Jerven formerer seg som aldri før

Sauebondenes store skrekk øker i antall i Norge.

Jerv

Til tross for at det er skutt cirka 100 jerver i Norge hvert år de siste fem årene, har det ikke funnet sted en tydelig nedgang i bestanden.

Foto: BBC

Feltmannskapene fra Statens naturoppsyn (SNO) har så langt i år påvist 55 kull med jervevalper i Norge. Dette er elleve flere enn i fjor, da det ble registrert 44 jervekull. Det melder Rovdata.no.

– Fortsatt gjenstår noe feltarbeid på barmark og en siste kvalitetssikring av feltmaterialet før det endelige resultatet er klart. Antallet registrerte kull i år kan derfor endre seg noe, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Flere jerv enn målet

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 39 jervekull i Norge hvert år, og de foreløpige tallene viser at bestanden er større enn målsettingen også i år.

– Det er de siste ti årene registrert fra 44 til 68 valpekull årlig, og bestanden har i hele perioden vært over bestandsmålet, sier Kjørstad.

Vandrer inn fra Sverige

Til tross for at det er skutt cirka 100 jerver i Norge hvert år de siste fem årene, har det ikke funnet sted en tydelig nedgang i bestanden.

– Dette kan skyldes at det skjer en netto innvandring av jerv fra Sverige til Norge. I Sverige jaktes det ikke på jerv, i motsetning til i Norge, og våre overvåkingsdata viser at det i noen områder vandrer inn flere jerver fra Sverige enn antallet som går motsatt vei, forklarer Kjørstad.

Endelig rapport 1. oktober

Den skandinaviske jervebestanden er beregnet til å bestå av over 1000 voksne jerver, og den norske bestanden utgjorde i fjor cirka 350 individer av denne.
Jerven føder valper i siste halvdel av februar og i mars og registreringsarbeidet pågår om vinteren og utover våren, stort sett mens det er snø på bakken. I en del tilfeller blir det også gjennomført kontroller på barmark.

– Vi vil 1. oktober i år rapportere en endelig oversikt over antall jervekull i Norge i 2014, etter å ha mottatt og kvalitetssikret alt materiale fra felt, sier Kjørstad.

I tillegg til registreringen av valpekull, blir jerven i Skandinavia overvåket ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten. DNA-resultater av skit- og hårprøver som er samlet inn i vinter og vår legges i Rovbase straks analysene er gjennomført.

Mange jervevalper avlivet i hi

Så langt i år har miljøvernmyndighetene avlivet 13 jervekull i hiet.

Anne Kari Leiråmo Snefjellå er leder i Rana Sau og geit og driver selv med sau ved Langvatnet – et jerveutsatt område i kommunen. I Rana er det i vår tatt ut ett jervekull ved Storakersvatnet, og det er altfor lite, mener gårdbrukeren.

Sauebonde Anne Kari Leiråmo Snefjellå mener det burde tas ut langt mer jerv.

– Folk som ferdes i fjellet observerer mye jerv. Trolig er det 6–7 kull i kommunen. Det virker som om hele jervbestanden er ute av kontroll, sier hun til NRK.no.

I Nordland er bestandsmålet til myndighetene ti ynglinger i året.

– Når vi da hadde fire dokumenterte kull i Rana i fjor, sier det seg selv at det må være mange kull mellom Grane i sør til Bjerkvik i nord.

Under lisensjakta ble det gitt tillatelse til å skyte 23 jerver i Nordland, men det ble bare skutt seks. Med ett hiuttak frykter Snefjellå at beitenæringa i Rana går en blodig sommer i møte.