«Rabothytta» i Hemnes kommune.

«Rabothytta»

«Rabothytta» i Hemnes kommune.