NRK Meny
Normal

Regjeringen sier nei til arealavgift for oppdretterne

Regjeringen vil ikke øke avgiftstrykket på oppdrettsnæringen, men kommuner som inviterer til vekst skal belønnes.

Oppdrett Bukkøy i Lurøy kommune

Mange kystkommuner har i lang tid kjempet for at oppdrettsnæringen skal betale en avgift på sjøarealet som oppdretterne disponerer.

Foto: Jon-Petter Antonsen

Mange kystkommuner har i lang tid kjempet for at oppdrettsnæringen skal betale en avgift på sjøarealet som oppdretterne disponerer.

I revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la frem i dag, blir ikke kommunene hørt.

– Regjeringen ønsker ikke å øke avgiftstrykket på en av våre viktigste konkurranseutsatte næringer og vil ikke fremme forslag om å innføre en arealavgift for oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Tidligere i dag fortalte flere ordførere til NRK hva en arealavgift kunne få av betydning.

Kravet om arealavgift kommer fra de 57 kommunene i «Nettverk for fjord- og kystkommuner». Kravet er ikke nytt, men blir aktualisert ettersom regjeringen vil ha vekst i oppdrettsnæringen.

– En slik avgift ville gjort at vi vil være mer positive til å legge til rette for vekst i næringen. Vi mener oppdretteren båndlegger våre havarealer uten at vi får noe igjen for det, sier Steigen-ordfører Asle Schrøder fra Senterpartiet.

Han vil gjerne ha samme ordning som de har i Skottland. Der får lokalmiljøene 16 øre per produserte kilo fisk.

– Dette ville gitt Steigen like mye som vi i dag krever inn i eiendomsskatt, altså mellom 7-8 millioner kroner. Det ville betydd mye, sier Schrøder.

Regjeringen vil i stedet belønne kommuner som inviterer til vekst.

– I dag går all skatt fra bedrifter til statskassa. Regjeringen mener at noe av det som skapes lokalt, også bør komme lokalsamfunnet til gode. Vi vil derfor lansere en ny modell for kommunal selskapsskatt, for å gjøre det attraktivt å skape arbeidsplasser lokalt. Kommuner som legger til rette for nye arbeidsplasser og vekst, vil få en ekstra belønning fra 2017, sier fiskeriministeren.

For oppdrettskommunene spesielt, skisseres følgende ordning.

– Regjeringen vil også la store deler av vederlaget for tildeling av nye laksekonsesjoner og økt kapasitet på eksisterende konsesjoner tilfalle berørte kommuner. I stortingsmeldingen om vekst i lakseoppdrett foreslår regjeringen å legge bedre til rette for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst. Dette vil bidra til mer forutsigbare inntekter til kommunene, sier Aspaker.