Traumepasient etter nedleggelse: – Utfallet er katastrofalt

Tidligere pasienter ved Nordlandssykehusets traumeenhet mener tilbudet deres er rasert.

Monika Sørensen

Monika Sørensen er en av de som har blitt behandlet ved den nå nedlagte traumeenheten i Bodø.

Foto: Kari Skeie / NRK

For et halvt år siden vedtok styret i Helse Nord å legge ned det spesialiserte behandlingstilbudet i Bodø for såkalte traumepasienter. Det skjedde til tross for en storm av protester fra både brukere og politikere.

Helse Nord sa da at pasientene som hadde opplevd vold, overgrep og omsorgssvikt skulle få et bedre tilbud gjennom den nye organiseringen.

– Det ble lovet at ingenting skulle legges ned før noe nytt eller bedre var bygget opp. Det er ikke noe som er bygget opp. Det er ikke bedre og det er langt fra like godt som det vi hadde, sier Monika Sørensen, som er leder av aksjonsgruppen for traumepasientene.

Frykter liv vil gå tapt

Nordland psykiatriske sykehus

Traumeenheten ved Nordland psykiatriske sykehus ble lagt ned tidligere i år.

Foto: Kari Skeie / NRK

De tidligere brukerne av enheten får nå behandling ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Fagfolk, politikere og brukere har argumentert med at sentrene ikke er godt nok rustet for å kunne gi denne pasientgruppen den hjelpen de trenger.

– Det er ikke mulig å oppnå et godt nok behandlingstilbud på et DPS med det presset de har i dag, som egentlig tilsvarer en akuttpost. Det må være rom, tid og ressurser, mener Sørensen.

– For å opprettholde liv i en bruker kan det til nød holde en stund, men for at situasjonen skal endre seg, er det langt fra nok.

Hun frykter liv kommer til å gå tapt og at familier går i oppløsning.

– De som sto bak avgjørelsen om nedleggelse har bidratt til at vi sitter med det katastrofale utfallet vi har i dag.

Stanset nedlegging to ganger

Trude Grønlund

Klinikksjef Trude Grønlund ved Nordlandssykehuset sier de er i gang med å bygge opp kompetansen blant sine ansatte.

Foto: Kari Skeie / NRK

Helse Nord stanset et endelig vedtak om nedleggelse to ganger, og stilte blant annet spørsmål ved om saken var godt nok utredet. Men i april sa styret ja og kun uker senere var avdelingen lagt ned.

Klinikksjef for psykisk helse- og rusklinikk ved Nordlandssykehuset, Trude Grønlund, sier de har gjort det de er pålagt å gjøre og at de har folk som hjelper de distriktspsykiatriske sentrene i fylket. Hun mener dagens situasjon for traumepasientene er god.

– Vi har overført personale fra traumeenheten til Salten DPS, slik at vi beholder den kompetansen. De jobber nå både i døgnenheter og på poliklinikken. Vi er i gang med å bygge opp kompetansen til alle som jobber i Salten DPS og mener vi har god fremdrift i omleggingen vi har gjort.

– Er dette nok?

– Vi tror vi har gjort det som er mulig innenfor de rammene vi driver under. Da tenker jeg først og fremst at vi må ha tilstrekkelig med fagfolk, for å kunne si at vi gjør nok.

(artikkelen fortsetter under)

Styremøte i Helse Nord

To ganger har Helse Nord utsatt saken om en eventuell nedleggelse av traumeenheten i Bodø.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Kurser ansatte selv

Før nedleggingen forutsatte Helse Nord at det skulle settes i gang evalueringer og et kompetansekurs for personalet, men på grunn av kapasitetsproblemer hos regionalt senter for vold og traumatisk stress har ikke dette kommet i gang.

– På bakgrunn av dette har Nordlandssykehuset laget en egen plan for kompetansebygging og vi har gått i gang med kompetansebygging. Vi kan ikke sitte og vente til neste høst for å bygge opp kompetansen. Vi har sendt folk på utdanning og vi har interne utdanningsopplegg som som skal sikre at personalet etter hvert får høyere kompetanse.

Grønlund sier de jobber etter faglige, nasjonale retningslinjer, som sier at pasienter med komplekse traumer skal behandles i lokalmiljøet pasienten oppholder seg.

– Slik får vi en god pasientbehandlingskjede mellom primærhelsetjeneste, fastlege og de lokale DPS-ene. Dermed kan alle ledd i kjeden bidra til at pasienten mestrer sin livssituasjon. Mitt inntrykk er at det går greit.

– Kan gi alvorlige konsekvenser

Leif Strømdal, Mental Helse Bodø

Leder Leif Strømdal i Mental Helse Nordland mener nedleggelsen kan gi alvorlige konsekvenser.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Til tross for at Nordlandssykehuset er i gang med kompetanseheving, mener leder Leif Strømdal i Mental Helse Nordland at de har en lang vei å gå.

– Oppbygging av kompetanse tar gjerne mellom 8 og12 år. Kompetansen som var bygd opp ved traumeenheten ved Nordlandssykehuset er nå splittet opp og fordelt ut til ulike avdelinger.

Han mener mange av de tidligere pasientene ved traumeenheten har fått et dårligere behandlingstilbud etter omleggingen.

– Vi mangler muligheten til å sette sammen grupper og til å få et skjermet behandlingstilbud over tid.

– Hvilke konsekvenser vil det få?

– Det er ulike meninger om det, men enkelte understreker at feil behandling kan være veldig negativt og kan gi alvorlige konsekvenser helsemessig.

Han understreker at veldig mange av pasientene får behandlig, men er kritisk til at det ikke skilles mellom såkalte type 1 og type 2 traumer. Dermed hevder han at mange opplever at de ikke får tilstrekkelig oppfølging.

– Vi mangler muligheten til å sette sammen grupper og til å få et skjermet behandlingstilbud over tid.

Gråt da Helse Nord la ned traumeavdeling

Flere hadde møtt frem for å protestere da Helse Nord la ned avdelingen. Helse- og omsorgsdepartementet sier de ikke vil gjøre om på avgjørelsen.