Omstridt eiendomsforetak i Lofoten legges ned etter kritikk

Leietakere opplevde dårlig behandling, stive priser på husleie og dårlig standard på utleieboligene. Nå har kommunestyret vedtatt å legge ned Vågan Eiendom som kommunalt foretak.

formannskap vågan

Formannskapet i Vågan kommune vedtok med fire mot tre stemmer å legge ned det kommunale foretaket – i kommunestyret ble det også knapt flertall.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I juli 2017 ble en 86 år gammel rullestolbruker funnet død i den kommunale boligen han hadde i Vågan kommune i Lofoten. Ingen visste hvor lenge han hadde vært død.

På 17 år hadde ingen i kommunen vært på tilsyn.

Andre har stått fram og sagt de kjenner seg dårlig behandlet av det som egentlig skulle være et hjelpetilbud fra kommunen. I november 2019 fortalte NRK om Madina Umarova som fremdeles betalte husleie, tre år etter at hun flyttet ut av den kommunale boligen.

I dag vedtok kommunestyret å legge ned det kommunale foretaket, og flytte ansvaret tilbake til kommunal administrasjon.

– Dette skal drøftes med de ansatte og vi skal gjøre en omfattende prosess, sier ordfører Frank Johnsen (Sp).

Vågan Eiendom ivaretar kommunens bygningsmasse, utleie av kommunale boliger og byggeprosjekt.

– Nå skal vi se på hvordan den nye organiseringen skal bli, og vi regner med at det skal være på plass før utgangen av dette året, sier ordfører Frank Johnsen (Sp)

Stive priser og lav standard

NRK har skrevet flere saker om Vågan Eiendom KF, og kritikken mot tjenesten.

Mange av dem som har hatt kommunale leiligheter mener at de har opplevd ulik grad av bistand fra kommunen.

Flere mener at de betaler dyrt for boliger som er av dårlig kvalitet. Det siste ble påpekt av rapport fra Agenda Kaupang, som fikk oppdraget med å analysere foretaket.

«Vågan hadde svært store netto driftsinntekter på utleie av boliger i 2019. Netto inntekter var 6 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i sammenliknbare kommuner. Kommunen leier ut flere boliger enn sammenliknbare kommuner og har større netto inntekt pr. bolig», skriver kommunedirektøren i sin saksframstilling.

– Vi visste jo ikke hva resultatet skulle bli på forhånd, men rapporten viser at det er flere ting som bør rettes på.

– Ett av forslagene var å legge ned foretaket. Dette var innstillingen fra kommunedirektøren, og det har vi i posisjonen også valgt å støtte, seier Johnsen.

Ett av de kritiske punktene til konsulentbyrået, er at de som sitter i styret i foretaket er kommunepolitikere, og ikke profesjonelle styremedlemmer.

– Styremedlemmene vet ikke om de sitter i foretaksstyret for å fremme interessene til eieren eller i kommunestyret for å fremme interessene til selskapet, sa Bjørn Brox i Agenda Kaupang til NRK i fjor.

Lang diskusjon

Etter en fire timers lang diskusjon, vedtok kommunestyret i Vågan at de vil legge ned eiendomsforetaket.

Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, 15 mot 14 stemmer.

Før vedtaket, var det flere forslag om å utsette saken, og en lang runde omkring habilitet.

Styreleder Kjell Einar Kristiansen (Ap) i Vågan Eiendom KF, ble erklært inhabil med ordførerens dobbeltstemme.

Etter en times debatt omkring habilitet ble de resterende styrerepresentantene ansett som skikket til å delta i den videre behandlingen.

Sosial boligpolitikk

Gunnar Aarstein (Rødt) mener et sentralt punkt er at foretaket er tvunget til å knipe inn på vedlikehold, og at det går ut over dem som leier kommunale boliger.

– Vi har hørt og vi vet at dette i første rekke går utover flyktninger og sosialklienter som subsidierer resten av foretaket. De aller svakeste må betale for dette.

Opposisjonen ønsket å utsette saken. Det gjorde også Magnus Struckmeyer (MDG).Han ville også legge til at man burde flytte ansvaret for tildeling av leiligheter til kommunedirektøren – det samme gjelder tildeling av lån og tilskudd.

Det må også lages en plan for å heve kvaliteten på de kommunale boligene. Boligene skal oppgraderes. Driften skal være selvfinansierende og ikke subsidiere kommunens skoler og andre formålsbygg sa han. Ingen av disse forslagene vant fram.