Speider fortsatt etter storflyene i Rana

Polarsirkelen lufthavnutvikling venter fortsatt på klarsignal for at de selv kan starte byggingen av en ny storflyplass.

Styreleder Erik Wulfsberg og daglig leder Henrik Johansen ved Polarsirkelen lufthavnsutvikling

NY FLYPLASS: Det er ikke bygd en regional stamflyplass i Norge på 40 år, og styreleder Erik Wulfsberg og daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling håper på oppstart på Hauan utenfor Mo i Rana allerede i år.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi har laget en plan som gjør det fullt mulig å få til en oppstart i 2018, sier daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Han har ikke gitt opp å komme i gang med byggeprosessen på Hauan, vel ei mil øst for byen. Håpet er at Samferdselsdepartementet skal være ferdig med sin behandling til høsten.

– Vi oppfatter at denne saken har høy prioritet hos samferdselsministeren og regjeringen. Det jobbes kontinuerlig med saken i departementet. Vi forventer et klarsignal i løpet av september eller oktober, sier han til NRK.

Allerede i juni i fjor lovte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fortgang i arbeidet som gjør at bygging i Rana kan komme i gang.

Men ett år etter venter de fortsatt på de nødvendige godkjenninger, garantier og kvalitetssikringer fra myndighetenes side.

– Søknaden fortsatt til vurdering

De spesielle med den nye flyplassen i Rana er at Polarsirkelen lufthavnutvikling selv vil være byggherre, stå for hele prosjektet og sørge for finansiering.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i Mo i Rana

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp).

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Årsaken er at regjeringen først i andre del av Nasjonal Transportplan åpner pengesekken på 1,5 milliarder statlige kroner. Det vil si tidligst i 2024.

Så lenge vil ikke ranværingene vente, og i fjor trommet flyplassentusiastene sammen et spleiselag. Rana kommune og lokalt næringsliv har sagt seg villig til å legge 600 millioner kroner på bordet for at byggingen kommer igang tidligere enn planlagt.

– Politisk nybrottsarbeid

Johansen tror at nettopp det at Polarsirkelen Lufthavnutvikling selv skal være byggherre på den nye flyplassen, kan være årsakene til at departementet bruker lengre tid enn antatt for å komme med et klarsignal om oppstart.

– Dette er en ny måte å gjennomføre større anleggsprosjekt på, som ikke har vært gjort i Norge tidligere. Vi oppfatter at det trengs litt mer tid til saksbehandling. Men det finnes mange relevante eksempler på at slike prosjekter lykkes. Vi har hentet våre strategier og metoder fra blant annet det statlig eide aksjeselskapet Nye veier, sier Henrik Johansen.

Uro i Rana-miljøet

Ikke alle i Rana-miljøet er like tålmodig som ledelsen i Polarsirkelen lufthavnutvikling. I et leserbrev i Rana Blad i sommer mente en næringstopp i Rana at dagens ledelse bør skiftes ut til fordel for andre med større gjennomslagskraft. Også på lederplass i avisen er det også uttrykt utålmodighet med prosessen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ikke si noe konkret om hvor lang tid det vil ta før endelig klarsignal kan gis. Det er fortsatt en del som gjenstår før Polarsirkelen lufthavn kan gjennomføre en konkurranse blant leverandører og entreprenører.

Det er heller ikke avklart hvordan verken utbyggingen eller driften av en eventuell ny lufthavn skal gjennomføres.

– Avinors konsesjonssøknad for å anlegge ny lufthavn ved Mo i Rana er til vurdering. I tillegg må spørsmål om finansiering være avklart, og det må utvikles en modell for utbygging og drift. Arbeidet med dette pågår i departementet, sa Solvik-Olsen til NRK i juni.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan i Rana

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye storflyplassen skal erstatte kortbaneflyplassen på Røssvoll.

Illustrasjon: Olav Vinjerui / Avinor

– Departementet mener det er mest hensiktsmessig å se spørsmålene knyttet til finansiering, utbygging og drift i sammenheng før det innhentes anbud i markedet, legger Olsen til.

– Stortinget må gi garanti

Polarsirkelen lufthavn, Hauan, Mo i Rana

Lokalt næringsliv på Nord-Helgeland og Rana kommune er enige om et spleiselag på 300 millioner kroner hver for å komme i gang med byggingen av den nye storflyplassen i Mo i Rana.

Illustrasjon: Nordic - office of Architecture

Ifølge samferdselsministeren er det en ting til som kan utsette byggprosessen.

– Lokale aktører har gjort det klart at en oppstart med lokale midler forutsetter en statlig garanti for det statlige bidraget. En slik garanti må eventuelt gis av Stortinget.

Han er imidlertid ikke med på at det som skjer nå er snakk om en utsettelse.

– Det går fram av NTP at staten vil bidra med midler i perioden 2024–2029. Det er først etter dette man kan snakke en utsettelse.