Fersk rapport: En av åtte fuglearter står i fare

«Mennesket står for den største masseutryddelsen av arter på 4,5 milliarder år». Den nye rapporten til Birdlife International er alt annet enn hyggelig lesning. I Norge er det spesielt sjøfuglene ekspertene er bekymret for.

Lundefugl på Runde, 2017

Lundefuglen er en av sjøfuglene som blir trukket fram i rapporten som truet på verdensbasis, bestanden har gått kraftig tilbake de senere årene.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor

NRK har oppdatert denne artikkelen med en kommentar fra klima- og miljøministeren.

– En av tre fuglearter i Norge står på rødlista. Mange av sjøfuglene er spesielt utsatt, i rapporten blir arter som lunde og krykkje nevnt, der Norge har store deler av den europeiske bestanden, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Martin Eggen

Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening.

Interesseorganisasjonen Birdlife International presenterte nylig sin rapport «State of the world's birds» som ser på tilstanden for verdens fugler.

Krykkje på reir, Bjørnøya

I 2005 var det anslått at det fantes rundt 700.000 hekkende krykkjer i Norge, mens tall fra 2015 tyder på at det var 175.000 hekkende individer igjen.

Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

Rapporten som er utarbeidet over en periode på fem år viser at 40 prosent av verdens totalt 11.000 fuglearter opplever tilbakegang. Samtidig er 44 prosent av artene oppgitt som stabile.

– Rapporten viser at tidligere utbredte og tallrike arter nå står i fare for utryddelse. På verdensbasis står hver åttende fugleart i fare, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

– Vi har rotet det til

Han mener at det er vi mennesker som i stor grad påvirker økosystemene og tar i bruk store landareal, slik at flere arter blir fortrengt og havner på rødlisten. Det betyr at flere nå står i fare for å bli utryddet.

Alke

Den norske hekkebestanden for sjøfuglen alke er nå anslått til å være ca. 90.000 reproduserende individ, men arten har gått kraftig tilbake fra 1960-tallet og til i dag.

Foto: Sindre Skrede / NRK

– Det er vi som har rotet det til, så nå vi må rydde opp, sier Eggen.

Han nevner måten vi driver jordbruk på, intensiv hogst av skog, nedhugging av gammelskog, drenering og utbygging av våtmark, vindkraftutbygging, oppdrett og store hyttelandsbyer.

Polarlomvi i flukt på leting etter mat i Barentshavet

På fastlandet i Norge hekker nå polarlomvi bare i Finnmark, med flest par på Hornøya. Bestanden har gått kraftig tilbake.

Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

– I store deler av Europa, blant annet i England kjøper de opp landområder og etablerer våtmark og restaurerer våtmark. Og de har klart å øke bestanden av mange truede våtmarksarter. Det må vi jo gjøre i Norge også. Vi har ødelagt så mye natur at vi må restaurere natur og gjenetablere våtmark, mener han.

Klima- og miljøministeren mener vi kan gjøre mer

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier de er i gang med flere tiltak for å bedre situasjonen for fuglene.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Jeg mener at vi har kommet langt i Norge på mange områder. Samtidig er det behov for ytterligere innsats, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en e-post.

Han forteller at de er i ferd med å lage en plan for å bedre situasjonen for sjøfugl, og det er aktuelt å verne flere områder. De vurderer også forbud mot jakt på enkelte fuglearter.

– Vi har også foreslått et forbud mot nydyrking av myr. Forslaget har vært på høring og er nå til sluttbehandling. Det kan også bli snakk om å øke vernet av myr og annen våtmark.

I andre deler av Europa har de lyktes å øke bestanden av truede arter ved å kjøpe opp og gjenetablere våtmark. Er det aktuelt i Norge?

– Vi bruker allerede mye penger på å restaurere våtmark. I 2015–2018 er det bevilget 65 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark. Så langt er over 50 km med grøfter lukket. Arbeidet skjer i samråd med grunneierne, og det har så langt ikke vært behov for å kjøpe arealer, skriver Elvestuen.

Lomvi
Foto: Asle Hella / NRK
Artsdatabanken har laget ei rødliste for fugler de mener står i fare for å bli utryddet. Den omfatter 82 arter for Fastlands-Norge og 18 arter for Svalbard. Flere er kritisk truet her til lands.