Disse kanonvognene fra andre verdenskrig vil Polen ha tilbake

Polske myndigheter har bedt Forsvaret hente opp fire kanonunderstell fra dypet av et fjellvatn for restaurering. – En spennende operasjon, sier oberstløytnant Jardar Gjørv.

Polske kanonunderstell skal hentes av Forsvaret

BERGINGSAKSJON: De fire kanonlavettene – vogner med fire hjul – ligger nå på fem meters dyp i Øvre Jernvatnet på Nygårdsfjellet. Dette bildet er tatt mens det regulerte vannet er tappet ned.

Foto: Nordkraft/Brigade Nord

De fire kanonlavettene – vogner med fire hjul – og en mindre ammunisjonsvogn ligger på fem meters dyp i Øvre Jernvatnet på Nygårdsfjellet, nord for Rombakken i Nordland.

– Polske myndigheter har i lengre tid ønsket å få tak i disse lavettene for å restaurere dem og stille dem ut som en del av den nære polske historien, sier oberstløytnant Jardar Gjørv i Brigade Nord til NRK.no.

Lavettene er laget på Skoda-fabrikken i daværende Tsjekkoslovakia og kjøpt av Polen før andre verdenskrig. Under krigen ble kanonene tatt som krigsbytte av tyskerne og ført til Narvik i 1944. Her ble kanonene satt i utbygde stillinger på Nygårdsfjellet fordi de tyske styrkene så for seg en invasjon fra øst.

Beltejøretøy trekker hver sin kanonlavett i dette historiske bildet.

Beltekjøretøy trekker hver sin kanonlavett i dette historiske bildet. Lavettene som ligger i Jernvatnet på Bjørnfjell er samme type som den bakerste vognen. Dette er lavetter til 220 mm haubits, laget på Skoda-fabrikken i Tsjekkoslovakia.

Foto: Forsvaret, Brigade Nord

– Vognene ble brukt til denne transporten. Da de hadde gjort jobben sin ble de trolig lagret ved strandkanten.

Mens kanonstillingene ble fjernet etter krigen har vognene blitt stående.

Under vann om sommeren

Jernvatnet er regulert, slik at lavettene ligger under vann om sommeren, men kommer til syne og ligger tørt når vannet er tappet ned om vinteren.

– Vognene ligger om lag 80 meter fra land og på fem meters dyp. De er vanskelig tilgjengelig og ligger i tillegg i et fredet område hvor motorisert ferdsel er forbudt, sier Gjørv til NRK.no.

Forsvaret har likevel klekket ut en plan for hvordan de fire kanonunderstellene kan hentes opp, og har søkt om tillatelse hos Nordland fylke om dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Skal heise opp med ballonger

Kanonlavetter fra andre verdenskrig i Øvre Jernvatn

– Treverket er tært vekk, men kanonvognene er i forholdsvis god stand, sier oberstløytnant Jardar Gjørv i Brigade Nord.

Foto: Nordkraft

– Dykkereksperter fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord vil gå ned med dykkere og feste store ballonger på lavettene. Når disse blir fylt med luft vil lavettene stige til overflaten. Deretter vil bataljonen bruke båt til å dra lavettene, fortsatt hengende i ballongene, til den vestre enden av Jernvatnet, sier Gjørv.

Her går E10 helt inntil demningen og det er enkelt å heise vognene ut av vannet og sette de på lastevogner for videre transport.

– På denne måten vil man ikke berøre fredet område i nevneverdig grad, sier Gjørv.

Han håper at operasjonen kan gjennomføres allerede i august i år.

Levninger etter serbiske krigsfanger

Kanonvogner ved gammel strandlinje Øvre Jernvatn

Kanonvognene ligger ved den ved gammel strandlinjen ved Øvre Jernvatn.

Foto: Nordkraft

Det er Riksantikvaren som har fredet området hvor lavettene ligger.

– I det samme området, øst for funnstedet, ble det i juli 1942 anlagt en karanteneleir for 588 jugoslaviske partisanfanger. Området er i dagligtale kalt «Serberleiren». I løpet av sommeren 1942 døde mange av disse fangene og de ble begravd i området rundt leiren. Man mener at mange av levningene ennå ikke er funnet. Dette gjør at hele området hvor lavettene ligger er vernet, forteller Gjørv.

Vil beholde en vogn selv

Det er Forsvarsmuseet som etter norsk lov disponerer alt tysk krigsmateriell etter andre verdenskrig. Det er museet som skal overta vognene og transportere dem til Oslo og videre til Polen. Brigade Nord håper imidlertid at en av vognene blir igjen i Narvik.

– Brigaden har et sterkt ønske om at minst en av lavettene blir igjen i Nord-Norge, på Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum i Narvik. Dette fordi disse kanonlavettene er en del av den lokale krigshistorien, sier Gjørv.

Video 70 år siden de allierte jaget tyskerne ut av Narvik

70 år siden de allierte vant jaget tyskerne ut av Narvik