Nasjonal transportplan 2018-2029

NTP Nordland

 • Vil bruke 2 milliarder på Ofotbanen

  For å løse transportbehovet framover anbefaler Jernbaneverket at det bygges ett nytt spor med 40 tonns aksellast mellom Narvik og Riksgrensen. Det er satt av 2 milliarder til prosjektet. Dobbeltspor på Ofotbanen skal bidra til nødvendig kapasitet slik at jernbanetransporten mellom Narvik og Kiruna opprettholder og videreutvikle konkurransekraften, skriver Jernbaneverket i Nasjonal transportplan.

 • Avinor gjentar anbefaling om Hauan

  Avinor skriver følgende om flyplasstrukturen Helgeland: I NTP 2014–2023 ble det anbefalt å bygge ny stor lufthavn ved Mo i Rana og legge ned dagens lufthavner i Mo i Rana og Mosjøen. Avinor har utarbeidet konsesjonssøknad for en ny lufthavn ved Mo i Rana basert på flytyper som trafikker stamnettet. Søknaden viser en totalkostnad på 2,25 mrd. kr og ble oversendt Luftfartstilsynet i desember 2015. Urbanet Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en regional analyse av konsekvensene ved en eventuell endring i lufthavnstrukturen på Helgeland.

 • – E6 i Sørfold er en flaskehals

  Dette skriver Statens vegvesen om E6 i Sørfold: For å ivareta viktige bestemmelser i tunnelsikkerhetsforskriften er det i alle rammer lagt til grunn statlige midler til prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) i Nordland. Dagens vei har lav standard og er en flaskehals for næringstransporter. Flere tunneler tilfredsstiller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. E6 på denne strekningen er eneste forbindelse nord–sør og er derfor viktig for samfunnssikkerheten.

  Vogntog fast ved Kobbskartunnelen i Sørfold
  Foto: Andreas Nyman
 • Må utrede mer om Gimsøy

  I NTP 2014–2023 ble det anbefalt å bygge ny stor lufthavn på Gimsøy, som skal erstatte eksisterende lufthavner i Leknes og Svolvær. Avinor har igangsatt en vurdering av de værmessige forutsetningene for å bygge en lufthavn på Gimsøy og vil legge fram sin anbefaling når tilstrekkelig dokumentasjon foreligger. Denne ble ikke klar til utgivelsen av plangrunnlaget for NTP.