Hopp til innhold

Andmyran vindpark er basert på 11 år gammel utredning

Miljøforkjempere frykter store konsekvenser for naturmangfoldet dersom Andmyran Vindpark i Vesterålen blir virkelighet. Nå nærmer det seg byggestart.

Smålommen letter

RØDLISTET: Smålommen er en karakterart myrene på Andøya. Den returnerer hvert år til Andmyran for å hekke.

Foto: Arvid Bredesen

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Helt nord i Vesterålen samles tusenvis av gjess i hopetall med kurs for Svalbard. På Andøya samler de krefter for ta turen over Grønland og Barentshavet.

Andmyran i Vesterålen myldrer av rikt dyreliv – planter, sopp, insekter og fugler. Flere av fuglene er på Norges rødliste over arter som er i fare for å bli utryddet.

Det er et globalt viktig fugleområde, ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

I 15 år har Andmyran hatt et omstridt vindkraftprosjekt hengende over seg.

Vindkraftanlegget vil ligge inneklemt mellom grensene for Andøya og et anerkjent område for fugler og naturmangfold.

Andøya kart

SÅRT OMRÅDE: De markerte områdene i rødt er anerkjente områder kalt for Important Bird and Biodiversity Area (IBA), spesielt viktige områder for fugler og biologisk mangfold.

Foto: Norsk Ornitologisk forening

Det første spadetaket tas ute på Andmyran i mai 2020. Vindparken kan gi strøm til omtrent 17.500 husstander, bekrefter prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft til NRK.

Martin Eggen, Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening

URASJONELT: Martin Eggen ifra Norsk Ornitologisk Forening kjemper for å bevare fuglelivet på Andmyran på Andøya.

Foto: PRIVAT

Vil redde Andmyran

NOF mener vindrafta på Andmyran er et prakteksempel på Norges mangelfulle konsesjonspraksis.

– Man liker å fremstille vindkraft som grønn energi, men her vil det ikke være en grønnfarge å spore, sier naturvernrådgiver Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening.

Det er fordi Andmyran har verneverdige naturverdier, myren i seg selv er sterkt truet og det er fare for karbonutslipp, mener Eggen.

Minst 950 millioner tonn karbon ligger lagret i norsk myr. Det tilsvarer Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år, ifølge NOF.

– Man kan nesten ikke tenke seg en verre plassering for et vindkraftverk, sier Eggen til NRK.

Når det gjelder fugler kan man se til Smøla Vindpark i Møre og Romsdal. Over 100 havørner har mistet livet da de har kollidert med en vindmølle, har Faktisk.no konkludert med.

Flere av trekkfuglene, inkludert havørnen, ute på Andmyran henter maten sin på havet utenfor Andøya.

De trekker i det området Andmyran Vindpark er planlagt.

Havørn på Andøya

NORGES ANSVAR: Over 100 havørner har mistet livet da de har kollidert med turbiner på Smøla i Møre og Romsdal. Avbildet er en havørn på Andøya.

Foto: Kenneth Pettersen

Klagene ble avvist

Konsesjonen ble opprinnelig gitt i 2006. Denne ble senere påklaget av flere aktører, men Olje- og energidepartementet (OED) avviste klagene i 2010. Konsesjonen er dermed endelig.

Kunnskapen som ligger til grunn for denne konsesjonen er dermed 11 år gammel.

Det får NRK bekreftet av Rune Flatby. Han er direktør for konsesjon hos Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

– Dette prosjektet er konsekvensutredet med det kunnskapsgrunnlaget man hadde da konsesjonen ble gitt. Kunnskapsgrunnlaget har vært vurdert gjennom klagebehandlingen til å være tilstrekkelig, sier han.

I konsesjonen fra OED ble det satt vilkår om et miljøoppfølgingsprogram for å fremskaffe mer kunnskap om mulige virkninger for fugl og vilkår om en minsteavstand mellom eksisterende bebyggelse og vindturbinene på 700 meter.

Det ble også satt vilkår om at det ikke skal plasseres turbiner i området mellom Gårdselva og Nordelva slik at verdiene knyttet til dette myrområdet ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Flere ganger har bygginga blitt utsatt på Andmyran. Den siste utsettelsen er satt til 2021.

Hvis alt går etter planen hos NVE og i OED kan arbeidet begynne som planlagt i mai 2020.

Uten at det har blitt stilt nye krav til miljøfaglige vurderinger.

På spørsmålet om hvorfor Olje- og energidepartementet praktiserer med tillatelser uten strengere krav til kunnskap blir NRK henvist tilbake til direktoratet.

OED har uttalt at en utbygging ikke vil skade naturen på Andmyran. Det står de ved.

I skrivende stund behandler NVE detaljplanen for utbyggingen av prosjektet.

– Før vi sender den på høring, vil sjekke om den tilfredsstiller kravene vi setter for at den egner seg for en god høringsrunde, sier Flatby i NVE.

Han understreker at det er satt vilkår til hvordan anleggsarbeidet kan påvirke myren.

– Ett av vilkårene er at utbyggingen ikke skal påvirke grunnvannstanden i myra.

Flatby understreker at det også er foretatt en oppdatert undersøkelse når det gjelder fugl fra perioden 2006 til 2016.

