Får knallhard kritikk av departementet: – Har bidratt til å forsterke rovdyrkonfliktene

Rovviltnemnda i Nordland, inntil nylig ledet av stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp), får kraftig kritikk av Klima- og miljødepartementet. De mener nemnda har bidratt til å forsterke konflikten mellom beitedyrnæringen og rovdyrene, framfor å dempe den.

Siv Mossleth

Siv Mossleth (Sp) sier at Rovviltnemnda i Nordland har laget en god forvaltningsplan til tross for utfordrende forhold.

Foto: Maria E. Trondsen / Saltenposten

I et brev har departementet og direktoratet sett seg lei av at ikke Rovviltnemnda i Nordland evner å lage en forvaltningsplan for rovvilt som er egnet til å nå bestandsmålene som Stortinget har satt. Nå får de beskjed om å gjøre jobben bedre.

I forvaltningsplanen nemnda har laget, er det satt av for lite plass til å nå Stortingets bestandsmål for de freda rovdyrene, mener departementet.

– Det skal settes av gode leveområder for rovdyr, det skal være tilstrekkelige områder for beitedyr og det skal være et godt nok skille mellom de to, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Helgesen mener det fungerer bra de fleste steder, men at Nordland er et eksempel på hvor det ikke er gjort en god nok jobb på blant annet jerv, gaupe og bjørn.

I brevet fra departementet pekes det på klare mangler i forvaltningsplanen, at planen ikke er i henhold til regelverket, at departementet ser det som nødvendig at det gjøres endringer, og at nemnda må gå gjennom planen på nytt.

helgesen

Vidar Helgesen mener Rovviltnemnda har gjort en for slett jobb.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– En umulig oppgave

Det er for få fredede rovdyr i Nordland sammenlignet med måltallene. Stortinget har bestemt at det skal være ti gaupefamilier, mens det er bare seks registrerte i år. Det skal være ti nye jervefødsler, men kun ni er registrert.

Det er også bestemt at det skal være ei årlig yngling av bjørn i fylket, noe som ikke har skjedd.

Siv Mossleth har ledet Rovviltnemnda i Nordland, inntil hun i høst ble valgt inn på Stortinget for Senterpartiet. Hun har tidligere fått kritikk for at hun som leder av Rovviltnemnda har ytret et ønske om mindre rovdyr i landet.

Til NRK sier Mossleth at nemnda har laget en god forvaltningsplan til tross for utfordrende forhold.

– Direktoratet og departementet mener vi har prioritert for lite areal til rovdyr, og at vi har gjort det vanskeligere for dyrene. Med et fylke som er så langt og smalt og som benyttes i stor grad av rovdyr og beitedyr, er en god forvaltningsplan nesten en umulig oppgave.

Vi registrerer at Miljødirektoratet i sin uttalelse konstanterer at den nye forvaltningsplanene på flere punkter ikke er i samsvar med gjeldende regelverk, og at planen mest sannsynlig vil forsterke konflikter fremfor å bidra til å dempe konflikter.

Brev fra Klima- og miljøverndepartementet til Rovviltnemnda i Nordland

– Misnøye over tid

Vidar Helgesen sier til NRK at det over lengre tid har vært misnøye med arbeidet Rovviltnemnda i Nordland har gjort.

Mossleth registrerer kritikken, men viser til at det er to ting direktoratet og departementet må ta hensyn til.

– Kritikken for at vi har gitt for lite areal til rovdyrene er litt uberettiget for vi har ikke gitt mindre areal til gaupe, vi har utsatt å sette ny bjørnesone i påvente av en konsekvensutredning, og vurderingen om samisk reindrift. Jerven har stort sett hele tiden vært over bestandsmålet.