Hopp til innhold

Kan beite som vanlig på Herøy

Sau og storfe kan beite som vanlig på Herøy i kommende beitesesong. Det skriver Mattilsynet i ei pressemelding.

Våren 2022 døde over hundre reinsdyr på Herøy i Nordland, av det som senere viste seg å være kobberforgiftning.

Basert på en risikovurdering gjort av Veterinærinstituttet samme vår anbefalte Mattilsynet alle bønder i området om å holde dyrene sine på innmark inntil kilden til forgiftningen var funnet.

Mattilsynet har kartlagt kobbernivået hos sau og storfe som beitet på Herøy sommeren 2022.

I høst tok Mattilsynet ut prøver av 33 sauer og 10 storfe som hadde beitet på Herøy. Prøvene ble tatt ut på slakteriet i forbindelse med slakt av dyrene, og nyrer og lever ble analysert for kobber.

Prøveresultatene viste ingen tegn til kobberforgiftning.

I tillegg ble det tatt ut miljøprøver i området gjennom sommeren og høsten som heller ikke ga utslag for forhøyede kobberverdier.

På bakgrunn av dette, og at vi fortsatt står uten en sikker kilde til kobberinntaket hos reinen vinter/vår 2022, vurderer Veterinærinstituttet at det ikke medfører spesiell risiko at sau og storfe beiter på øya i år.

– Basert på prøveresultatene, og det faktum at det ikke ble rapportert om uvanlig sykdom eller død på sau eller storfe på beite på Herøy i fjor sommer, slutter vi oss til Veterinærinstituttets anbefaling om å la sau og storfe beite fritt på Herøy i beitesesongen som kommer, sier Hege Osen, avdelingssjef for Mattilsynets avdeling Helgeland.

Statsforvalteren og politiet arbeider fortsatt med å finne kilden til kobberet som forårsaket reindøden i området. Nylig fikk de øremerket midler til å analysere en del miljøprøver fra området.

Resultatene forventes ikke å bli ferdige før beitesesongen starter.

Veterinærinstituttet vurderer det slik at beiteråd for rein må avvente til det foreligger nye resultater fra miljøprøver fra området.

– Det er fremdeles føre-var-prinsippet og hensynet til dyrevelferden som gjelder når vi ikke anbefaler rein å beite på øya. Vi har formidlet rådet til reineierne, og vil be Veterinærinstituttet om en ny vurdering når flere miljøprøver er analysert, avslutter Osen.

Rein beiter på Herøy på Helgeland.
Foto: Mattilsynet