NRK Meny
Normal

Mener oppdrettsmerd vil skade lundefuglen

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening sier den planlagte byggingen av verdens største laksemerd i Gildeskål, vil skade lundefuglen i området. Styreleder i Gigante Offshore, Kjell Lorentsen, deler ikke bekymringen.

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening

Martin Eggen mener byggingen vil skade lundefuglen i området.

Foto: Jon Olav Larsen / Norsk Ornitologisk Forening

Lundefuglen er i dag på nasjonal rødliste i Norge, og den internasjonale rødlisten til Verdens Naturvernunion. Det er spesielt hekkemulighetene til fuglen som Eggen er bekymret for.

– Lunden er en optimalhekker. Det vil si at den bare går til hekking når forholdene ligger veldig godt til rette for det. Det er når den finner nok mat, og slipper å bruke mye energi på hindringer som å rense fjærdrakten for forurensning.

Lundefugl

Bestanden av lundefugl har sunket kraftig de seneste årene.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Ødelegger hekkemuligheter

I går sa leder for Norsk Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen at oppdrettsmerden ville være til hinder for gytingen til kysttorsk og skrei. Anlegget ligger i et område som har blitt brukt til sildefiske i generasjoner, i følge Ingebrigtsen.

Arealet hvor byggingen av den nye oppdrettsmerden er planlagt er ikke langt unna Fugløya Naturvernreservat, som ble fredet i 2002. "Spesiell verdi er knyttet til områdets verdi som hekkelokalitet for lunde", står det på Gildeskål kommunes hjemmesider.

– Vi har sett på planleggingen, og dette ligger rett utenfor naturreservatet. Det ligger i funksjonsområdet til Lundefuglen, og er der de tar med unger etter hekking, og der de også ligger under hekketida, forteller Eggen.

– Har ikke store bekymringer

Styreleder i Gigante Offshore, Kjell Lorentsen, er uenig med Eggens påstander.

– Det har vært oppdrettsanlegg rundt Fugløya i over 20 år, og jeg tror ikke at det har hatt noen innvirkning på Lundefuglen i området. Så jeg har ikke store bekymringer for lundefuglen.

Men oppdrettsmerden blir jo større enn det som har vært før?

– Det er en større planlagt produksjon, det er rett. Men jeg skjønner ikke at det skal ha en negativ innvirkning på Lundefuglen. Vi har ingen planlagte tiltak for å beskytte lundefuglen.

Kjell Lorentsen

Kjell Lorentsen i Gigante Offshore sier merden ikke vil ha innvirkning på lundefuglen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Fraråder oppdrettsanlegg

"Siden området som her planlegges å ta i bruk inngår i lundens funksjonsområde, mener vi at forskriften for Fugleøya naturreservat kan trekkes inn. Oppdrettsanlegg på lokaliteten frarådes. Andre muligheter for lokasjon bør vurderes".

Fugløya as seen from Novika early May 2010

Her i Gildeskål kommer verdens største oppdrettsmerd, hvis alt går etter planen. På bildet ser vi Fugløya fra Novika.

Foto: Lkarsten (cc) Wikimedia Commons

Dette sa Norsk Ornitologisk Forening i en høringsuttalelse til kommunen den tolvte desember. De henviser til Paragraf 3 i forskriften for Fugleøya naturreservat, som sier det ikke skal startes tiltak som kan endre naturmiljøet.

– De hekker jo på land, på Fugløya. Vi skal jo ligge utenfor reservatet som er satt av til det formålet, sier Lorentsen.

"Vi finner på dette tidspunkt ikke at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn som det ikke er gjort godt nok rede for", sa Gildeskål kommune i behandlingen av saken 23.oktober.