NRK Meny
Normal

Rana får Terra-smekk

Har brutt kommuneloven på fire punkter. Rana kommune får kritikk av eksterne granskere etter Terra-skandalen.

- Terra Ranas finansielle rådgiver

Administrasjonen i Rana får kraftig kritikk. I den eksterne rapporten står det at administrasjonen i kommunen oppfattet Terra som kommunes finansielle rådgiver, og at de gjennomgående har fulgt Terras råd.

LES HELE RAPPORTEN: Terra-rapporten fra Rana

De eksterne granskerne mener at det foreligger flere brudd på kommuneloven og at rådmannen har foretatt refinansiering uten nødvendig fullmakt.

Ordfører Geir Waage får Terra-rapport

RAPPORTEN: Ordfører Geir Waage (Ap) får overlevert Terra-rapporten fra nestelderen i kommunes kontrollutvalg, Einar Gullesen.

Foto: Frank Nygård

"Det kan synes som om Terra ved flere anledninger har unnlatt å formidle vesentlig informasjon om avgjørende momenter ved de ulike investeringsobjektene, herunder risiko. Vi reiser derfor spørsmål om Terra kan ha forledet kommunen ved en eller flere anledninger."

- Rådmannen har gått utover sine fullmakter

De skriver videre at rådmann og økonomisjef ikke har gjort egne risikovurderinger. Terra-investeringene er mangelfult behandlet politisk og dette er et resultat av administrativt fullmaktsbrudd.

- Dette er en grundig rapport, nå skal jeg sette meg godt inn i den, sier rådmann Jan Reitehaug i Rana kommune til NRK.

- Kommer du til å gå av etter denne kritikken?

- Det er det kommunestyret som avgjør 17. juni.

LES OGSÅ:

Myrvoll ikkje spurt om Terra

I rapporten står det:

"Terra var eneste finansielle rådgiver til kommunen i denne perioden."

"Etter vårt syn, og basert på den informasjonen vi har hatt tilgjengelig, er administrasjonens saksforberedelser ikke tilfredsstillende i flere av sakene.

Vi viser blant annet til omtale av risiko og av alternative løsninger. Videre mener vi at det i flere av de sakene vi har vurdert, er manglende sammenheng mellom saksutredningen og innstilling til vedtak. Dette, sammen med at vedtakene generelt har en upresis og vid formulering, har medført at det i flere tilfeller kan være tvil om rekkevidden av vedtakene. Vi mener for øvrig at politikerne burde sett behovet for å presisere vedtakene i dette sakskomplekset. Flere av administrasjonens vedtak burde etter vår vurdering vært behandlet politisk."

- Skal studere den nøye

Men heller ikke politikerne går fr. De lokale politikerne burde ha stilt kritiske spørsmål i forbindelse med investeringene i Terra.

Ordføreren i Rana ønsker ikke å kommentere kritikken i rapporten i dag.

- Jeg har nettopp mottatt granskningsrapporten. Jeg trenger tid til å studere den nøye. Rapporten omhandler svært viktige spørsmål for innbyggerne i Rana kommune og ansatte i kommunen. Av respekt for det, bør ikke jeg som ordfører kommentere denne rapporten før den er grundig behandlet i kommunens organer. Utover det har jeg på det nåværende tidspunktet ingen kommentarer, sier ordfører Geir Waage (Ap) i Rana.

Anbefalinger

De eksterne granskerne anbefaler at Rana kommune gjør følgende etter Terra-skandalen:

- Gjennomgang av kommunens forvaltningspraksis og reglementer

- Evaluering og implementering av internkontrollfunksjoner

- Implementering av avdekkende tiltak

- Iverksetting av kompetansehevende tiltak

- Implementering av kvalitetssystem for rapportering

- Implementering av varslingssystem i henhold til arbeidsmiljøloven

- Utarbeiding revisjonsplan for både regnskapsmessige og forvaltningsmessige problemstillinger

- Implementering av prosedyrer for regnskapsavslutning og rapportering

Ekstern granskning

Det er PricewaterhouseCoopers som har gransket Rana kommunes håndtering av Terra-saken på oppdrag fra kontrollutvalget i Rana kommune.

LES HELE RAPPORTEN.