– Hva inngår i denne undersøkelsen?

– Vi har fått denne planen til godkjenning og vi har ikke tatt den til behandling. Nå skal vi se om kunnskapen som er lagt frem, er tilstrekkelig.

NOF sier til NRK at de ikke har hørt om denne undersøkelsen.

I undersøkelsen NVE viser til, slår direktoratet fast at det finnes rødlistede fugler i planområdet.

I et punkt i undersøkelsen står det: «Vurdere et prosjekt med systematisk søk etter døde fugler i vindkraftverket etter oppstart. Helst med spesialtrente hunder».

Derimot vil ikke denne undersøkelsen ha en effekt på konsesjonen som er gitt.

Stor motstand

For fire år siden kom Miljødirektoratet med en rapport om vindkraftverk. Direktoratet mener at grunnlaget i konsekvensutredningene ikke er godt nok.

Spesielt når det gjelder om et prosjekt burde få konsesjon eller ikke.

Silje Lundberg i Naturvernforbundet mener Andmyran vindpark aldri burde blitt godkjent.

Etter vår mening er Andmyran et klart eksempel på et særlig skadelig vindkraft som aldri bør bli realisert.

Naturvernforbundet, NOF og Sabima

Lundberg har klaget på tillatelsen, sammen med NOF og Sabima.

– Det er et vanvittig grelt prosjekt, sier Lundberg til NRK.

Naturvernforbundet.

KLAGET: Silje Lundberg fra Naturvernforbundet mener det burde være mulig for myndighetene å se til andre mindre vindkraftprosjekter.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Loven sier det er mulig å trekke tilbake en tillatelse. Da må det såkalt «tungtveiende forhold» til (energiloven § 10–3).

– Gjentatte utsettelser uten krav til nyere kunnskap og konsekvensutredning uthuler de hensyn som en konsesjon er ment å ta hensyn til, sier Martin Eggen fra NOF.

Verdiskapning for Andøya

Ifølge ordføreren på Andøya, Knut Nordmo, er kommunen i en svært krevende situasjon når det gjelder negativ befolkningsvekst og svak økonomi.

– Alle ting som kan bidra til å skape verdiskapning og ringvirkninger når det gjelder sysselsetting er jo ting som vi må være opptatt av, sier ordføreren til NRK.

Knut Andreas Nordmo

IVARETA: Knut Nordmo sier til NRK at de vil være med når MTA-planen til skal i høring og sørge for at alle blir hørt.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Selv om ordføreren blir presentert med at kunnskapen, som er lagt til grunn for vindkraftanlegget, er 11 år gammel, velger Nordmo å forholde seg til det som står i konsesjonsdokumentet.

– Kommunen har vært betinget positiv til dette. I dokumentet ligger det stramme føringer til hva som skal ivaretas og hva som skal sikres for at utbyggeren skal få lov til å gjøre det de planlegger, sier Knut Nordmo.

Nordmo presiserer overfor NRK at kommunen skal sørge for at alle skal bli sett og hørt i denne saken.

Les også: Advarer mot stans i vindkraftutbygging i Norge

Viktig myr for Norge

Ifølge SABIMA står omtrent 10 prosent av Norges klimagassutslipp (C02) av ødelagte myrer.

Myra lagrer dobbelt så mye karbon enn alle verdens skoger til sammen.

Området til Andmyran vindpark

VINDPARK: Akkurat her skal vindparken stå ferdigstilt om vedtaket fra Norges vassdrag- og energidirektorat blir stående.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I Irland og Storbritannia må de regne ut utslipp i myr ved nye prosjekter.

Klimagevinsten avhenger nemlig av hva slags natur anleggene bygges i.

På spørsmål om hvordan trafostasjoner eller fundament til tårn vil bygges uten at det blir problemer kan ikke NVE kommentere.

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og en detaljplan for prosjektet ligger som nevnt til behandling oss direktoratet.

Det gjør at NVE ikke vil si noe mer om utbyggingen nå.

VINDKRAFT-ROAN-DRONE-250519S-TL

STORT VINGESPENN: Mange trekkfugler risikerer å bli drept på vei til og fra Andøya. Avbildet er vindparken på Roan i Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Martin Eggen kaller hele prosessen ute på Andmyran for et paradoks. Ifølge han, risikerer man å ødelegge verdifull myr for å skaffe grønn energi.

Økosystemet i fare

I mai 2019 kom FNs rapport om naturmangfold. Den ble godkjent av 130 land, inkludert Norge.

Den slår fast at den største krisen vi står overfor nå er naturmangfold. Av klodens åtte millioner forskjellige arter er over en million utrydningstruet.

På norsk rødliste over arter som er truet finner vi fuglene tyvjoen, smålommen, brushane og stjertand. De bruker Andmyran som hekkeplass.

Dette er kun fire av over 2000 norske rødlistede arter.

– Etableringen av Andmyran vindkraftverk er på kollisjonskurs med politikernes ønske om å styrke myrenes og våtmarkens stilling i naturforvaltningen. Det er heller ikke i tråd med internasjonale miljømål og forpliktelser, sier Martin Eggen til NRK.

I Norge har i underkant av 40 vindkraftanlegg fått tillatelse til utbygging.