Hopp til innhold

Fersk rapport viser til milliardtap – fraråder ny flyplass på Helgeland

Oslo Economics har på oppdrag fra Avinor gjennomført en vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for ny Mo i Rana lufthavn. Rapporten er nå offentlig – og de fraråder byggingen.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

MOTSTAND: Flyplassplanene på Hauan i Rana møter motstand i ny rapport.

Illustrasjon: Polarsirkelen lufthavnutvikling

Dette er ikke første gangen planene på Hauan i Rana møter motstand. Flere rapporter har vært kritiske til prosjektet, og mange ordførere på Helgeland har tatt til orde for at det ikke er behov for en stor lufthavn i Rana.

Nå møter flyplassplanene nok en fartsdump gjennom en ny rapport – som konkluderer med at det på ingen måte er lønnsomt å bygge i Rana.

– Den samfunnsøkonomiske analysen viser et tap på 1,0 milliarder kroner i netto nåverdi. Basert på en samfunnsøkonomisk vurdering frarådes derfor prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana, heter det i rapporten skrevet av Oslo Economics.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Rana kommune har gått igjennom rapporten – og de på ingen måte enig i konklusjonen. De peker blant annet på feil tallbruk og ingen takhøyde for store prosjekter i kommunen.

I beste fall marginalt lønnsomt

Oslo Economics har tatt utgangspunkt i tre mulige scenarioer for trafikk ved den nye flyplassen; lav, middels og høy. Investeringskostnadene er den samme uavhengig av hvilket scenarioer man ser på – 2.3 milliarder kroner.

Differansen i trafikk er derimot relativt stor, noe som medfører at potensielle inntekter følgelig varierer stort.

Ifølge rapporten gir de ulike scenarioene følgende tap/gevinster:

  • Lav trafikk gir et tap på 1.7 milliarder kroner.
  • Middels trafikk gir et tap på 610 millioner kroner
  • Høy trafikk gir en gevinst på 535 millioner kroner

Alle tallene har tatt høyde for lokal finansiering, og uten dette vil tapene bli vesentlig mye høyere.

Flyplass Mo i Rana

IKKE LØNNSOMT: Oslo Economics hevder i ny rapport at flyplassen på Haugan ikke vil bli lønnsom.

Foto: NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE / NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE

– Det mest optimistiske scenarioet er marginalt samfunnsøkonomisk lønnsomt, og hvis man er heldig kan Mo i Rana oppleve så høy trafikk, skriver Oslo Economics.

– Forventningsverdien i utfallsrommet gir imidlertid en negativ samfunnsøkonomisk verdi av prosjektet på -1,0 milliarder kroner, herav en samfunnsøkonomisk klimakostnad på 300 millioner kroner, og en belastning på Avinor på 200 millioner kroner.

Må triple trafikken

Dagens trafikk i Rana er omtrent 100.000 passasjerer. Skal det lønne seg å bygge en ny flyplass hevder Oslo Economics at dette tallet må betraktelig opp.

For Osloruta alene må det ifølge rapporten være 265.000 passasjerer for at prosjektet skal gå i null. Totalt må trafikken opp fra 100.000 passasjerer i dag til 318.000 passasjerer.

Da går prosjektet i null; et såkalt «Break-even-utfall».

Rapporten peker også på at analysen inneholder usikkerhet. Blant annet nevner de at industri- og næringsutvikling kan bli vesentlig bedre enn det de har lagt til grunn, og dermed flere passasjerer. Samtidig nevner de at dagens fokus på klima kan medføre mindre passasjerer.

Henrik Johansen, administrerende direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, og Robert Pettersen, rådmann i Rana kommune, har allerede skrevet en bekymringsmelding til Avinor.

De mener rapporten har store mangler.

Ikke tatt høyde for Freyr

De to hevder OEC ikke har tatt konsekvensene av egen metodebruk, og at de ikke begrunner de valg som fører til altfor lavt estimert trafikk for ny flyplass.

Det er spesielt to svakheter i rapporten de to henviser til:

  • OEC velger å krympe influensområdet

– Fra 65 000 til 36 000 innbyggere, skriver de og peker på at Møreforsknings rapport fra 2015 brukte et langt høyere tall.

– Dette gir betydelig utslag med altfor lavt estimerte passasjertall på trafikkdriveren, Oslo-ruta. Det gir et vesentlig utslag på samfunnsøkonomien.

  • OEC har ikke fanget inn beslutningen om finansiering og bygging av batterifabrikker i Mo i Rana med 1 500 direkte sysselsatte.

– Det vil i seg selv gi en kraftig vekst i sysselsetting, folketall og flytrafikk. Vi mener det må tas hensyn til Freyr i estimeringen av flytrafikk skriver de og legger til:

– Det vil også gi andre store samfunnsøkonomiske effekter.