Fant farlige listeriabakterier i fiskekar

Plastkar som brukes i fiskeindustrien kan være smittebomber, og kilde til listeria som kan være livsfarlig for mennesker. Det viser en rapport som Nordland fylkeskommune mottok for to år siden.

Sjekk hva kontrollørene fant i fiskekarene

GRØNT BELEGG: – Når tar vi en bakteriologisk prøve av innsiden av karet for å sjekke om det er patogene bakterier der. Det kan være listeria, salmonella eller E-Coli, sier Helle Bolstad i firmaet Plastservice.

Men myndighetene har valgt å stemple rapporten som hemmelig.

Det finnes rundt 200.000 plastcontainere i Norge. Plastkarene får ofte hardhendt behandling og det kan blir hull i det doble skroget. Når karene stables i høyden kan forurenset vann dryppe ned på fisk som står under.

I en to år gammel forskningsrapport som Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet, og som har blitt unndratt offentligheten – går det frem at plastkarene kan være smittebærere av blant annet listeria.

– Kan i verste fall dø

Ifølge seniorinspektør Eli Anita Sagdal i Mattilsynet i Vesterålen kan disse bakteriene gi alvorlige skader.

– Det kan medføre alvorlig sykdom, og i verste fall død. De mest utsatte er barn, eldre, gravide og folk med nedsatt immunforsvar, sier hun til NRK.no.

Grønt belegg

Fant listeriabakterier i fiskekar

200.000 KAR: Dette er helt vanlige plastkar som brukes i fiskeindustrien i hele landet, Når reparatørene åpner de doble skrogene, ser vi hva som skjuler seg på innsiden.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Firmaet Plastservice er på kontroll på et fiskemottak i Vesterålen. Som ellers i landet, bruker mottaket helt vanlige plastkar til å oppbevare fisken som skal bli til mat. Men når kontrolløren åpner hulrommet under karet, får vi se et grønt belegg på innsiden.

– Nå tar vi en bakteriologisk prøve av innsiden av karet for å sjekke om det er patogene bakterier der. Det kan være listeria, salmonella eller E-Coli, sier Helle Bolstad i firmaet Plastservice som reparerer slike fiskekar.

Det var deres undersøkelser som var utgangspunktet for rapporten som Nordland fylkeskommune fikk laget. Plastkarene får ofte hardhendt behandling, som igjen kan føre til skader og hull. Når disse karene stables i høyden, kan forurenset vann dryppe ned på fisken som står under.

– I løpet av et år vil gjennomsnittlig 30–25 prosent av fiskekarene en skade, legger hun til.

Det er matforskningsinstituttet Nofima som har laget rapporten som påpeker smittefaren ved fiskekarene:

«Plastcontainere som brukes i matindustrien blir ofte skadet på produksjonsanlegget. Siden de har doble vegger og bunn kan det lett samles skitt inne i containerkroppen, og det kan utgjøre en fare for matvaresikkerheten i produksjonen», heter det i sammendraget.

Fant listeriabakterier og insekter

Ved en av de tre fiskeribedriftene i både lakse- og hvitfisknæringen, som ble undersøkt, ble det funnet listeriabakterier.

Resultatet viste at åtte av ti av plastkarene hadde skader av ulikt omfang. Analyser fra prøver tatt i skadeområdene påviste mikroorganismer, listeriabakterier og skadedyr/insekt.

Tre døde i 2007

Mellom 2005 og 2012 er 229 personer diagnostisert med listeriosesmitte, ifølge Folkehelseinstituttet. I 2007 døde tre personer av smitten, i tillegg ble det påvist smitte hos to dødfødte tvillinger.

Det er over to år siden Nordland fylkeskommune fikk rapporten som påpeker smittefaren. Rapporten er stemplet konfidensiell, men det skyldes ikke fylkeskommunen, forteller fylkesråd Arve Knutsen (KrF).

– Rapporten er ikke hemmeligholdt. Da vi fikk den ble den sendt til Fiskeridepartementet umiddelbart. Nå vi sender en rapport til ansvarlige myndigheter forventer vi at de selv vet hva de skal gjøre, sier Arve Knutsen til NRK.no.

Viser til Mattilsynet

Fant listeriabakterier i fiskekar

Det er over to år siden Nordland fylkeskommune fikk rapporten som påpeker smittefaren.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Når NRK tar kontakt med Fiskeridepartementet viser de til at det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som er ansvarlig for matsikkerheten. Helsedepartementet på sin side viser til at ansvaret ligger hos Mattilsynet og de enkelte bedriftene.

– Etter initiativ fra Fiskeri- og kystdepartementet ble det med bakgrunn i forespørsel fra firma Plastservice holdt møte i Fiskeri- og kystdepartementet 6. oktober 2009 mellom representanter for firmaet, Mattilsynet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Alexandra R. Tufteland i HOD.

Etter møtet sendte HOD et brev til Mattilsynet der departementene anmodet om at det ved tilsyn i aktuelle næringsmiddelvirksomheter rettes nødvendig oppmerksomhet mot forholdene som ble omtalt i møtet, ut fra en faglig vurdering av den hygieniske risikoen disse kan utgjøre.

– HOD har også vurdert lovgivningen på området og mener at den er tilstrekkelig. Det er den enkelte virksomhet som har ansvaret for å etterleve lovgivningen, og for å ha rutiner og systemer for ettersyn og vedlikehold av sitt utstyr, herunder løftebærere. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn, sier Tufteland.

Hygienekurs

Mattilsynet i Nordland sier til NRK at de har kjent til rapporten, men at den ikke finnes i deres oversikt.

Fiskeri – og havbruksnæringens landsforening. (FHL) var ikke kjent med rapporten. Rådgiver Gunn Knutsen sier at på bakgrunn av det som nå er kommet fram, vil de nå tilby sine medlemsbedrifter hygienekurs for å begrense smittefaren.

– Vi kommer til å lage et opplegg hvor de kan få hygienekurs, opplæring og bistand. Det er Mattilsynet som fører tilsyn for å sikre at regelverket blir etterlevd, sier hun til NRK.no.