– Mineralnæringa kan gi nye arbeidsplasser etter olja

Det befinner seg store verdier i berggrunnen som bare venter på å bli kartlagt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Nå etterlyser han handling fra regjeringa.

Linnajavri

I Hamarøy er Nord-Europas største klebersteinsforekomst. Hittil har man vurdert at det ikke lønner seg å starte produksjon her, men funnet er et eksempel på hvilke mineralforekomster som finnes i Nord-Norge.

Foto: Ola Torstensen

Det befinner seg etter all sannsynlighet store verdier i fjellene våre. For noen år siden verdisatte NGU mineralforekomstene i Norge til 2500 milliarder. Dette tallet har nok ikke vesentlig endret seg siden da, og veldig mye av verdiene ligger trolig i Nord-Norge.

Derfor er det med en viss frustrasjon fylkesrådsleder Tomas Norvoll registrerer at regjeringa har kuttet i midlene som skulle gå til geologisk kartlegging i nord. Hele 40 prosent, eller 25 millioner kroner, er borte i inneværende statsbudsjett.

– Norge har store verdier som venter på å bli kartlagt. Nå trengs det handling fra regjeringen, fastslo Norvoll, da han åpnet årets geologiske konferanse i Mo i Rana i dag.

Tomas Norvoll

– Hvis vi ikke vet hva som finnes her, er det vanskelig å lage en langsiktig strategi for mineralnæringa, bemerker fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Foto: Frank Nygård / NRK

Han er lei seg for at bevilgningene er så kraftig redusert, at programmet som skulle starte opp i Nordland – for å kartlegge forekomstene her – har stoppet opp. Derfor har fylkesrådet bevilget 1,8 millioner til minderalundersøkelser i Lofoten, Vesterålen og Lofoten for å sørge for en viss kontinuitet likevel.

Stort potensial

Fylkesgeolog Ola Torstensen er klar på at det finnes et stort ressurspotensial i landet vårt. Han forteller at det bare de siste årene har dukket opp flere forekomster man ikke visste om fra før, som vitner om hvilke verdier som finnes.

Fylkesgeolog i Nordland Ola Torstensen

Fylkesgeolog i Nordland, Ola Torstensen. I 2011 ble de viktigste mineralforekomstene i fylket verdisatt til 36 milliarder av NGU.

Foto: Bente H. Johansen

– I Hamarøy ligger trolig Nord-Europas største forekomst av talk og kleberstein. Et veldig konservativt anslag er 100 millioner tonn, men potensialet kan være mye større. Vi snakker kanskje om mellom 50 og 100 arbeidsplasser hvis det en gang skulle bli produksjon der.

Et annet eksempel er Brønnøy Kalk, som startet opp for 10–12 år siden, og som i dag har en årsproduksjon på cirka to millioner tonn kalk og en stab på 60–70 ansatte.

– Dette er en ressurs som må tas ut der den er, og som derfor kan gi store ringvirkninger i distriktene.

– Er det dette vi skal leve på etter oljen?

– Hvis næringa evner å produsere på en måte som samfunnet aksepterer, som ser ut til å skje, tror jeg mineralindustrien kan få en renessanse i Norge. I Sverige betyr denne industrien like mye som oljen gjør for Norge. Vi har tilsvarende muligheter her hvis myndighetene ønsker det.

– Foregår en satsing

Statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at regjeringa har alle intensjoner om å utforske mulighetene.

– Norge står overfor en omstilling, og vi jobber nå med en stortingsmelding hvor vi spesielt vil se nærmere på utviklinga innenfor sektorer som er knyttet til mineralnæringa. Det foregår en fortløpende satsing, og vi skal holde trykket og tempoet oppe, sier Ellingsen.

Grete Ellingsen

– Jeg er enig med Norvoll om viktigheten av kartlegginga og denne industrien i Nord-Norge, sier statssekretær Grete Ellingsen.

Foto: Frank Nygård / NRK