Rypa blir rødlistet

Både li- og fjellrype havner i klassen «nær truet» og får status som rødlistet i Artsdatabankens oppdaterte rødliste.

Rype

Rypa er foreslått inn på rødlista.

Foto: Bjarte Løland

I år havner sannsynligvis rypa på rødlista, som utarbeides av Artsdatabanken. Det kan bety mer vern og mindre jakt, melder Aftenposten.

– Vi har en ny gruppe arter som er foreslått inn i kategorien nær-truet. Det er fuglearter tilknyttet fjell, sier seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Kålås er ansvarlig for ekspertgruppa som har gjort rødlistevurderinger for fuglearter. Han trekker frem arter som lappspurv, blåspurv og gjøk, og forteller at rypebestanden er halvert siden årtusenskiftet.

– Også svenske og finske forskere melder om den samme bestandsnedgangen. Vi kan ikke utelukke at dette skyldes naturlige variasjoner, men det som er spesielt nå, er at nedgangen gjelder et område hvor vi også ser nedgang for en rekke andre arter. I tillegg har utviklingen pågått sammenhengene over en lang tidsperiode.

Mange årsaker

Forskerne er usikre på hva som er årsaken til den negative trenden, men Kålås peker på at klimaendringer kan være én side av saken.

– Det er nok et sammensatt bilde, og det er vanskelig å si noe konkret. Rypa er en robust fugl, og tåler en del. Samtidig kan klimaendringer få konsekvenser indirekte, for eksempel ved at bestandene endrer seg andre deler i næringskjeden.

Laks slipper unna rødlista med et nødskrik

Forrige gang lista ble oppdatert, var i 2010. Snorre Henriksen, prosjektleder i Artsdatabanken, forteller at rødlista brukes av forvaltningsapparatet i Norge, og at en rødlistevurdering kan bety flere forvaltningstiltak.

At rypa rødlistes, kan dermed være dårlig nytt for jegerne.

– Vi ser at rødlista blir lagt til grunn for mange beslutninger av forvaltninga. Nå er det allerede innført kvoter og begrensninger for antall ryper man har lov å skyte innenfor enkelte områder, sier han til NRK.

Villaksen er også vurdert som truet, men ser ut til å slippe unna listen med et nødskrik, forteller Henriksen.

– Laks har ikke rødliste tidligere, og blir sannsynligvis ikke rødlistet i 2015 heller. Selv om det har vært en betydelig tilbakegang også for villaksen, har nedgangen flatet ut – blant annet takket være omfattende forvaltningstiltak. Den er derfor vurdert som trygg foreløpig.

Hele lista offentliggjøres førstkommende mandag.