Gaupa sterkt truet: – Ikke så rart når 1122 gauper er skutt siden 2004

Gaupa får status som «sterkt truet» på den nye rødlisten over arter som er truet i Norge. – Det drives for hard jakt i dag, mener Naturvernforbundet, som er sterkt bekymret for utviklingen.

Jaktlag skjøt gaupe i Beiarn

Den norske gaupebestanden har falt markant de siste fem årene. Ekspertene mener ulovlig jakt er en viktig årsak til at gaupa nå er mer truet enn før.

Foto: Jan Steen

– Vi mener det alvorlige trusselbildet for gaupa må få direkte konsekvens for den altfor harde jakta som bedrives på dette fantastiske dyret, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Den norske gaupebestanden har falt markant de siste fem årene. Ekspertene mener ulovlig jakt er en viktig årsak til at gaupa nå er mer truet enn før. At en art er «sterkt truet» betyr at risikoen for å dø ut de neste 20 til 100 årene er 20 prosent.

313 gauper

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

– At gaupa nå blir klassifisert som sterkt trua er på grunn av elendig rovdyrforvaltning de siste åra, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Før jakten startet i fjor var det registrert 313 gauper i Norge. Det er en nedgang på mellom 7 og 14 prosent siden toppåret i 2009.

Det var i 2014 registrert 54 familiegrupper i Norge, nesten 20 prosent lavere enn bestandsmålet. Likevel ble det i årets jaktsesong åpnet for å felle 87 gauper. I tillegg kommer ulovlig jakt.

– Siden rovdyrforliket ble inngått i 2004 er det skutt 1122 gauper i Norge. Da raser jo en liten bestand nedover, sier Håpnes.

Per 8. april er 856 gauper er skutt under jakt, mens 59 er skutt under skadefelling, ifølge tall fra Miljødirektoratet. Dette tallet er ikke endelig, tallene fra Buskerud skal ikke være rapportert inn.

Det er Fylkesmannen som utsteder fellingstillatelse ved skader på sau og tamrein.

Kvoter for rovviltregionene i 2015

Kvoter for de ulike rovviltregionene i 2015

Region

Maksimal hunndyrkvote

Totalkvote

Vest-Norge

Kvotefri jakt

Sør-Norge

15

35

Oppland

3

9

Oslo/Akershus/Østfold

1

2

Hedmark

0

Midt-Norge

7

25

Nordland

3

6

Troms/Finnmark

5

10

Totalt

34

87

Årets kvotejakt som startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars kunne 87 gauper felles. 65 ble skutt.

– Bestanden står i fare for å bli utryddet med så hard avskyting. De siste årene har bestanden ligget langt under målet som Stortinget har satt på 65 årlige ynglinger. Siste registrering viste at bare 54 ynglinger var påvist i Norge, sier Arnodd Håpnes.

Han mener at jaktkvotene settes altfor høyt.

– Rovviltnemndene må stå til ansvar for denne vanvittige forvaltningen som nærmest fører en utryddingspolitikk mot rovdyrene våre, mener Naturvernforbundet.

Lammet får et forsprang fra gaupa

Hovedgrunnen til at gaupebestanden beskattes så kraftig, er at dyret forårsaker store skader på husdyr. Ingen av de fredede rovdyra i Norge tar livet av flere rein enn gaupa.

Foto: Jostein Hunstad

– Utfordrende jobb

Anne Wiik i Rovviltnemnda i Nordland avviser kritikken fra Naturvernforbundet.

– De ulike Rovviltnemndene forvalter rovdyrforliket som er vedtatt i Stortinget. Det er en utfordrende oppgave. Innimellom beiteområdene skal det være plass til rovdyr. De hevder revir og forflytter seg etter maten. Vi prøver å ta hensyn til både rovdyr og næringsinteresser, men det er ikke alltid lett å gjøre alle fornøyd, sier Wiik.