Frykter militærflyøvelse vil skremme reinkalvene bort fra mødrene

I slutten av mai skal det foregå en stor militærøvelse i nord. Arbeiderpartiets sametingsgruppe frykter øvelsen vil få store konsekvenser for reindriftsnæringa.

Nordiske jagerfly over Nord-Norge

Foto fra tidligere øvelse. Bak til venstre svensk JAS 39 Gripen, bak til høyre finsk F-18 og norsk F-16 i front.

Foto: Luftforsvaret

Øvelsen involverer i underkant av 100 jagerfly, og vil foregå i Nordland og Sør-Troms samt i Norrbottens län i Sverige. Øvelsen er en av Europas største flyøvelser.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er skeptisk til at øvelsen legges til en tid da både rein og andre dyr i naturen yngler. Parlamentarisk leder Vibeke Larsen forteller at de har fått flere henvendelser fra reindriftsutøvere i Nordland som er bekymret for at aktiviteten kan forstyrre dyrene.

Vibeke Larsen

Parlamentarisk leder Vibeke Larsen i Aps sametingsgruppe

Foto: Arbeiderpartiet

– Med taktisk flyvning relativt lavt over terrenget, vil man kunne skremme opp simler og reinkalver, slik at de splittes fra hverandre, sier hun.

Larsen forteller at en kalv ikke overlever lenge uten moren.

– Konsekvensen blir da at reineiere ikke får levert noe til slakt når høsten kommer. Så dette kan få både økonomiske og dyrevelferdsmessige konsekvenser.

Kritiserer Sametingsrådet

Larsen retter spesielt kritikk mot Sametingsrådet, for ikke å ha tatt kontakt med Forsvaret forut for øvelsen, slik at avbøtende tiltak kunne blitt iverksatt.

– Eksempler på slike tiltak kunne vært at man unngår øvelser i ynglingstida, eller at man skjermer enkelte områder for flyaktivitet.

– Har dere vært i kontakt med Sametinget?

– Ja, vi har sendt spørsmål og en oppfordring til Sametingsrådet. Der vi har fått til svar at de tror at de samiske interessene blir ivaretatt, men at de ikke er sikre. Det er svært skuffende, og et dårlig signal til næringa.

– Forventer at Forsvaret tar hensyn

Thomas Åhren

Thomas Åhrén sitter i Sametingsrådet.

Foto: Ristin Persson / NRK

Thomas Åhrén sitter i Sametingsrådet, og forteller at hverken reindriftsnæringa eller sauenæringa har vært i kontakt med dem direkte.

Om vi skulle gått inn i hver enkelt sak, så vil det bli veldig ressurskrevende. Vi prioriterer derfor saker der vi får konkrete henvendelser fra næringa selv.

Åhrén bekrefter samtidig at de har fått en henvendelse fra Aps sametingsgruppe, og at han deler bekymringen deres.

– I vårt svar til dem skriver vi at vi forventer at Forsvaret tar det hensynet som er nødvendig når man nå legger en øvelse til denne tiden av året.

– Er du trygg på Forsvaret tar nødvendige hensyn?

– Når Forsvaret gjennomfører øvelser i områder der man har utmarksbeite, så må vi bare forutsette at de har gode rutiner, både når det gjelder dialog med næringen og måten øvelsene gjennomføres på.

Håper på bedre dialog

Vibeke Larse håper Sametinget kan få på plass en bedre dialog med Forsvaret i fremtiden.

– Vi har foreslått årlige dialogmøter med Forsvaret. På den måten kan man få en oversikt over hvilke aktiviteter som planlegges, og dermed også tiltak som sikrer samiske interesser, avslutter hun.

Rein

På våren får reinen kalver. Aps sametingsgruppe frykter en militærøvelse vil få konsekvenser for dyrevelferden.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Tar hensyn

Kapteinløytnant Line H. Remme i Luftforsvaret sier til NRK at de i så stor grad som mulig ønsker å ta ulike hensyn så lenge dette ikke går på bekostning av øvingsutbyttet.

– Det er dialog mellom ulike deler av reindriftsmiljøet og Luftforsvaret i dag, forteller Remme.