NRK Meny
Normal

Fraråder mer laks

Fagfolkene advarer mot å utvide lakseoppdrett. Vil i stedet slanke ned mengden laks som står i merder i dag.

Oppdrettslaks

Fagfolkene advarer mot å utvide mengden laks i oppdrettsmærdene.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Det er ikke forsvarlig å øke tettheten av laks i merdene i 2010. Tvert imot må laksenæringen langs kysten fra Rogaland til Nordland slankes før våren.

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen blir advart av sine fagfolk mot oppdrettsutvidelse.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er beskjeden fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Ifølge NINA er tålegrensen for et bærekraftig fiskeoppdrett i Norge nå overskredet seks til ti ganger. Det står nå 350 millioner oppdrettslaks i merder langs norskekysten.

Ut fra dagens nivå av kjønnsmodne lakselus innebærer dette en lusemengde på mellom 300 og 350 millioner lus. Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener at antall oppdrettslaks langs hele kysten fra Rogaland til Nordland må reduseres innen våren.

Uforenlig

I år er det tildelt 65 nye konsesjoner for lakseoppdrett. For 2010 vil det ikke bli tildelt nye konsesjoner. Derimot er spørsmålet om en økning på fem prosent i antall oppdrettsfisk i eksisterende merder ute på høring.

LES OGSÅ: Forventer handling

Torbjørn Forseth

Torbjørn Forseth i NINA advarer mot biomasseøkning.

Foto: Morten Waagø / NRK

Dette er det som på fagspråket i oppdrettsnæringen kalles økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB). 5 prosent økning tilsvarer om lag 40 nye laksekonsesjoner. I dagens situasjon, med et økende lakselusproblem, stiller mange spørsmålstegn ved hvor klokt dette er. Seniorforsker Torbjørn Forseth i NINA er en av dem.

Han sier til NTB at en slik biomasseøkning vil være uforenlig med myndighetenes egne mål om bevaring av våre laksebestander. Han viser til at lakselusbelastningen og lakserømming til sammen utgjør en reell trussel mot utryddelse av flere bestander.

Problemene først

Administrerende direktør Norunn S. Myklebust i NINA sier til NTB
at tiden er moden for å se på miljøutfordringene knyttet til lakseoppdrett, og løse dem, før kapasiteten økes ytterligere i norsk havbruk.

I et høringsbrev til Fiskeri- og kystdepartementet gir NINA også uttrykk for at forvaltningsregimet for lakselus har en fundamental svakhet, fordi man kun baserer seg på antall kjønnsmodne hunlus per fisk i anlegget og ikke tar hensyn til antall fisk, det vil si den totale produksjonen av lus i fjordene og langs kysten.

I likhet med NINA mener også Direktoratet for naturforvaltning (DN) at forslaget om fem prosent økning i antall oppdrettsfisk neste år må trekkes tilbake. DN tar også til orde for en reduksjon i antall oppdrettsanlegg langs kysten.

Må reduseres

Janne Sollie

Janne Sollie mener mengden oppdrettsfisk må ned.

Foto: Kristin S. Karlsen

DN-direktør Janne Sollie mener at det må settes i verk en omfattende reduksjon av mengden oppdrettsfisk langs hele kysten, spesielt på strekningen fra Rogaland til Nordland. Denne reduksjonen må komme raskt og være avsluttet før våren da laksesmoltens vandring fra elvene og ut i havet starter, sier Sollie.

LES OGSÅ: Lakselus tema hos fiskeriminister

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sier til NTB at det ikke er noe tema å stramme inn på tillatt biomasse (MTB) i merdene nå. Hun mener at den enkelte oppdretter er best skikket til å vurdere tettheten i merdene innenfor de maksimalrammene det er gitt tillatelse til.

Berg-HansenHun mener også at tildelingen av de 65 aktuelle konsesjonene i 2009 har kommet så langt at de ikke kan reverseres nå. Når det gjelder spørsmålet om økt biomasse i 2010 viser hun til at dette spørsmålet vil bli vurdert når alle høringsuttalelsene er kommet inn.