Ofotbanen fikk medhold

Ofoten tingrett mener Autolink Group AS har opptrådt illojalt i forhold til Ofotbanen AS.

Ofotbanen

Ofotbanen solgte lokomotiver til Autolink. Disse ble ikke betalt i henhold til avtalen, og Ofotbanen hevet så salget. Da gikk Aotilink rettens vei.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Saken gjaldt en tvist om seks lokomotiver og fire togradioer. Autolink fikk ikke medhold i et krav om å få eiendomsretten til disse.

Hemmeligholdt planer

Retten mener at Autolink i det skjulte har arbeidet for å starte et eget jernbaneselskap i direkte konkurranse med Ofotbanen. Dette til tross for at Autolink eier 40 prosent av Ofotbanen.

I en aksjonæravtale som ble inngått mellom Autolink som eier 40 prosent og Rail Management AS som eier 60 prosent av Ofotbanen AS, kjøpte Autolink lokomotivene fra selskapet.

Autolink har imidlertid opptrådt illojalt og Rail Management AS hevdet at da var aksjonæravtale ikke lenger gyldig og som følge av dette hevet Ofotbanen AS salget av skiftelokomotivene.

– Autolink har ikke overholdt sine betalingsforpliktelser og har i det skjulte arbeidet i flere måneder med å opprette et eget jernbaneselskap i direkte konkurranse med oss, sier styreleder Thor Ask Terkelsen i Ofotbanen AS.

Terkelsen som også er styreleder i Rail Management AS.

Autolink gikk til sak mot Ofotbanen AS og krevde såkalt midlertidig forføyning over lokomotivene, men har tapt saken. For at et krav om midlertidig forføyning skal kunne tas til følge, må det være mer sannsynlig at saksøker vil vinne fram i senere rettssak, enn at han ikke vil det. Ofoten tingrett mener at Autolink ikke vil få medhold i en senere rettssak og har derfor avvist kravet.

Jobbet for å få nytt selskap

Ofoten tingrett har også funnet klare holdepunkter for at Autolink har opptrådt illojalt. I slutningen heter det:

”Retten sikter da til at Autolink, uten å varsle sine avtalepartnere, siden mars/april måned har arbeidet med å stifte og få lisens for eget jernbaneselskap – Cargo link AS”.

Aksjonæravtalen har klare regler både om forbud om å drive konkurranse med selskapet og om heving ved betalingsmislighold og Ofoten tingrett mener at ”Det er uforståelig at ikke Autolink, dersom de vil ut av avtalen og ønsker å starte et eget selskap, bruker oppsigelsesklausulen og varsler den annen avtalepart”.

– Vi er fornøyd med at retten, etter å ha satt seg grundig inn i saken, har kommet til denne konklusjonen. Slutningen fra Ofoten tingrett underbygger det vi har sagt; Gjennom betalingsmislighold og et tilnærmet kuppforsøk har Autolink opptrådt grovt illojalt og skapt problemer for oss og våre leverandører, sier administrerende direktør Terje Østensen i Ofotbanen AS.