Hopp til innhold
Komagelva, Varangerhalvøya nasjonalpark
Foto: Knut-Sverre Horn

Naturvern

Oppsummert

Med naturvern menes bevaring av naturen og naturressursene mot menneskelige inngrep, gjennom naturmangfoldloven, for slik å sikre artene som lever der og leveområdene deres (biologisk mangfold) for framtiden. (Store Norske Leksikon)

 • EU-kommisjonen med redningsplan for bier

  Hver tiende bie- og sommerfuglart trues av utryddelse, og EU-kommisjonen lanserer nå en sjuårsplan for å snu utviklingen.

  Pollinerende insekter som bier er helt avgjørende for matproduksjon og mangfold i naturen, men forurensning, bruk av sprøytemidler, invaderende arter, urbanisering og klimaendringer truer bestanden.

  Kommisjonen vil ha redusert bruk av plantevernmidler og forby enkelte helt. De vil også ha tiltak for å forbedre habitater for pollinatorer både i jordbruksområder og byer.

  Forslaget må godkjennes av EU-parlamentet og EU-rådet som representerer medlemslandenes regjeringer, og målet er å snu utviklingen innen 2030.

  (NTB)

 • Tillèt dobbeltspor gjennom Åkersvika

  Statsforvaltaren i Innlandet har gitt dispensasjon til at Bane Nor kan bygge dobbeltspor gjennom Åkersvika naturreservat sør for Hamar. Det skriv Statsforvaltaren i ei pressemelding.

  Dovrebanen går også i dag gjennom Åkersvika naturreservat. Åkersvika har internasjonale naturverdiar knytt til våtmark og er heim for fleire sjeldne og truga arter.

  Statsforvaltaren skriv at det ikkje finnast andre alternative, betre traséar utanfor eller i naturreservatet for å kunne bygge eit dobbeltspor fram til Hamar stasjon. Og at tiltaket er ei vesentleg samfunnsinteresse av nasjonal karakter.

  Dei har sett vilkår til utbygginga i dispensasjonen, med tiltak og tilpassingar som Statsforvaltaren meiner samla sett vil vareta verneverdiane i området på ein bra nok måte.

  Klagefristen har blitt forlenga til 13. januar 2023.

  Fuglene trives på gressdekte vollene i Åkersvika.
  Foto: Aadne Hallaas / Aadne Hallaas
 • Kraftselskap får mosebot

  Godfarfoss Kraft AS, i Viken fylke, har fått 500.000 kroner i bot av NVE fordi de ikke har tatt godt nok hensyn til truede mose- og lavarter under kraftutbygging.

  – NVE ser alvorlig på anleggsarbeider utenfor det som er godkjent. Det er spesielt alvorlig når det medfører fare for skade på verdifullt naturmangfold eller andre interesser, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE.

  Da selskapet skulle bygge Godfarfoss kraftverk i oktober 2021, var det en forutsetning at flere ulike mose- og lavarter i området skulle få være i fred. Allerede i desember kom det imidlertid varsel om at en forekomst av lavarten Leptochidium crenatulum var blitt overfylt med steinmasser. I mai 2022 fikk selskapet da overtredelsesgebyr på 400.000 kroner. I september 2022 kom det et nytt varsel om at det var plassert masser inntil en annen forekomst av samme art.

  NVE mener disse overtredelsene kunne vært unngått og gir dermed Godfarfoss Kraft en bot på 500.000 kroner.

  (NTB)

  skog
  Foto: Berit Roald / NTB
 • E6-utbygging forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid

  Utbyggingen av E6 forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid etter at Miljødirektoratet ikke gir dispensasjon til å bygge gjennom Lågendeltaet naturreservat.

  Utsettelsen er en direkte konsekvens av at Miljødirektoratet mandag ikke ville gi dispensasjon til å bygge E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Det skriver Nye Veier i en pressemelding tirsdag.

  – Vi har ingen plan B for prosjektet. Til det er vi kommet for langt i planprosessen, som til nå har kostet 400 millioner kroner, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier.

  Ifølge Nye Veier er det for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser denne saken får på lang sikt.

  – Det er likevel åpenbart at det betyr forsinkelser i fremdriften når det gjelder realisering av ny, trafikksikker E6 gjennom Gudbrandsdalen, heter det i pressemeldingen. (NTB)