Dette betyr statsbudsjettet for Nordland

Regjeringen bevilger flere hundre millioner til vei, jernbane og havner i Nordland.

Nysnø i fjellet ved Reine.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger i dag frem sitt første statsbudsjett. Det kommer blant annet millioner til etablering av en oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Roy Sture Toften

Regjeringen setter av 225 millioner kroner til veiprosjektet E6 Helgeland nord. Prosjektet omfatter utbedring av den 62 kilometer lange strekning mellom Korgen og Bolna.

Det er også satt av midler til å starte utbedringsarbeidene i flere av tunnelene på E6 mellom Korgfjellet og Fauske.

Kompenserer for økt arbeidsgiveravgift

Finansminister Siv Jensen noen timer før hun legger frem sitt første statsbudsjett

Finansminister Siv Jensen møtte pressen noen timer før hun i dag la frem sitt første statsbudsjett

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Regjeringen varslet tidligere i høst at Nordland får 333 millioner kroner som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Det er i forbindelse med dette satt av midler til utbedring av Midtengen bru i Hemnes kommune, Finneidstraumen bru i Fauske kommune og Medbyelv bru i Narvik kommune.

Det er også satt av midler til riksveg 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune.

670 millioner kroner er foreslått til prosjektet «E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10- Trældal – Leirvik» i Narvik kommune. Prosjektet omfatter byggingen av 6,4 kilometer ny vei fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda.

I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

– Går i riktig retning

Ivar Kristiansen

Regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland er fornøyd med statsbudsjettet for neste år, og trekker fram satsingen på samferdsel.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland mener Siv Jensens første statsbudsjett er godt, men mener regjeringen kunne våget mer når det kommer til formueskatten.

Mest fornøyd er han med satsingen på infrastruktur i Nordland.

– Det er spesielt gledelig at vi har fått sikret kontinuerlig og raskere utbygging av E6 på Helgeland og i Salten, at Saltenpakken følges opp, at E10 får økt oppmerksomhet og at det legges til rette for økt prioritering av fylkesveiene i fylket, sier Ivar Kristiansen.

Penger til skredsikring og vei

Til skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy i kommunene Flakstad og Moskenes er det foreslått å bevilge 108 millioner kroner. Prosjektet omfatter en tunnel og flere skredoverbygg og skredvoller.

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Nordland er det satt av 52,6 millioner kroner til slik kompensasjon.

Gir millioner til Nordlandsbanen

Regjeringen gir 10 millioner kroner til planlegging og mulig oppstart av arbeidet med kryssingssporet og holdeplass ved Oteråga 24, kilometer øst for Bodø.Kostnadene er foreløpig beregnet til om lag 130 millioner kroner.

Midlene er en del av en bevilgning på i alt 20,5 millioner kroner som foreslås til tiltak på jernbanen i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene.

Fem millioner kroner er foreslått til å fullføre prosjektet Tverlandet holdeplass utenfor Bodø.

I tillegg foreslås 65 millioner kroner til fornying av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Mo i Rana.

Satser på Ofotbanen

Også Ofotbanen får flere titalls millioner til oppgraderinger. 67 millioner kroner er foreslått til å forsterke strømforsyningen på jernbanestrekningen.

143 millioner kroner er foreslått til å sluttføre anleggsarbeidene med å forlenge kryssingsspor på Bjørnfjell og til å videreføre anleggsarbeidene med forlenging av kryssingsspor på Rombak.

20 millioner kroner er foreslått til å planlegge sporforlenginger på Narvik stasjon for å tilpasse stasjonen til lengre godstog og til bygging av nytt kryssingsspor på Djupvik.

10,5 millioner kroner er avsatt til profilutvidelser i to tunneler på Katterat kryssingsspor og installering av utstyr for å unngå havari og redusere risiko for avsporinger på banen.

(artikkelen fortsetter under)

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har med seg 40 millioner kroner i sekken når han i dag besøker Vesterålen. Pengene skal gå til etablering av en oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Starter arbeidet med oljevernbase

Regjeringen gir 40 millioner kroner til å etablere en oljevernbase i Lofoten og Vesterålen, men vil foreløpig ikke si noe om hvor denne skal ligge. Det arbeides videre med innholdet i basen med sikte på etablering i 2015.

I alt 358,3 millioner kroner er foreslått til tiltak i fiskerihavner. Tre av havnene ligger i Nordland, og deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til:

  • Napp fiskerihavn i Flakstad kommune
  • Myre fiskerihavn i Øksnes kommune
  • Hovden fiskerihavn i Bø kommune.

Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

  • Øksnes kommune får 307.000 kroner i tilskudd til flytekai i Myre
  • Andenes kommune får 625.000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Andøy
  • Meløy kommune får 938.000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Reipå
  • Vestvågøy kommune 1.345.000 kroner i tilskudd til kai i Ballstad
  • Lurøy kommune får 450.000 kroner i tilskudd til utdyping i Aldersundet kroner

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet «Raftsundet» i kommunene Vågan og Hadsel.

Lover millioner til kultur

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes

Regjeringen gir penger til vernebygg over hurtigruteskipet «Finnmarken» i Hadsel og bevilger store summer til ny oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Eva Berget / NRK

Det settes av fire millioner kroner til overbygg for hurtigruteskipet Finnmarken i budsjettet for neste år. Samtidig anbefaler regjeringen at det settes av til sammen 40 millioner kroner til prosjektet de kommende årene.

Hadsel kommune har lagt fram et prosjekt til 120 millioner kroner der fylket og kommunen tar ansvaret for to tredeler av finansieringsbehovet. Det allerede eksisterende Hurtigrutemuseet, med om lag 60.000 besøkende per år, vil bli sammenbygd med det nye vernebygget.

Regjeringen foreslår å bevilge 29,9 millioner kroner til Narviksenteret i 2015. Av dette er om lag 25,3 millioner kroner øremerket kostnader knyttet til ferdigstillelsen av nye lokaler på Narvik Torv.

I budsjettforslaget inngår en engangsbevilgning på to millioner kroner til møbler, utstillingsmontre og annet som trengs i de nye lokalene.

Mer penger til høyere utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Nordland (UiN) med 531.000 kroner.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til UiN med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.

Det foreslås også å øke bevilgningen til UiN med 891 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Også bevilgningene til Høgskolen i Narvik øker, og skolen får 176 000 kroner mer neste år til å styrke grunnfinansieringen.

Det foreslås samtidig å øke bevilgningen til skolen med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til skolen med 1,2 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Bevilgningen til Høgskolen i Nesna økes med 121 000 kroner. Det foreslås også å øke bevilgningen med 93 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.