Frykter for kraftverkene

Kommuner i Nordland er bekymret for å miste kraftverkene sine etter at EFTA slår fast at statens eierrett til norsk vannkraft er ulovlig.

Kraftledninger
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Flere kommuner frykter at det norske arvesølvet kan havne på utenlandske hender.

Mer om saken i TV nyhetene på NRK1 klokka 18.40.

Dagens ordning med hjemfall for private vannkraftverk bryter med EØS-avtalen, avgjorde EFTA-domstolen tirsdag.

Hjemfallsdommen kan gi økt privatisering av kommunale kraftverk, frykter olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp). Over tid kan staten bli eier av all kraftforsyning.

Vil kjempe for offentlig eierskap

Enoksen slår fast at regjeringen vil sette alt inn på å sikre offentlig eierskap til vannkraften. Hjemfallsinstituttet skal sikres.

– Hvis vi skal beholde hjemfall og oppfylle kravene i EØS-avtalen, vil det sannsynligvis bety at alle må behandles likt, sier han.

Da må kommunalt og fylkeskommunalt eide kraftverk overdras vederlagsfritt til staten etter en konsesjonsperiode på 60 eller 75 år, på samme måte som privateide kraftverk.

– Da vil det over tid bli staten som blir eier av all kraftforsyning i landet. Dette kan bli en konsekvens av EFTA-dommen, men det må vi bruke tid på å vurdere. Vi ønsker et spredt, desentralisert eierskap, ikke et sentralisert eierskap på statens hånd, sier Enoksen.

Salg til private

Han sier muligheten for hjemfall kan føre til at kommunene selger kraftverk til private.

– Kommunene vil ha den usikkerheten at de ikke vet hva som vil skje med kraftverket om 75 år. Jeg er redd det kan bety at de benytter sjansen til å realisere verdiene som ligger der nå, framfor å risikere hjemfall om 60 eller 75 år. Jo nærmere du kommer tidspunktet for hjemfall, jo lavere vil verdien på kraftverket være, sier han.

Enoksen mener denne saken er det største nederlaget for regjeringen i EØS-sammenheng.

– Måten vi har praktisert hjemfallsinstituttet på, har gitt et stort innslag av offentlig eierskap i kraftforsyningen. Det har lagt grunnlaget for forvaltningen av naturressursene, og er en av de viktigste politiske sakene i Norge de siste 100 årene, sier han.

Utvalget

Flertallet i Hjemfallsutvalget tok i 2004 til orde for å overføre to tredeler av kommunale kraftverk til staten etter 75 år. Utvalget mente at EØS-avtalen gjorde det umulig å videreføre dagens regler med forskjellsbehandling mellom offentlige og private kraftverk.

– Vi sa nei til utvalgets forslag og ville beholde dagens hjemfallsregler. Men ESA gikk til rettssak, og dessverre fikk de medhold, sier Enoksen.

Norge nektes å videreføre hjemfallsreglene fordi man forskjellsbehandler offentlige og private kraftverk. Privateide kraftverk tilfaller staten vederlagsfritt etter 60 år, mens kommunalt og fylkeskommunalt eide kraftverk har evigvarende konsesjon.

– Dommen er en uforholdsmessig sterk inngripen i norsk sjølråderett, sier Enoksen til NTB.

Sentralt

Han understreker at offentlig eierskap og kontroll har vært sentralt i norsk vannkraftforvaltning siden 1909 da konsesjonsloven ble innført.

– Hjemfall er så viktig for Norge at vi måtte gå aktivt ut og prøve denne saken for EFTA-domstolen. Dommen er endelig og det er ikke ankemuligheter, sier Enoksen.

Han forsikrer at alle steiner skal snus for å sikre at det offentlige fortsatt har full styring og kontroll med vannkraftressursene.

– Jeg skal sette mine beste folk på saken, sier Enoksen. Han viser til at dommen er stor og kompleks og at han ennå ikke har fått tid til å studere hele. NTB/NRK