Høyesterett sier ja til å vurdere Tysfjord-sak

De to søstrene tapte erstatningssøksmålet mot Tysfjord kommune for en barndom med overgrep og omsorgssvikt. Nå skal Høyesterett vurdere om saken må ses på i et helt nytt lys.

Advokat Sicilie Kanebog

TAPTE I FØRSTE RUNDE: To søstre med samisk opphav krever erstatning etter en oppvekst med overgrep og omsorgssvikt. Deres advokat Sicilie Kanebog håper Høyesterett får tid til å behandle spørsmålet før sommeren slik at ankesaken kan gå for lagmannsretten til høsten.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

De to søstrene krevde 16 millioner kroner i erstatning av Tysfjord kommune etter det som skal ha vært en oppvekst med overgrep og omsorgssvikt fra tre-fireårsalderen .

I Ofoten tingrett fortalte de om en oppvekst preget av kaos, alkoholisme og overgrep .

De vokste opp med en alenemor som slet psykisk, og som flere ganger under barnas oppvekst ble innlagt. I perioder ble jentene overlatt til seg selv.

Overgrepene skal ha startet da jentene var i 3-4-årsalderen og ha blitt utført av menn i omgangskretsen deres.

Barnevernet ble varslet og overgrepene ble anmeldt til politiet. Barna ble midlertidig tatt ut av hjemmet, men ble flyttet hjem igjen.

Ifølge søstrenes advokat, Sicilie Kanebog, skjedde dette uten at det ble satt inn tiltak for å beskytte de unge jentene mot nye overgrep.

Reagerte med sjokk og sinne

Søstrene reagerte med fortvilelse og sinne da de tapte søksmålet mot den tidligere hjemkommunen i januar i fjor, og anket saken videre til Hålogaland lagmannsrett .

Ankesaken skulle egentlig opp i lagmannsretten i fjor høst, men ble utsatt etter at Sametinget kom på banen.

De to søstrene kommer fra en samisk familie med tilknytning til det læstadianske samfunnet.

Sametinget mente at rettssaken har så stor prinsipiell betydning, både for Tysfjordsamfunnet og den samiske befolkningen, at de ønsket å gå inn som part i ankesaken.

Høyesterett

Norges Høyesterett har nå henvist Sametingets anke til full behandling. Saken er ennå ikke berammet, men kvinnenes advokat håper den kommer opp før sommeren.

Foto: Roald Marker

Både lagmannsretten og Tysfjord kommune motsatte seg Sametingets ønske om å være partshjelp.

Partshjelp innebærer at en tredjemann erklærer støtte til en av partene i en pågående rettssak

Sametingspresident Aili Keskitalo

– Den prinsipielle siden av denne saken dreier seg om samiske barn og kvinner som over tid har vært mer utsatt for vold og overgrep enn andre, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Ken Are Bongo

I kjennelsen NRK har tilgang til avviser lagmannsretten at saken reiser prinsipielle spørsmål av betydning for Sametinget eller den samiske befolkningen i Norge.

Det var Sametinget uenig i, og anket kjennelsen fra Hålogaland lagmannsrett til Høyesterett.

Nå er det klart at har Høyesterett har henvist Sametingets anke til full behandling.

Sametingspresident Aili Keskitalo er fornøyd med beslutningen.

– Søstrene er en del av et større sakskompleks der samiske kvinner og barn i Tysfjord har blitt utsatt for vold og overgrep over tid. Vi mener at Sametinget, som et selvstendig og uavhengig organ, kan opptre som partshjelper i norske domstoler, sier hun til NRK.

Lang kamp

Den lange kampen mot kommunen har tatt på for søstrene, som i dag er i 30-årene.

Ifølge advokat Sicilie Kanebog har det vært en stor påkjenning for kvinnene å stå i denne saken.

– De er slitne. Hele prosessen går inn på dem. Men de gjør det de kan for å forberede seg på ny runde. Den største frustrasjonen knytter seg til hjemkommunens manglende vilje til å anerkjenne den belastningen kvinnene har vært utsatt for.

Både kvinnene og advokaten er fornøyde med at Sametinget kommer inn i saken, og at Høyesterett vil vurdere om saken skal løftes i til et bredere perspektiv.

De håper at Sametinget kan være med å utjevne styrkeforholdet mellom dem som private parter og kommunen som profesjonell aktør.

– Vi mener at denne saken har prinsipielle sider i tilknytning til omfattende strukturell rasisme mot den samiske befolkningen i Tysfjord. Det er viktig å få inn en sterk part med stor demokratisk legitimitet, som stiller seg bak søstrenes krav, sier Kanebog.

Ettermiddangslys over Drag i Tysfjord.

Tysfjord-søstrenes sak er den andre erstatningssaken som er reist mot kommunen i den såkalte Tysfjord-saken, som startet da 11 kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier.

Foto: Astor Iversen

Kanebog er forsiktig optimist når det gjelder Høyesteretts behandling.

– Vår øverste nasjonale domstol tar kun saker som er av prinsipiell betydning.

Hun mener saken også handler om etnisitet og om samiske barns rettssikkerhet

– Det handler om i hvilken grad en kommune kan unnlate å oppfylle sine lovpålagte oppgaver overfor samiske barn uten å stå til ansvar, sier Kanebog.

Hun mener utfallet av saken som skal behandles av Høyesterett vil få prinsipiell betydning uavhengig av hvordan behandlingen ender.

– Hvis de sier ja har Sametingets posisjon blitt betraktelig styrket og saken til mine klienter vil blir satt inn i riktig perspektiv.

Hvis Høyesterett sier at Sametingets ikke har anledning til å opptre som partshjelp, vil det sannsynligvis framtvinge et politisk arbeid med å avklare hvordan Sametinget skal kunne håndheve sitt mandat som interesseorganisasjon for samiske perspektiver, sier hun.

Narvik overtar

De to søstrene som kjemper for erstatning etter en ødelagt barndom i Tysfjord, forsøkte å få kommunen til å erkjenne ansvar, uten at det ble framsatt noe økonomisk krav.

Brevet deres ble liggende ubesvart i ti måneder, noe daværende Tysfjord-rådmann beklaget .

– Det viktigste for dem har hele tiden vært og få en beklagelse fra kommunen. Det har ikke lykkes, sier advokat Sicilie Kanebog.

Advokat Roald Angell representerer Tysfjord kommune

– Begge saksøkerne har fått den oppfølging de burde ha fått og som de da fikk, uttalte Tysfjords advokat, Roald Angell etter avgjørelsen i tingretten.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Tysfjord kommune hadde en annen oppfatning av hva som skjedde hjemme hos jentene på 1980- og 90-tallet. Kommunen har avvist ethvert ansvar for kvinnenes oppvekstsituasjon, og ble frifunnet i tingretten i fjor.

Fra 1. januar ble Tysfjord kommune historie. Etter kommunesammenslåingen er det klart at Narvik vil opptre som part i den videre behandlingen .

Advokat Roald Angell bekrefter overfor NRK at han fortsetter som advokat for Narvik kommune, sammen med kommuneadvokat Anette Olsen.

Han har ingen kommentar til at Høyesterett nå henvist Sametingets anke til full behandling.