Digital løsning kan spare politiet for 29 mill. – men fortsatt må du sende brev i posten

Bare i år vil politiet bruke fem millioner på porto for å sende brev til folk som skal registrere våpnene sine. – Fullt klar over at vi er langt bak, sier direktør.

Våpen

Skal du kjøpe, få eller arve skytevåpen, må du ha tillatelse fra politiet. Våpensøknaden må enten sendes i posten eller leveres til en politistasjon – selv om politiet har konkludert med at dagens ordning er dyr og ineffektiv.

Foto: Heiko Junge / NTB

Å fylle ut et papirskjema og så sende det i posten, er sjelden kost i et mer og mer digitalisert Norge.

Men skal du ha et våpen, er dette fremdeles måten det gjøres på.

I 2017 ble om lag 70.000 slike papirskjemaer fylt ut og sendt til politiet. Selv om det var et mål å ha på plass en digital løsning i fjor, er det fortsatt ikke mulig å søke om våpentillatelse på nett.

Politiet mener det både er mye tid og penger å spare på å gjøre prosessen digital, men løsningen lar altså vente på seg.

I dag bruker de fleste av politidistriktene mer enn ti uker på å behandle en søknad om våpenlisens.

Én av grunnene til at det tar så lang tid, er at politiet må skrive av alle opplysningene fra skjemaene de får inn, og føre det inn i eget datasystem.

En digital løsning kan spare politiet for 29 millioner kroner i spart tid. I år ville innsparingene i porto alene vært på fem millioner kroner. Det viser Politidirektoratet sine egne tall.

Politiet henger etter digitalt

Politiet har selv sett på hvor mye det er å spare på å digitalisere våpensøknader. I en rapport fra 2018 går det fram at dette er den digitaliseringsprosessen i politiet som gir høyest gevinst.

Tallene viser at i løpet av ti år kan politiet og samfunnet spare til sammen 271 millioner kroner. Den største delen utgjør spart arbeidstid i politiet. I 2018 brukte politiet om lag 69 årsverk på å forvalte våpen. Å få på plass en nettløsning og et nytt register vil koste mellom 20–40 millioner kroner.

I rapporten går det også fram at dette burde vært på plass i 2019.

Politiet går nå gjennom tallene på nytt, men dette arbeidet er ikke sluttført.

Bjørn Vandvik er avdelingsdirektør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet. Hvert år vurderer de hvilke digitaliseringstiltak som skal gjennomføres. Til slutt er det et spørsmål om penger.

– Det er mange områder i politiet hvor vi ser det er potensial med digitalisering. Når vi skal få til dette innenfor de vanlige rammene våre, må vi også prioritere. Denne saken har dessverre ikke nådd opp hittil, sier Vandvik.

Bjørn Vandvik

Bjørn Vandvik er avdelingsdirektør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Foto: Olav Juven / NRK

Politiet har de siste årene brukt mye penger og ressurser på å oppgradere den såkalte «grunnmuren» i datasystemene. I dag er politiet godt i gang med digitaliseringen. Denne våren ble det mulig for å anmelde flere typer saker på nett, sier Vandvik.

– Vi er fullt klar over at vi er langt bak for eksempel Skatteetaten, banker og forsikringsselskaper i forhold til tilgjengelighet på digitale tjenester. Vi er på etterskudd, men hovedforklaringen er at vi har hatt mange gamle systemer, som vi har måttet prioritere før vi kan gå videre å lage bedre løsninger for folk flest.

Nordland vil ha nasjonalt våpenregister

I dag er det slik at hvert politidistrikt behandler søknader om våpentillatelse. Når løsningen en dag blir digital, melder spørsmålet seg om det skal etableres et nasjonalt digitalt våpenregister.

I høst skal Stortinget behandle Politimeldingen – et politi for fremtiden. Her nevnes ikke et slikt register med et eneste ord. Det mener politikere i Nordland er feil.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Nordland fylkeskommune og fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)tar til orde for at nytt register bør ligge i Mosjøen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Bakgrunnen er at Mosjøen politistasjon gjennom flere år har samarbeidet med Brønnøysundregistrene for å utvikle en modell for et nasjonalt digitalt våpenregister.

– Det fremste miljøet i Norge på digitalisering av offentlig sektor ligger på Helgeland i tilknytning til Brønnøysundregistrene. I Mosjøen har de kompetanse på registrering av våpen. Det er nettopp her at miljøet på Helgeland vil være det beste å gjennomføre dette sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Norvoll viser til at Riksrevisjonen i 2017 pekte på en rekke feil og mangler med våpenregisteret. Her kom det blant annet fram at registeret inneholder mange feilføringer og våpen som er lagt inn på en slik måte at det er vanskelig å finne dem igjen. Personopplysningene var heller ikke godt nok sikret. I tillegg har systemet har lav datakvalitet.

Men i Politidirektoratet er ikke avdelingsdirektør Bjørn Vandvik overbevist. Han er ikke sikker på at det er mye å hente på å samle dette på et sted. Han mener det fremdeles bør være slik at hvert politidistrikt tar seg av disse sakene.

– Vi er mer opptatt av at politiet skal få på plass en løsning slik at folk kan søke om våpentillatelse på nettet.

Mæland tror på løsning snart

Det er Politidirektoratet som har ansvaret for å organisere våpenregistreringen i Norge.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier at korona-situasjonen har ført til at politiet har gjort et kjempearbeid med å gjøre det lettere å levere anmeldelser på nett. – Nå som mye av dette er på plass, er det naturlig å se på våpensøknadene, sier Mæland.

Foto: Terje Pedersen

I Justis- og beredskapsdepartementet sier statsråd Monica Mæland (H) at de er i dialog med politiet om saken.

Mæland håper det vil være mulig å levere våpensøknader digitalt før jakta neste år.

Om Mosjøen er stedet for et nytt digitalt register, vil hun ikke si ja eller nei til i dag.

– Politidirektoratet er i øyeblikket i dialog med Brønnøysundregistrene med sikte på å undersøke om de kan bistå med utvikling av en nasjonal løsning. Det er for tidlig å ta stilling til geografisk plassering av et slikt register.