Deler svømmeundervisningen: – Kroppspress er et reelt problem

Egen gutte- og jentesvømming har ført til at flere deltar i svømmetimene ved Hunstad ungdomsskole i Bodø. Men fylkesmannen mener ordninga er problematisk.

Tony T Egerdahl, Adam Austvold Strand, Marthe Gundersen Risto

Tony T. Egerdahl, Adam Austvold Strand og Marthe Gundersen Risto i 10A ved Hunstad ungdomsskole i Bodø synes det er greit med kjønnsdelt svømmeundervisning.

Foto: Kari Skeie / nrk

– Det er noen som føler på kroppspress. Flere tror kanskje at de kan bli mer utsatt for mobbing med felles svømming. Derfor kan flere bli komfortable med svømming når de ikke trenger å tenke på at de må se bra ut, sier Tony T. Egerdahl (16).

Marthe Gundersen Risto (16) er enig.

– Kroppspress er et reelt problem. Det har vært en veldig fin løsning for klassen vår å dele inn i jenter og gutter.

Gjennom hele skoleåret har klasse 10 A ved Hunstad ungdomsskole i Bodø delt inn i jenter og gutter når de har svømming.

Ifølge kontaktlærer Line Birgitta Schistad er kjønnsdelt svømmeundervisning noe elevene sjøl har ønska seg. Årsaken er sammensatt. I tillegg til kroppspress er det også psykososiale grunner.

– Unge mennesker i dag har en problematikk å forholde seg til på mange aspekter i livet. Noe av dette går utover skolehverdagen og gjør det vanskelig for dem å ha svømming med hele klassen. Derfor har vi valgt å kjønnsdele svømmeundervisninga.

Line Birgitta Schistad

Kontaktlærer Line Birgitta Schistad sier flere av hennes elever ikke ville ha deltatt i svømmeundervisninga dersom den ikke hadde vært kjønnsdelt.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Kjønnsdelt svømming er problematisk

Utdanningsdirektoratet har ingen oversikt over hvor vanlig det er med kjønnsdelt svømmeundervisning, men det finnes eksempler på at dette praktiseres ved andre skoler.

Ved Bodin videregående skole i Bodø får NRK opplyst at dette gjøres fra tid til annen. Her har én av avgangsklassene hatt kjønnsdelt svømmeundervisning i tre år etter ønske fra elevene.

– Ifølge opplæringsloven skal det veldig mye til for at undervisninga kan deles inn etter kjønn, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen.

Guri Adelsten Iversen

– Undervisning skal ikke deles inn i kjønn. Først og fremst fordi elevene skal lære seg til å respektere hverandre og vise at det er helt ok å være forskjellig. Det er holdninger det er snakk om, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen.

Foto: kari skeie / nrk

Hun mener praksisen ved Hunstad ungdomsskole er problematisk.

– De har nok gjort dette i beste mening, men opplæringsloven gir ikke rom for en slik type tilpassing. Hvis man tenker tilpasset opplæring i forhold til at man skal tilpasse til den enkelte elev, så er ikke det greit i denne sammenhengen.

Beste oppmøte i svømming

På Hunstad ungdomsskole sier Schistad at de kjønnsdeler svømmeundervisninga når de mener det er behov for det.

– Slik loven er i dag skal vi ikke dele inn etter kjønn, etnisitet eller religion, men det står også at man kan gjøre tilpasninger. I veilederen til loven står det at hvis noen elever føler det krenkende eller føler veldig ubehag ved å bli utsatt for en undervisning med alle elevene, så skal vi tilpasse.

Kjønnsdelt svømmeundervisning har også ført til at flere deltar.

– Elevene er komfortable med dette. Vi har ikke fått noen negative reaksjoner. Klassen vår har også høyest deltakelse blant alle klassene i svømming.