NRK Meny
Normal

Røkke-tråler frikjent for fiskedumping

Det Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske er i Lofoten tingrett frikjent for norgeshistoriens mest omtalte tilfeller av fiskedumping.

Mulig fiskedumping

– Saken har vært en stor belastning for mannskapet, selskapet og våre eiere, og vi er svært glade for at vi nå er frikjent for denne alvorlige påstanden, sier rederisjef Ari Josefsson i Nordland Havfiske til NRK.no.

Ifølge dommen var det den tidligere fabrikkformannen som selv dumpet fisk og filmet dumpingen for å hevne seg på rederiet og mannskapet.

Dermed fikk Nordland havfiskes forsvarer John Christian Elden fullt gjennomslag for sin påstand om at dumpingen dreier seg om «en manns verk».

Saken dreier seg om påstander om dumping fra fartøyet «Hekktind» sommeren 2010. Det var rederiet selv som ba politiet om å etterforske påstandene.

Knust til suppe og spylt på havet

Fiskedumpingen ble filmet samme høst av fabrikkformann og tillitsvalgt for mannskapet om bord i tråleren «Hekktind» og lagt ut på nettet. Her ser vi at fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Politiet startet etterforskning og rederiet fikk et forelegg på 870.000 kroner, noe rederiet nektet å godta.

Kapteinen og selskapet frikjennes

Flertallet i retten stemte for frifinnelse av så vel selskapet som kaptein Roy Johansen på tråleren «Hekktind», både med hensyn til å bøtelegge selskapet og inndragning.

Det foreligger samstemmige forklaringer fra mannskapet om at noen bevisst eller uaktsom dumping av fisk ikke har forekommet.

Rettsaken mot det Kjell Inge Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske som står tiltalt for et av Norges-historiens mest omtalte tilfeller av fiskedumping. Den påståtte fiskedumpingen ble filmet av fabrikkformann Tommy Winther

Tommy Winther angrer ikke på at han filmet fiskedumpingen

– Hevnaksjon

– Dette gjorde han med bakgrunn i konflikt med rederi og mannskap for å hevne seg, heter det i dommen fra Lofoten tingrett.

«Det er både ufornuftig og usant at trålere dumper god produksjonsfisk i et omfang som dette. Kapteinen var uvitende om dumping og har heller ikke utvist uaktsomhet mht. hendelsen. Tommy Winther begikk en upåregnelig og illojal handling for å skade rederi og mannskap», heter det i dommen.

Retten delt: – Ikke hevnmotiv

De er de to meddommerne som utgjør rettens flertall. En av dem er selv fisker. Mindretallet, sorenskriver Rolf Eidissen har vurdert bevisene som ble lagt fram annerledes:

– Mindretallet ser bort fra at Tommy Winther har beordret manglende bløgging og dumping for å skape sensasjon, skade eller sabotere. Dumpingen og filmingen foregikk åpent og ble sett av flere.

Mindretallet anser det som en styrke ved Tommy Winthers forklaring at han selv anser seg som medskyldig i dumpingen ved at han ikke grep inn på stedet.

– Han har åpenbart måttet tåle en stor belastning ved å berette om forholdet og han har vært klar over belastningen allerede før publisering.

Mindretallet er stiller også spørsmål ved hevnmotiv hos Tommy Winther.

– Han hadde riktignok sagt opp sin stilling om bord, men det er på ingen måte godtgjort eller rimelig å tro at oppsigelsen skyldtes alvorlige uoverensstemmelser med noen om bord. Tommy Winther var valgt som tillitsmann for mannskapet på sin vakt.

Mindretallet legger ikke vekt på at mannskapets forsøk på å sverte hans motiver under hovedforhandlingen.

– Hvorfor ble ikke dumpingen stoppet?

– Tommy Winther har forklart at dette ikke var første tilfelle av dumping han erfarte. Dette hadde plaget ham. Filmingen gjorde han for å skaffe seg beviser for at dette foregikk. Dersom dumpingen var hans verk alene, slik mannskapet har forklart, er det uforståelig at ingen av de tilstedeværende i fabrikken reagerte og stoppet dumpingen, heter det i dommen.

Mindretallet ønsket også at selskapet ble ilagt foretaksstraff og at den tiltalte kapteinen Roy Johansen domfelles.

– Dumping er foretatt i selskapets interesse og selskapet har hatt fordel av overtredelsen ved at utsortering av småfisk gjorde fangsten mindre tidkrevende og mer effektiv. Foretaket har åpenbart økonomisk evne til å bære en bot, heter det i dommen.

Mindretallet legger til grunn at dumpingen var et resultat av at flere av mannskapet samarbeidet om utsortering av uønsket fangst.

– Når ingen grep inn tar mindretallet det som et klart uttrykk for at det hersket en felles forståelse om dumpingen. Kapteinen har lang erfaring i yrket og hadde vært kaptein på fartøyet i flere år og han må ha kjent til innretningen som var enkel å ta i bruk. Han må også ha kjent til at pumpebrønnen manglet rist eller annen innretning for å hindre at fisk ble pumpet på havet.

Hevdet fangsten ble dumpet

Hekktind

'Hekktind' er en frysetråler og drev våren 2010 fiske med bunntrål i området Jennegga med et mannskap på 15 mann.

Foto: Karl Olav Andreassen

Rederiet har hele tiden ment at dumpingen er iscenesatt av Winther som filmet det hele og la i retten ansvaret for dumpingen på ham.

Kaptein Roy Johansen sa i sin forklaring i retten at dette var «én manns verk», og det var Tommy Winthers.

Winther sa selv opp jobben sin etter å ha lagt ut filmen, men ba deretter om få den tilbake. Det fikk han ikke.

Påtalemyndigheten mente at videoen er en dokumentasjon og ikke en konstruert hendelse. Det har de ikke fått rettens medhold i.

– I forhold til Nordland Havfiskeselskap AS legger flertallet til grunn at vilkårene for foretaksstraff heller ikke er til stede. Tommy Winther kan ikke sies å ha handlet på vegne av selskapet. Av samme grunn fritas også selskapet for inndragning, heter det i dommen.

Mistet retten til fiske

I februar mistet Aker Seafood-tråleren «Hekktind» retten til å fiske i sju måneder. Det er den strengeste straffen som er gitt for fiskedumping i Norge noensinne.

Saken startet høsten 2010 da en fisker om bord i Røkke-tråler filmet den ulovlige dumpingen av fisk.

Fisken ble knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet. Fiskeren som filmet hendelsen hevder at 30 prosent av fangsten deres på 320 tonn ble dumpet.

Aker Seafoods fikk også bot og inndragning på til sammen 970.000 kroner. Det har de nektet å godta.