Jerven formerer seg som aldri før

Sauebondenes store skrekk øker i antall i Norge.

Jerv

Til tross for at det er skutt cirka 100 jerver i Norge hvert år de siste fem årene, har det ikke funnet sted en tydelig nedgang i bestanden.

Foto: BBC

Feltmannskapene fra Statens naturoppsyn (SNO) har så langt i år påvist 55 kull med jervevalper i Norge. Dette er elleve flere enn i fjor, da det ble registrert 44 jervekull. Det melder Rovdata.no.

– Fortsatt gjenstår noe feltarbeid på barmark og en siste kvalitetssikring av feltmaterialet før det endelige resultatet er klart. Antallet registrerte kull i år kan derfor endre seg noe, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Flere jerv enn målet

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 39 jervekull i Norge hvert år, og de foreløpige tallene viser at bestanden er større enn målsettingen også i år.

– Det er de siste ti årene registrert fra 44 til 68 valpekull årlig, og bestanden har i hele perioden vært over bestandsmålet, sier Kjørstad.

Vandrer inn fra Sverige

Til tross for at det er skutt cirka 100 jerver i Norge hvert år de siste fem årene, har det ikke funnet sted en tydelig nedgang i bestanden.

– Dette kan skyldes at det skjer en netto innvandring av jerv fra Sverige til Norge. I Sverige jaktes det ikke på jerv, i motsetning til i Norge, og våre overvåkingsdata viser at det i noen områder vandrer inn flere jerver fra Sverige enn antallet som går motsatt vei, forklarer Kjørstad.

Endelig rapport 1. oktober

Den skandinaviske jervebestanden er beregnet til å bestå av over 1000 voksne jerver, og den norske bestanden utgjorde i fjor cirka 350 individer av denne.
Jerven føder valper i siste halvdel av februar og i mars og registreringsarbeidet pågår om vinteren og utover våren, stort sett mens det er snø på bakken. I en del tilfeller blir det også gjennomført kontroller på barmark.

– Vi vil 1. oktober i år rapportere en endelig oversikt over antall jervekull i Norge i 2014, etter å ha mottatt og kvalitetssikret alt materiale fra felt, sier Kjørstad.

I tillegg til registreringen av valpekull, blir jerven i Skandinavia overvåket ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten. DNA-resultater av skit- og hårprøver som er samlet inn i vinter og vår legges i Rovbase straks analysene er gjennomført.

Mange jervevalper avlivet i hi

Så langt i år har miljøvernmyndighetene avlivet 13 jervekull i hiet.

Anne Kari Leiråmo Snefjellå er leder i Rana Sau og geit og driver selv med sau ved Langvatnet – et jerveutsatt område i kommunen. I Rana er det i vår tatt ut ett jervekull ved Storakersvatnet, og det er altfor lite, mener gårdbrukeren.

Sauebonde Anne Kari Leiråmo Snefjellå mener det burde tas ut langt mer jerv.

– Folk som ferdes i fjellet observerer mye jerv. Trolig er det 6–7 kull i kommunen. Det virker som om hele jervbestanden er ute av kontroll, sier hun til NRK.no.

I Nordland er bestandsmålet til myndighetene ti ynglinger i året.

– Når vi da hadde fire dokumenterte kull i Rana i fjor, sier det seg selv at det må være mange kull mellom Grane i sør til Bjerkvik i nord.

Under lisensjakta ble det gitt tillatelse til å skyte 23 jerver i Nordland, men det ble bare skutt seks. Med ett hiuttak frykter Snefjellå at beitenæringa i Rana går en blodig sommer i møte.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.