Vil øke overvåkningen i nordområdene

Regjeringen vil styrke satsingen på nordområdene og foreslår en bevilgning på 3 milliarder kroner til nordområdetiltak neste år. Det betyr en økning på 648 millioner kroner sammenlignet med 2014.

Statsminister Erna Solberg bak spakene i Forsvarets Orion-fly på vei fra Andøya til Bodø

Statsminister Erna Solberg bak spakene i Forsvarets Orion-fly på vei fra Andøya til Bodø i april.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap er stikkord regjeringen bruker for å beskrive satsingen.

Blant annet er det satt av 40 millioner kroner til en miljø- og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Bevilgningene til norsk deltakelse i de felleseuropeiske satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS økes med 26 millioner, til 297 millioner kroner, mens bevilgningen til BarentsWatch - det helhetlige overvåkings- og informasjonssystemet for nordlige havområder - foreslås økt med 3,5 millioner til 50 millioner kroner.

Prioriterer overvåkning i nord

Finansminister Siv Jensen noen timer før hun legger frem sitt første statsbudsjett

Finansminister Siv Jensen møtte pressen noen timer før hun i dag la frem sitt første statsbudsjett

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 3,4 prosent, tilsvarende 1,46 milliarder kroner.

Blant annet foreslår de å øke Etterretningstjenestens bevilgning reelt med 38 millioner kroner. Utover denne økningen kommer effekten av effektivisering på 9 millioner kroner slik at handlingsrommet øker med i overkant av 46 millioner kroner.

Etterretningstjenesten vil i 2015 prioritere å følge opp utviklingen i Russland og nordområdene.

Andre områder av særlig interesse er Afghanistan, Pakistan, Afrika og Midtøsten. Bevilgningen til Etterretningstjenesten er på totalt 1 223 millioner kroner.

Utbedrer rullebaner

F-16 på Bodø hovedflystasjon

Bodø hovedflystasjon avvikles som militær flystasjon og underlegges organisatorisk Ørland flystasjon innen utgangen av 2016.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 170 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2015.

Prosjektene for å utbedre hovedrullebane og flyplassdekke på Andøya flystasjon, og prosjektet for å utbedre hovedrullebanen på Bodø hovedflystasjon videreføres (prosjektene ble vedtatt av Stortinget i henholdsvis 2012 og våren 2013).

Videre pågår det et prosjekt for å etablere ladekapasitet for undervannsbåter på Ramsund. I henhold til Stortingets vedtak ved behandling av gjeldende langtidsplan for Forsvaret våren 2012, videreføres planlegging av investeringsprosjekter knyttet til Luftforsvarets omstilling.

Fortsatt kampfly i Bodø

Regjeringen foreslår å videreføre virksomheten knyttet til kampfly ved Bodø hovedflystasjon i 2015. Det legges opp til at 332 skvadron med F-16 flytter fra Bodø til Ørland i løpet av 2015.

Bodø hovedflystasjon avvikles som militær flystasjon og underlegges organisatorisk Ørland flystasjon innen utgangen av 2016. QRA-kampflyberedskap med F-16 skal videreføres fra Bodø så lenge F-16 skal ha denne rollen. Noe styrkeproduksjon og vedlikeholdsvirksomhet for F-16 skal videreføres i Bodø.

Operativt hovedkvarter på Reitan

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) videreføres på Reitan.

Foto: Forsvaret

Regjeringen foreslår at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) videreføres på Reitan.

Et nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), underlagt generalinspektøren for Luftforsvaret og samlokalisert med FOH, er etablert på Reitan og skal videreutvikles i 2015.

Bevilger 1.035 millioner til Kystvakten

Regjeringens forslag øker Kystvaktens bevilgning reelt med 5 millioner kroner.

Samlet sett videreføres Kystvaktens operative aktivitet på samme nivå som i 2014. Det gis prioritet til patruljedøgn i nord.

Vil redusere energiforbruk i Forsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland.

Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å rydde og miljøsanere de nedlagte skytefeltene Melbu/Haugtuva og Skarsteindalen.