Reineierne fikk 14 millioner i erstatning

Fylkesmannen har utbetalt 14 millioner kroner i erstatning for 3.493 rein drept av rovdyr i reindriftsåret 2012-2013.

Statens Naturoppsyn dokumenterer at rein er tatt av rovdyr.

Statens Naturoppsyn dokumenterer at rein er tatt av rovdyr.

Foto: Knut Reitan

Dette er en betydelig økning fra forrige driftsår, da 2836 rein ble erstattet som drept av fredet rovvilt, skriver Fylkesmannen i Nordland på si nettside.

– Årsaken til den markante økningen er en økning i antall rein som er påvist drept av fredet rovvilt gjennom kadaverdokumentasjon, skriver Fylkesmannen.

Reindriftsnæringa i Nordland har rapportert at totalt 7.654 rein gikk tapt i løpet av siste reindriftsår, som varte fra 1. april 2012 til 31. mars 2013.

Dette inkluderer i tillegg til rovvilttap, også påkjørsler, ulykker, sykdom og andre tapsårsaker. Av disse er det søkt om rovvilterstatning for 7.079 dyr. Forrige driftsår var totaltapet på 6.883 rein, hvorav 6225 rein ble omsøkt som drept av fredet rovvilt.

– Viktig med dokumentasjon

– Søknadene om rovvilterstatning blir vurdert ut fra en rekke faktorer som er nedfelt i en egen forskrift. Antall reinkadaver som er undersøkt og dokumentert drept av fredet rovvilt er en viktig faktor. Driftsåret 2012/2013 ble 255 rein dokumentert drept av fredet rovvilt, noe som er en betydelig økning i forhold til de siste årene, skriver Fylkesmannen.

– En slik økning i dokumenterte tap gir grunnlag for å sannsynliggjøre at et større antall rein er drept av rovvilt. Men økningen i dokumentasjon kan også delvis forklares med at det i noen distrikter ble lagt ned betydelig større innsats for å lete etter kadaver i kalvingsperioden, skriver Fylkesmannen videre.

De dokumenterte tapene utgjør om lag 7,3 prosent av antall erstattede dyr.

Ikke flere rovdyr

Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt gir ikke grunnlag for å si at det har blitt vesentlig flere rovdyr de siste årene i Nordland, og for både jerv og gaupe ligger vi svært nær det fastsatte bestandsmålet for fylket.

Gaupa tar flest rein

Ut fra erstatningsutbetalingene har gaupa de siste årene vært det rovdyret som tar flest rein i Nordland, mens det tidligere var jerven som tok mest rein i fylket.

I driftsåret 2012/2013 sto gaupa for ca 40 prosent av tapene. Jerv var årsaken til ca 37 prosent og kongeørn om lag 5 prosent. Kongeørna tar hovedsakelig reinkalver.

Størst tap på Helgeland og Saltfjellet

De største tapene av rein til rovvilt har vi på Helgeland og i tilknytning til Saltfjellet, med mye tap til både gaupe og jerv. Dette er også de områdene der vi har flest rein i fylket.