NRK Meny
Normal

Får skyte seks gauper i Nordland neste år

Neste år skal det skytes seks gauper i Nordland i kvotejakten. I dag ble det kjent at gaupa er klassifisert som «sterkt truet» på den nye rødlisten for Norge. – Dette kan ikke fortsette, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Gaupe

Gaupa får status som «sterkt truet» på den nye rødlisten over arter som er truet i Norge. På den forrige rødlisten var Norges eneste ville kattedyr klassifisert som «sårbar».

Foto: NRK

– På den forrige rødlista fra 2010 var gaupebestanden vurdert som «sårbar», nå er den «sterkt truet». De norske rovdyrnemndene er ansvarlige for at gaupebestanden har vært i fritt fall nedover. Denne utviklingen kan ikke fortsette, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Får skyte seks gauper

Miljødirektoratet vedtok forrige uke kvote for neste års jakt på gaupe i Nordland i samsvar med Rovviltnemnda sin anbefaling. Det åpnes for kvotefri jakt i områdene Lofoten og Vesterålen. For resten av Nordland samt samarbeidsområdet i region 6
settes kvoten til totalt 6 gauper, hvorav maksimalt 3 hunndyr over ett år.

– Et uttak av totalt 6 gauper i Nordland vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse, heter det i vedtaket.'

«Sterkt truet»

Gaupa får status som «sterkt truet» på den nye rødlisten over arter som er truet i Norge. På den forrige rødlisten var Norges eneste ville kattedyr klassifisert som «sårbar».

– Nå er situasjonen mer kritisk. Bare siden 2004 er mer enn ett tusen gauper avlivet. Det siste året er minst 82 gauper tillatt drept av en antatt bestand på bare 350 dyr spredt tynt ut over landet. Den norske gaupebestanden har falt markant de siste fem årene, sier Håpnes.

Jaktlag skjøt gaupe i Beiarn

Neste år skal det skytes seks gauper i Nordland i kvotejakten. Denne ble skutt av et jaktlag i Beiarn.

Foto: Jan Steen

Forårsaker størst sauetap

Gaupe er sammen med jerv den arten som forårsaker størst tap av sau og rein i Nordland. Erstatningsoppgjørene for sau drept av fredet rovvilt viser at tapene til gaupe har gått noe ned de siste årene. Det er imidlertid fortsatt betydelige tap av både sau og rein til gaupe i flere områder i fylket, og de dokumenterte tapene til gaupe har økt sist beitesesong for sau.

I perioden 2012 til 2014 er det årlig erstattet mellom ca 750 og 1250 sau og lam drept av
gaupe. Foreløpige tall for 2015 viser at påvist tap til gaupe har gått opp sammenlignet med 2014, ifølge Miljødirektoratet. For rein har omsøkte tap til gaupe gått noe ned siste reindriftsår i forhold til forrige reindriftsår. Totalt de siste fem reindriftsårene er det erstatte mellom 1150 og 1400 rein drept av gaupe. Tapet til sau og rein er spredt over store deler av fylket, men med et tyngdepunkt fra Saltdal og sørover som følge av størst bestand av gaupe og mange viktige beiteområder for sau og rein i området.

Naturvernforbundet mener jakta ikke er forenlig med moderne naturforvaltning.

Å skyte ut nesten hundre gauper årlig av en alt for lav bestand på bare 350 dyr er uforenlig med moderne naturforvaltning. Særlig ille er dette når gaupa får forverret status på rødlisten, sier Arnodd Håpnes.

Kvotefordeling:

  • 1 gaupe i nordfylket sør for Rombaken. Områdeavgrensning fra Rombaken i nord til Saltfjorden-Skjerstadfjorden-Skjønstådalen-Norddalen i sør.
  • 1 gaupe ytre midtfylke. Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går grensa langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til Kruhkki (1230 moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6.
  • 1 gaupe i indre midtfylke. Mot nord grenser området mot Skjerstadfjorden og Nordfylket. Mot vest grenser området til Ytre Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden.
  • 1 gaupe i ytre sørfylke (inkl. de delene av Nord-Trøndelag som inngår i samarbeidsområdet). Området omfatter Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner. Videre fastlandsdelen av Leka kommune og den delen av Nærøy kommune som ligger nord for Follafjorden/Innerfolda i Nord-Trøndelag.
  • 1 gaupe i indre sørfylke. Området omfatter Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune.
  • 1 gaupe som fritt dyr som Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda kan fordele under jakta.
  • Hunndyrkvote: 3 hunngauper over ett år.