Hopp til innhold

Brukte motorsag for å ødelegge havørnreir: – De fleste slike saker henlegges

Personer som driver med ulovlig jakt og avliving av ville dyr blir sjelden tatt, og slipper for billig unna. Nå vil Økokrim øke straffene.

Fra Vega, med utsikt mot øya Søla

LOVBRYTERE SLIPPER UNNA: Nylig ble en sak som omhandler miljøkriminalitet på Vega i Nordland henlagt, etter at noen hadde saget ned et tre med et ørnereir. Bildet har ingenting med den aktuelle saken å gjøre.

Foto: Jan Tore Nilsen

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Nylig ble en sak som omhandler miljøkriminalitet i et øyvær i Vega verdensarvområde i Nordland politidistrikt henlagt.

Det var Statens naturoppsyn som oppdaget at et tre med et ørnereir var saget ned med motorsag inne i et område med plantet skog.

Vegaøyene er oppført på Birdlife Internationals liste over de viktigste fugleområdene i Europa. I alt 232 arter er observert i området.

Denne saken gjaldt ødeleggelse av dyrs leveområde. Ørnereiret hadde truffet bakken, og var ødelagt, opplyser miljøkoordinator Atle Rokkan i Nordland politidistrikt.

Saken ble anmeldt og politiet startet etterforsking. Men det lykkes ikke å finne ut hvem som hadde holdt i motorsaga. Dermed måtte politiet gi opp å finne lovbryteren.

Og det er slik det går med de fleste slike anmeldelser, ifølge politiet.

Havørn i Steigen

Havørn er Nord-Europas største hekkende rovfugl og fredet i Norge.

Foto: Bård Olsen

Sakene er gjerne av en slik karakter at det er vanskelig å finne en gjerningsperson. Ofte mangles tilstrekkelig med beviser, selv om det straffbare forholdet er åpenbart. Det betyr at det er sjelden blir forelegg av det, sier Rokkan.

Blir sjelden oppdaget

I år har politiet på landsbasis registrert 107 saker som gjelder jakt med ulovlig redskap eller metode, jakt utenfor jakttiden eller andre brudd på viltloven.

Antall registrerte saker hos politiet

Antall registrerte saker

2018

2019

2020

2021

Oslo politidistrikt

0

1

1

0

Øst politidistrikt

12

7

6

0

Innlandet politidistrikt

17

16

17

16

Sør-Øst politidistrikt

8

7

7

14

Agder politidistrikt

14

12

6

7

Sør-Vest politidistrikt

4

4

12

5

Vest politidistrikt

10

16

22

12

Møre og Romsdal politidistrikt

4

6

1

2

Trøndelag politidistrikt

16

14

21

24

Nordland politidistrikt

15

14

10

8

Troms politidistrikt

7

20

12

9

Finnmark politidistrikt

15

6

8

3

(blank)

2

1

0

0

Tilsammen

124

124

123

107

Statistikk for antall registrerte saker for straffesakskodene • 5204 jakt med ulovlig redskap/metode • 5205 jakt på jaktbare arter utenfor jakttidsrammene • 5299 Viltloven diverse Av disse registrerte 478 sakene er 424 saker avgjort pr i dag 21.12.21.

Det viser at personer som utfører miljøkriminalitet har liten risiko for å bli tatt, mener miljøkoordinatoren i Nordland politidistrikt.

Økokrim: – Store mørketall

I november ble tre italienske jegere stoppet av tollere i Kristiansand med 2.027 nedfryste troster. Det var en privatperson som tipset om jegerne.

Blant de frosne fuglene var det ti måltroster og 31 svarttroster, som det er ulovlig å jakte på.

Italienerne hadde forklart at trost er en delikatesse i Italia. At de reiste til Norge for å jakte, skyldes at bestanden er i rask tilbakegang over hele Europa.

Økokrim har beregnet salgsverdien av fugleberget til 200.000 kroner. De tre jegerne fra Italia fikk bøter 15.000 kroner hver, men fikk beholde både våpen og utstyr brukt til jakten.

Det er en altfor lav straff, mener Hans Tore Høviskeland. Han er førstestatsadvokat, og leder Økokrims avdeling for miljøkriminalitet.

Disse sakene er viktig å ta tak i og følge opp på en god måte. En av de måtene man kan gjøre det er at de som blir tatt får en streng straff. Det er viktig.

Når straffene blir for lave kan det gi et feilaktig signal om at samfunnet ikke anser slike overtredelser som alvorlige, mener han.

Han foreslår flere tiltak for å hindre at noe liknende skjer igjen.

– Det er viktig at straffene blir strenge. I tillegg må vi også se på om man kan skyte så mange fugler som ble gjort i Agder. Og slik få anldning til å ta med seg ut 2000 nedfrosne troster.

Innføre turistkvoter, som med fisk

Han mener også man bør vurdere dagens regelverk, og se om man må innføre noe av samme regler som man har for utlendinger som kommer hit og fisker. De har strenge begrensninger for hvor mye fisk de kan ta med seg ut av landet.

Fredet fugl beslaglagt

31 svarttroster som det er ulovlig å jakte på ble også funnet i beslaget på Sørlandet i desember.

Foto: Tolletaten

Høviskeland tror saken i Agder bare er toppen av isfjellet.

– Det dukker opp straffesaker med jevne mellomrom. Samtidig så tror vi at mørketallene er er veldig store. Derfor er det viktig at folk som oppdager noe eller har mistanke om det begås straffbare handlinger melder fra til politiet.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

– Vi har mistanke om at dette skjer i et relativt stort omfang. Det er riktignok avdekket en del saker, men genelt med miljøkriminalitet så ser vi at mørketallene er store, sier Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Foto: Fotograf Ørnelund AS

Saker som den i Agder bidrar til øke bevisstheten blant folk om ulovlig jakt og fangst, reirplyndring og ulovlig handel med truede dyrearter.

Vi har hatt noen straffesaker på dette området, og får meldinger om reirplyndringer og andre former for kriminalitet mot våre rovfugler. Men jeg skulle gjerne sett at det kom flere tips til politiet.

Det ønsker også Atle Rokkan, som har ansvaret for miljøsaker hos politiet i Nordland.

De tips som politiet og Statens naturoppsyn mottar er igjen med på å lage ett grunnlag for forebyggende arbeid fra vår siden. Gjennom forebyggende arbeid og oppsyn håper vi å kunne begrense miljøkriminalitet.