Hopp til innhold

Kaller Nord-Norgebanen et meningsløst prosjekt – mener pengene bør gå til vei

Regjeringa ønsker å gi Nord-Norgebanen en ny sjanse. Norges Lastebileier-Forbund mener det er et meningsløst prosjekt.

Geir A. Mo, administrerande direktør i Norges Lastebileigarforbund

BORTKASTET: Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund mener milliardene til jernbane bør gå til nye veier.

Foto: Anna Gytri / NRK

– Jeg ville heller brukt 120 milliarder kroner på å utbedre veiene i Nord-Norge, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Med nye regjeringen snakkes det igjen om Nord-Norgebanen. Ap og SV ønsker å utrede prosjektet med en foreløpig tenkt prislapp på 120 milliarder kroner, for å eventuelt få det inn i Nasjonal transportplan.

Flere andre, deriblant SV, mener derimot at det ikke bør være et spørsmål om vi skal bygge Nord-Norgebanen. De vil heller utrede hvordan vi skal lage den.

Men NLF har mange argumenter for hvorfor de mener drømmen om jernbane til Tromsø er bortkastet.

Godstransporten vil fortsette å øke

I forrige uke kom SSB med tall som viser utviklingen i godstransport på norske veier. Den viser en økning i godstransporten på norske veier de siste årene.

Ifølge en godsanalyse utført av Avinor, Statens vegvesen, jernbaneverket og Kystverket vil denne økningen bare fortsette. Totalt forventer de nesten en dobling i godstransport på vei fra 2012 til 2040.

– Det er umulig å få ned mengden godstransport på vei, men du kan bremse veksten, sier Geir A. Mo i NLF.

– Mesteparten av godset som transporteres på norske veier, blir transportert over kortere distanser. Det vil ikke være hensiktsmessig å flytte det over på sjø eller bane.

Godsanalysen sier at om lag 270 millioner tonn gods fraktes på norske veier årlig. Av dette blir rundt 20 millioner tonn transportert over lengre avstander, og kan dermed være aktuelle for andre transportformer.

Men analysen sier videre at bare mellom 5 og 7 millioner tonn av dette kan overføres til sjø og bane, ved bruk av sterke virkemidler.

– Med andre ord er det så godt som ingenting av det som fraktes på veien som kan flyttes over til bane og sjø, sier Mo.

NLF mener også at jernbane er den minst aktuelle transportformen for en god del av godset som fraktes på veien i Nord-Norge i dag.

– Jernbanen er lite fleksibel. Du trenger tilførsel i alle bauer og kanter for å få det til å fungere. Sånn sett er sjøen et bedre alternativ. Der kan du frakte tyngre og større gods. I tillegg kan båtene gå til byer og tettsteder, mens jernbane er litt annerledes. Der er det veldig begrenset hvor du kan frakte gods til og fra, sier Geir A. Mo.

Han mener milliardene som er tenkt å brukes på Nord-Norgebanen, heller bør brukes på veinettet i Nord-Norge.

Bør heller bruke penger på veisikkerhet

– Når det kommer til miljøhensynet er det såre enkelt. En lastebil som kjører på en god og bred vei, i jevn fart, slipper ut svært lite CO₂. Hvis vi i tillegg får bygd ut kapasiteten for lading eller hydrogen i Nord-Norge, alt ettersom hva som blir satsingsområdet for tungtransport, så vil det også bidra enormt til å få ned utslippene, mener Geir A. Mo.

Men det vil koste. Etterslepet på norske veier er enormt. I Nord-Norge har fylkesveiene alene et vedlikeholdsbehov på nærmere 20 milliarder kroner.

Derfor mener Mo i NLF at pengene heller burde brukes på å utbedre veiene.

– Har du gode trygge sikre veier, uten for mye svinger og skikkelig bredde, er det best for trafikksikkerheten. Bruker du alle pengene på å bygge jernbane, og ikke får flyttet personene og godset over dit, vil du stå igjen med en jernbane ingen bruker og fremdeles ha et elendig veinett, sier han.

Kan ikke settes opp mot hverandre

Leder i aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, Svein Arnt Uhre, var skuffet da samferdselsministeren onsdag sådde tvil om den nye jernbanen.

Han har ikke endret mening på to dager – og mener ny jernbane ikke må settes opp mot nye veier.

Svein Uhre, leiar for aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen står foran kontainarar på godsterminalen på Fauske ein lastar om frå lastebiler til jernbane i dag.

VIL HA JERNBANE: Svein Arnt Uhre kjemper for ny jernbane. Han mener det ikke må settes opp mot nye veier.

Foto: Privat

– Vi bør ikke snakke enten eller. Vi må overføre transporten over de lengste strekningene til jernbane. Det er gunstig – og den beste måten å transportere gods på, sier han til NRK.

Uhre argumenterer for at tungtransport på vei aldri vil være like miljøvennlig som jernbane.

– Hvis et godstog kan ta 25–30 trailerlass, og vi får jernbane med nullutslipp, så er det klart at det er bedre å frakte på den måten, sier han og legger til:

– Du vil aldri få det samme miljøregnskapet på vei som du har på jernbane. Det er utslipp gjennom asfaltering, asfaltstøv og i tillegg står veitransporten for mye av mikroplasten i naturen.

– På toppen av det kommer trafikksikkerhetsmomentet inn. Og bruk av areal.

Til tross for at Uhre er svært positiv til jernbane, innrømmer han at man ikke kan satse på at alt gods skal reise med tog i fremtiden.

– Hadde vi bygd tog med veldig høy hastighet kunne det erstattet flytrafikken i stor grad. Men da vil også kostnadene øke betraktelig. Jeg tror vi må treffe et skjæringspunkt der man holder seg på en rimelig hastighet slik at godset kommer fort nok frem.

Samferdselsministeren: – Må få sette oss inn i sakene

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad kommune.

SER PÅ SAKEN: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at regjeringen har so mål å bygge Nord-Norgebanen, men at saken må utredes først.

Foto: Arbeiderpartiet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård står inne for at regjeringen ønsker å utrede Nord-Norgebanen med mål om å bygge den.

Men:

– Nå har vi akkurat tatt over regjeringskontorene og må få sette oss inn i sakene. Nord-Norgebanen er et veldig stort prosjekt som krever et godt beslutningsgrunnlag. Det gjelder også hvordan godstransporten bør transporteres i Nord-Norge, skriver han i en e-post til NRK.

Regjeringen skal nå se på om de trenger en helt ny konsekvensutredning for Nord-Norgebanen, eller om de kan benytte seg av i alle fall deler av den utredningen som allerede er satt i gang.

– Uansett vil hensynet til godstransport være viktig i en slik utredning, skriver Nygård.