårbar i små kommuner.