Øyfjellet Wind får jobbe med vei

Forrige uke bestemte NVE at vindkraftselskapet Øyfjellet Wind måtte stanse anleggsarbeidet i en måned for å la tamrein passere på en flyttlei gjennom området. Utbyggeren påklaget vedtaket til Olje og energidepartementet (OED), som nå har gitt Øyfjellet Wind delvis medhold. Arbeidet med adkomstveien kan fortsette inntil reindriften melder at de har behov for stans. OED begrunner vedtaket med at kostnadene ved anleggstans er «så betydelige at det er i samfunnets interesse å begrense disse til det strengt nødvendige forutsatt at hensynet til reindriften også ivaretas på forsvarlig vis».

Adkomstvei til Øyfjellet vindkraftverk
Foto: Ole-Christian Olsen / NRK