Steinalderfunn kan forhindre E10-prosjekt

Arkeologer har funnet flere kulturminner langs den fremtidige Hålogalandsveien. Prestisjeprosjektet må kanskje omjusteres for å bevare kulturminnene.

Flintavslag fra prøvestikk i Hårvika

Bildet viser et flintavslag fra et prøvestikk i Hårvika. Kulturminnene er funnet langs begge sidene av Tjeldsøyene i Harstad og Tjeldsund kommune. De største funnene er så langt gjort i Steinsland, Gausvik og Hårvik.

Foto: Stine G. Melsæther

Langs den 159 kilometer lange veitraseen, Hålogalandsveien, som fortsatt er i planleggingsfasen har arkeologer funnet flere funn fra steinalderen.

– Vi har funnet hustufter, spor fra kulturlag og restprodukter etter gjenstander, forteller arkeolog og prosjektleder for Nordland fylkeskommune, Stine Grøvdal Melsæther.

Omfattende arbeid

Det var avisen Fremover som først meldte at det nå blir gjort arkeologiske undersøkelser langs det som skal bli Hålogalandsveien. Nå jobber arkeologene fra fylket seg gjennom kommunene.

– Vi har jobbet i de fire kommunene Sortland, Lødingen, Tjeldsund og Evenes. Det er et stort og omfattende arbeid, sier Grøvdal Melsæther til NRK.

(artikkelen fortsetter under)

Bergartsøks funnet i Hårvika

Denne øksa i grunnstein ble funnet i Hårvika.

Foto: Stine G. Melsæther

I områdene er det tre lag som arbeider for å finne bevarte strukturer fra steinalderen, jernalderen og middelalderen. To grupper graver, mens en annen gruppe går i utmarken.

– Nå har vi sjansen til å gi et ordentlig bidrag til den nordnorske arkeologien i Vesterålen. Nå skal vi fylle ut hullene i områder der det tidligere ikke har vært lett, forteller Grøvdal Melsæther.

(artikkelen fortsetter under)

Sjakting med maskin i Hårvika

Her åpner et gravelag opp jordflekker i en såkalt sjakt, og ser etter bevarte strukturer fra jernalder og middelalder. Funnene kan være stolpehull, graver, eller kokegroper fra eldre bosetting.

Foto: Stine G. Melsæther

Kan true prosjektet

Veiprosjektet som skal forkorte E6 med 18 kilometer kan være i fare hvis funnene blir mer merkverdige og store. Arkeologene vil ikke spekulere i hvor store funnene så langt er, da de ennå er på et undersøkelsesstadie.

Når arbeidet er ferdig i oktober, blir det opp til saksbehandlerne, i henholdsvis Statens vegvesen, fylkeskommunene og Tromsø Museum om veiplanen må revurderes.

Fagpersonene går da sammen og snakker om hvor viktig funnene er og veier de opp mot andre viktige samfunnsmessige forhold.

– I utgangspunktet har funnene ingen uventede konsekvenser for veiprosjektet, men det kan hende at vi må legge om veien enkelte steder, slik at man kan bevare noe av det som blir funnet, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Reidar Johansen.

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på mellom Sortland, Harstad og Evenes. Ifølge vegvesenet skal Hålogalandsvegen knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

Etter planen skal trasévalg og reguleringsplaner for hele den 159 kilometer lange veien være ferdig innen utgangen av 2016.