– Kjønnsdelt undervisning er lovlig

Etter Bodø kommune stanset kjønnsdelt svømmeundervisning på en ungdomsskole, har debatten om å dele gutter og jenter blusset opp. – Jenter blomstrer når de får være alene, sier forsker.

Anne Torhild Klomsten

STØTTER DELING: Førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten ved NTNU mener kjønnsdelt svømmeundervisning både er lovlig og kan være positivt for elevene.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

I går grep Bodø kommune inn og stanset den kjønnsdelte svømmeundervisningen som det siste året har blitt praktisert ved Hunstad ungdomsskole. Bakgrunnen er at Fylkesmannen mener praksisen strider med opplæringsloven.

Men Hunstad ungdomsskole er ikke alene.

Ifølge førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten ved NTNU velger omtrent 20 prosent av norske grunnskoler å kjønnsdele deler av undervisningen i kroppsøvingsfaget.

I forskningsartikkelen «Begrunnelser for å praktisere kjønnsdelt kroppsøving i norsk skole» forfattet av Klomsten, har 455 skoler meldt tilbake at de praktiserer kjønnsdelt kroppsøving- og svømmeundervisning.

Begrunnelsene varierer, men Klomsten har delt de inn i fem hovedkategorier: interesser og behov, dominerende gutter, fysiske forskjeller, sårbart kroppsbilde, og jenter som «blomstrer».


Å la de to kjønn «jobbe» og utfolde seg på hver sin måte. Skape rom for å være seg. Jenter og gutter har glede av svært forskjellige aktiviteter.

Informant i Anne Torhild Klomstens studie "Begrunnelser for å praktisere kjønnsdelt kroppsøving"

– Ungdommer beskriver et veldig stort press på mange områder, blant annet kroppspress. Kjønnsdeling kan lette litt på det, sier Klomsten.

En av skolene hvor de har valgt å kjønnsdele undervisningen, er Bø ungdomsskole i Vesterålen.

– Vi delte undervisningen basert på en antagelse om at det ville føre til bedre deltagelse, spesielt blant jentene, sier rektor Trine Lise Graff.

Trine Lise Graff;{rektor, Bø ungdomsskole}

BEDRE FOR ELEVENE: Rektor Trine Lise Graff nekter for at deres delte undervisning strider med opplæringsloven. – I og med at dette bare gjelder deler av ett fag, går delingen heller ikke ut over elevfellesskapet, sier Graff.

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen / NRK

Men er deling lovlig?

Deling av klasser basert på kjønn skal til vanlig ikke skje, ifølge opplæringsloven. Noe av opplæringen kan gjøres i oppdelte grupper dersom det er behov for det.

Klomsten mener kjønnsdelt undervisning har noe for seg, og mener loven åpner for nettopp dette.

Anne Torhild Klomsten

INGEN PERMANENT LØSNING: – Kjønnsdelt undervisning er en rask løsning, men kan aldeles ikke ta hånd om det store problemet: sosialt press. Det må håndteres på andre måte, sier Klomsten.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Permanent kjønnsdeling er ikke lov, men man kan tolke opplæringsloven slik at man kan kjønnsdele undervisningen når det er pedagogiske og faglige grunner til å gjøre det, sier Klomsten.

Men i mai sendte Kunnskapsdepartementet ut en veileder hvor det presiseres at «bare dersom tungtveiende elevhensyn tilsier det, kan det være aktuelt å dele elevene etter kjønn».

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forklarte i en pressemelding at veiledningen ble laget på bakgrunn av at mange skoler var i tvil om hva som var tillatt.

Elevene skal til vanlig ikke deles i grupper etter kjønn. Denne hovedregelen skal tolkes strengt.

Veiledning fra Kunnskapsdepartementet - publisert mai 2017

Men Klomsten mener likevel kjønnsdelt undervisning er innenfor om det hjelper elever å lære bedre:

– Prinsippet om tilpasset læring står også særdeles sterkt i norsk skole, sier Klomsten.

Kent Gudmundsen fotografert i kantina på campus Harstad

IKKE FORNØYD: Kent Gudmundsen i opplæringskomiteen på Stortinget mener kjønnsdelt undervisning ikke er lovlig.

Foto: Nils Mehren / NRK

Men Kent Gudmundsen i opplæringskomiteen er ikke fornøyd med argumentene for delt undervisning.

– Skolen skal legge særlig vekt på at hensynet til elevfellesskapet og undervisningstimene også skal være en sosial arena. Der skal elevene lære respekt, åpenhet og positive holdninger overfor ulike kjønn og religioner. Der er hensynet for hva som er pedagogisk og organisatorisk mulig det eneste som kan forsvare en annen organisering av undervisningen, sa han til NRK denne uken.