Reineiere fortviler – kan miste «indrefileten» av beiteområde til kinesisk-eid selskap

Elkem vil ta rettighetene fra reindriftsutøvere med tvang for å drive gruvedrift. Rødt ville stanse planene, men ble ikke hørt. – Vi er svært skuffet, sier reineier.

Reindriftssame Olof Anders Kuhmunen på Nasafjell

Reindriftssame Olof Anders Kuhmunen på tur i Nasafjell.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

I løpet av året er om lag 40 000 rein innom Nasafjellet. Et fjell som ligger på grensa mellom Rana i Nordland og Arjeplog i Sverige.

Gjennom generasjoner er området brukt til reindrift, der både norske og svenske samer har beiterettigheter.

Nå risikerer de at staten gir bruksrettighetene til kinesisk-eide Elkem, som vil etablere kvartsbrudd på Nasafjell.

Elkem Salten har nemlig søkt om å få ta rettighetene med tvang fra tre svenske samebyer og to reinbeitedistrikt i Nordland.

– Det er midt i indrefileten av reindrifta i Nordland. Det er her flest rein vil bli berørt, sier Per Thomas Kuhmunen. Han er en av reineierne i Saltfjellet reinbeiteområde.

Olof Anders (t.v.) og Per Thomas Kuhmunen

Olof Anders (t.v.) og Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet Reinbeitedistrikt.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Gruvedrift med tvang

Sweco, et selskap som blant annet tilbyr rådgivningstjenester, har sett på hva ei kvartsgruve vil ha å si for reindrifta på Nasafjell.

Geir Jørgensen, fylkestingsrepresentant fra Rødt

Geir Jørgensen, fylkestingsrepresentant fra Rødt

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Rapporten peker på at gruvedrift vi gi mye forstyrrelser og barrierer for reindrifta.

Rødt sin representant, Geir Jørgensen, foreslo at planene ble stanset. Men ble nedstemt i fylkestinget.

– Vi er opptatt av at også industrien skal ha tilgang på råstoff.

– Men på linje med oljeboring i Lofoten, så er det noen områder som er av så stor betydning for vår primærnæringer at vi ikke kan ikke tillate videre areal-inngrep når følgene er så store som her, sier Jørgensen.

Kart Nasafjellet. Gule felt viser kvartsforekomstene der.

Kart over Nasafjellet. Gule felt viser kvartsforekomstene.

Foto: Kilde: NGU

– Det er vanskelig å ha tillit til regjeringen i denne typen saker. For vi ser at i mange andre arealsaker så er det reindrifta som må vike.

Det finnes ingen andre steder å flytte reindrifta her. Så om Elkem får tillatelse kan det betyr kroken på døra for noen reineiere.

I tillegg vil flere reinsdyr kunne bli presset ut på Nordlandsbanen og E6, som allerede har høye dødstall, mener Jørgensen.

Ved den gamle sølvgruven på Nasafjell

Ved den gamle sølvgruven på Nasafjell. Bildet er fra svensk side av riksgrensen. Her var det sølvgruve på midten av 1600-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

20 år siden planene ble kjent

Elkem Salten i Sørfold, med 278 ansatte, er en ledende produsent av silisium til blant annet mobiltelefoner, PC-er og digitale løsninger.

Verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten

Verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

For Elkem er det viktig å få tak i råstoffet som dag importeres langveis fra.

– Vi har holdt på i 20 år med denne saken, nå er det på tide at den avgjøres, sier Ove Sørdahl, verksdirektør i Elkem Salten.

– Vi ønsker jo nå at det skal bevege seg fremover, men det har vært vanskelig å få til. Da er tvang en av de løsningene som finnes.

– Men det er jo til sterke protester fra reineierne. Har dere ingen forståelse for deres situasjon?

– Jo, og vi har jo jobbet mye med å få til avtaler her, uten å lykkes. Norge har jo et demokrati som skal sikre de forskjellige interessene og dersom systemet sier at dette er ei retning som er rett, så må vi godta det.

Elkem salten

Elkem Salten Verk i Sørfold.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Reineierne skjønner at industrien trenger råstoff, men mener at de allerede har gitt arealer til både vannkraft og mineralnæringa.

– Vi må jo se på hvilke områder vi kan gi fra oss. Hvis det viser seg at vi ikke kan drive videre med det samme reintallet som vi har i dag, så må sette ned foten. Vi kan ikke gi oss på det, sier Kuhmunen.

Avgjøres trolig til våren

Like ved den planlagte gruva finner vi både Saltfjellet nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde. Ikke langt unna yngler den kritisk truede fjellreven.

En art som Norge både er forpliktet til å ivareta gjennom Bern-konvensjonen, og som det er brukt mye tid og penger på å bevare.

Høringsfristen går ut 10. januar neste år og i løpet av våren vil Nærings- og fiskeridepartementet trolig avgjøre saken.

– Det er for tidlig å kommentere spørsmål knyttet til søknaden nå mens den er under behandling. Dette er en omfattende sak og det vil også være behov for å konsultere berørte reinbeitedistrikter, svenske samebyer og Sametinget.

Det er derfor vanskelig å si når den vil avgjøres endelig, men vi tar sikte på i løpet av første halvår 2020. Det skriver statssekretær, Magnus Thue i en e-post.

Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet Reinbeitedistrikt.

Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet Reinbeitedistrikt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK