Mannen mistet førerkortet fordi han manglet edruelighet

Det blir stadig vanligere at politiet tar lappen til folk de mener mangler edruelighet, selv om det ikke foreligger straffbart forhold, forteller advokat. Nylig fikk en mann fra Rana prøvd dette spørsmålet i Høyesterett.

Høyesterett

Saken ble behandlet i Høyesterett i mai. Illustrasjonsfoto.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I fjor ble en mann i 40-årene fra Rana i Nordland dømt for en rekke tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Forut for kjøreturene, hadde politiet på bakgrunn av tidligere hendelser knyttet til alkohol og narkotika, gjort et forvaltningsmessig vedtak om å inndra mannens førerkort på grunn av manglende edruelighet, skriver Rana Blad i papiravisa i dag.

Den domfelte var uenig i dette. Han mente politiet ikke hadde rett til å inndra førerkortet, og fortsatte derfor å kjøre. Mannen anket derfor dommen. Først til Hålogaland lagmannsrett, som opprettholdt dommen på 30 dagers ubetinget fengsel, og siden til Høyesterett.

Nå er det klart at Høyesterett forkaster anken.

– Edruelighet er et vilkår for førerrett etter vegtrafikkloven. Bestemmelsen gir adgang til å tilbakekalle førerretten når dette vilkåret ikke lenger er oppfylt. Tilbakekall kan skje selv om det ikke foreligger et straffbart forhold, heter det i papirene fra Høyesterett.

– Har ikke blitt behandlet i Høyesterett tidligere

Advokat John Erik Nygaard har forsvart mannen.

Advokat John Erik Nygaard, Mo i Rana

Advokat John Erik Nygaard.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Det ble et spørsmål i straffesaken hvorvidt domstolen hadde anledning til å overprøve det forvaltningsvedtaket som politiet hadde fattet. Det mente tingretten de ikke hadde, mens lagmannsretten var i tvil. Og saken ble derfor anket inn til Høyesterett, sier Nygaard til NRK.

Høyesterett slo fast at domstolen var nødt til å ta stilling til om forvaltningsvedtaket var gyldig, forteller advokaten videre.

– Det var en prinsipiell avgjørelse fra Høyesterett. Det neste spørsmålet som var oppe, og som heller ikke hadde blitt prøvd i Høyesterett før, var hva som ligger i edruelighetskravet. Høyesterett kom i dette tilfellet til at vedkommende ganske klart manglet edruelighet.

Flere saker

Nygaard forteller at det blir stadig vanligere at politiet tilbakekaller førerretten til mennesker de mener mangler edruelighet, selv om det ikke foreligger straffbart forhold.

– Resultatet er at stadig flere saker blir klaget inn. Og som følge av dette blir det flere straffesaker der domstolen må ta stilling til politiets vedtak.

– Hvorfor var det viktig å få prøvd en slik sak for Høyesterett?

– Det er spesielt med tanke på rettssikkerhet. Når man skal dømme noen til straff, er det viktig å få domstolens vurdering på gyldigheten av det vedtaket som politiet har gjort.